Aktuality

Zriaďovateľ školy - Košický samosprávny kraj                                  

Vyššie odborné štúdium študijného odboru 6310 Q financie

Virtuálna prehliadka školy      Predstavenie predmetových komisií    Vzorové testy na prijímacie skúšky

Oznámenie o konaní 2. kola prijímacieho konania       

Záväzné potvrdenie o nastúpení/nenastúpení na štúdium 

Kritériá prijatia pre študijný odbor 6330 K bankový pracovník (duálny systém vzdelávania)

Dodatok ku kritériám-Podmienky prevodu slovného hodnotenia a hodnotenia "absolvoval" na známky

Elektronické odhlasovanie obedov

Oznámenie o voľnom pracovnom mieste Učiteľ/ka anglického jazyka

OZNAM

Na základe Rozhodnutia ministra ŠVVaŠ SR č. 2021/12811:1-A1810 zo dňa 12. apríla 2021 s účinnosťou od 26. apríla 2021 v súlade s podmienkami pre jednotlivé okresy v rámci COVID AUTOMAT-u je dňom 10. mája 2021 v škole obnovená prezenčná výučba žiakov školy.    Z dôvodu konania prijímacích skúšok žiaci nastúpia do školy 11. mája 2021. Usmernenie pre žiakov bolo zaslané do EduPage. Aktuálne usmernenia k otváraniu škôl sú zverejnené na stránke MŠVVaŠ SR.

Obchodná akadémia, Watsonova 61, Košice
Budova
Hlavný vchod
Budova školy - pohľad z ihriska
Hlavná budova - 1. poschodie
Hlavná budova - 2. poschodie
Prístavba - relaxačný kútik
Prístavba
Študenti školy - akcia "School dance 2015"

Aktivity

Spolupráca s Policajným zborom SR v Košiciach

14.06.2021

Dňa 04. 06. 2021 sa v areáli našej školy uskutočnili preventívne a náborové aktivity Policajného zboru v Košiciach. Akcie sa zúčastnili triedy  3.A, 3.B a 4.D, pod vedením výchovnej a kariérovej poradkyne  RNDr. Jany Gregorkovej.  Aktivity viedla naša bývalá žiačka, teraz už npor. Ing. Emília GLOVČÍKOVÁ z oddelenia prevencie OR PZ v Košiciach. 

Hurá von s Plantnetom

21.05.2021

Tento školský rok 2020/2021 bola naša škola zapojená so medzinárodného environmentálneho projektu: " Hurá von s Plantnetom", ktorú pripravilo Centrum environmentálnej a etickej výchovy Živica Bratislava v spolupráci s francúzskymi botanikmi. Aj napriek koronakríze sa naši vybraní žiaci z II.A a II.D triedy pod vedením p. profesorky RNDr. Jany Gregorkovej úspešne odprezentovali. Viac informácii nájdete v

Partneri školy

Certifikát kvality

ISIC - preukaz študenta

Zriaďovateľ školy