Aktuality

Oznámenie o konaní 2. kola prijímacích skúšok - 6317 M obchodná akadémia

Virtuálna prehliadka školy

Predstavenie predmetových komisii:  SPV , CUJ, BS, MAT, TSV, EKO, UCT, SIP       

Vzorové testy pre prijímacie skúšky                                                             

                                                                                            

Kritéria prijímacieho konania

Vylepšené  odborné učebne a spoločenská miestnosť

Zriaďovateľ školy - Košický samosprávny kraj           

                                                                                                                                            

                                                                             Pomáhajúce profesie v edukácií detí a žiakov II

 ZELENÁ OTVORENÝM ŠKOLÁM    

Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti       

Oznam pre osoby vstupujúce do objektu školy a školského zariadenia

Prihláška na stravovanie v školskom roku 2022/2023

Elektronické odhlasovanie obedov

Obchodná akadémia, Watsonova 61, Košice
Budova
Hlavný vchod
Budova školy - pohľad z ihriska
Hlavná budova - 1. poschodie
Hlavná budova - 2. poschodie
Prístavba - relaxačný kútik
Prístavba
Študenti školy - akcia "School dance 2015"

Aktivity

Štátna jazyková skúška

05.06.2023

Štátna jazyková skúška v odbore ekonomickom a jazyku anglickom sa konala  dňa 25.4.2019, jej písomnej časti sa zúčastnili študenti V.D a V.E triedy. Žiaci písali preklad odborného textu do ANJ v rozsahu 150 slov, súčasťou hodnotenia bola EČ a PFIČ z ANJ a ústna MS z EAN. Ústna časť ŠJS sa konala v dňoch 22.-25. 5.…

Súťaž Najlepší podnikateľský plán

02.05.2023

Obchodná akadémia, Watsonova 61, Košice, z poverenia Košického samosprávneho kraja po vynútenej prestávke opäť zorganizovala regionálnu súťaž „Najlepší podnikateľský plán“ .Prehliadka súťažných práce sa konala dňa 26.04.2023  a boli na ňu pozvané stredné školy v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK. Cieľom súťaže je podporovať na školách zavádzanie predmetov zameraných na rozvoj podnikateľského myslenia…

Partneri školy

Certifikát kvality

ISIC - preukaz študenta

Zriaďovateľ školy