Online Medzinárodný veľtrh cvičných firiem Bratislava 2021


V dňoch 15.  - 16.11 sa uskutočnil Medzinárodný veľtrh cvičných firiem Bratislava 2021, ktorý  sa mal pôvodne konať v Kia vzdelávacom centre v Gbeľanoch pri Žiline. Vzhľadom na vážnu epidemiologickú situáciu sa nakoniec veľtrh uskutočnil online cez platformu MS Teams, kde sa súťažiaci vedeli pripojiť pohodlne z priestorov domova alebo svojich škôl.

            Veľtrhu sa zúčastnilo 72 firiem zo Slovenska, Českej republiky, Belgicka, Španielska, Bulharska a Rumunska. Za našu školu sa zúčastnili 4 firmy, ALVE s. r. o., ČoKafé s. r. o., REstyled s. r. o. a Minit s. r. o.

            Súťažilo sa v nasledovných kategóriách:

                        1. Elektronická prezentácia

                        2.  Instagram post

                        3. Leták

                        4. e-Shop

                        5. Reklamný šot 

                        6. 90 sekúnd vo výťahu

                        7. Najlepšia cvičná firma

 

            Hodnotenie jednotlivých kategórií sa uskutočnilo pred konaním samotného veľtrhu pričom v kategórii Elektronická prezentácia do užšieho finále postúpilo 10 prezentácií, ktoré svoje cvičné firmy predstavili online v prvý deň veľtrhu. Počas druhého dňa sa uskutočnila online súťaž „90 sekúnd vo výťahu“ , kde svoje cvičné firmy predstavili ich zástupcovia v anglickom jazyku počas časového úseku 90 s.

            S potešením a hrdosťou môžem konštatovať, že cvičná firma ČoKafé, s.r.o. , ktorej mám česť byť riaditeľkou, dosiahla mimoriadny úspech a získala honor Najlepšia cvičná firma, keď získala  1. miesto v hlavnej kategórii.

 

            V ďalších kategóriách sa cvičná firma ČoKafé umiestnila nasledovne:

                        Elektronická prezentácia - 1. miesto

                        Instagram post  - 1. miesto

                        Reklamný šot  - 2. miesto

                        eShop  - 2. miesto

 

            Rada by som tiež pripomenula umiestnenia ďalších firiem, ktoré úspešne reprezentovali našu školu. Cvičná firma  ALVE, s.r.o. , obsadila pekné 16. miesto, cvičná firma REstyled, s.r.o. 21. miesto a cvičná firma  Minit, s.r.o. 65. miesto v silnej konkurencii cvičných firiem zo  šiestich európskych krajín.

 

            Na záver by som rada konštatovala, že úroveň cvičných firiem na najväčšom slovenskom veľtrhu bola podľa vyjadrení zástupcov organizátora - Slovenského centra cvičných firiem veľmi vysoká a konkurencia pre naše cvičné firmy veľmi silná.

 

            Ďakujeme všetkým cvičným firmám z našej školy za reprezentáciu školy a želáme im  veľa úspechov do ďalších podnikateľských aktivít a súťaží.

 

 

 

                                                                                   Sofia Jackaninová – V.D

                                                                       riaditeľka cvičnej firmy ČoKafé, s.r.o.


Best in English


Študenti  VD.,V.E, IV.D a IV.E triedy sa  zúčastnili online medzinárodného testovania  “Best in  English“.  Úlohy boli vypracované  spôsobom  A2- C1 vzostupným spôsobom, obsahovali testovanie všetkých jazykových kompetencií a súčasťou boli aj krátke autentické videofilmy.

Organizátorom súťaže je Inštitút pre rozvoj kompetencií, nezisková organizácia Bestinenglish.org, the Institute for Competencies Development and the Czech-US agency, so sídlom v Českej republike. Hlavným cieľom je motivovať študentov k vyšším a kvalitnejším jazykovým kompetenciám a dať im možnosť porovnať sa so študentmi stredných škôl na celom svete. Za jazykovú a obsahovú správnosť testu zodpovedajú zostavovatelia testu - International House Prague Language School.

 • Do súťaže sa zapojilo cca 18 000 študentov
 • 600 stredných škôl z 30 krajín

Oficiálne výsledky umiestnenia jednotlivých škôl a jednotlivcov budú zverejnené na stránke: www.test.2021.bestinenglish.org.

Organizačný tím za našu školu tvorili: PhDr. Darina Kováčová, Mgr. Edita Madžarová, Mgr. Simona Albertová, Mr. Lýdia Desiatniková. O nerušený priebeh sa starali Ing. Lívia Nicholsonová a Mgr. Mikuláš Lukáč PhD. Technické zázemie, prípravu a kontrolu  počítačov a učební zabezpečila Ing. Eva Kitová.

 

Identifikačný kód školy :  663283G4; naše maximálne skóre: 108/125 bodov

Percentuálne výsledky v jednotlivých triedach boli nasledovné:

V.D- 59,5%, V. E- 70,4%  IV. D- 54%,  IV.E – 53%

Najlepšie individuálne výsledky dosiahli študenti:

Piaty ročník

P. č.

Priezvisko a meno

Trieda

Skóre

Štvrtý ročník

P. č.

Priezvisko a meno

Trieda

Skóre

1.

Bradová Natália

V. E

108/86 %

1.

Idesová Marianna

IV. E

107/85 %

2.

Figmigová Nikola

V. E

107/85 %

2.

Gombošová Simona

IV.D

103,5/83 %

3.

Barobin Adam

V. E

100,5/80 %

3.

Kacvinský Branislav

IV. E

102,5/82 %

4.

Spišáková Tamara

V. E

100,5/80 %

4.

Gajdoš Radoslav

IV. D

98,5/75 %

 

Súťažilo sa  v učebniach : IT1, INF1, ADK3, ADK4. Žiaci V. D a IV. E triedy kvôli karanténnym opatreniam súťažili z domu.

Najlepší študenti budú ocenení knižnými odmenami po návrate na prezenčné vyučovanie.     

 

PhDr. D. Kováčová a PK BS


Začíname recyklovať


Začíname recyklovať, konečne sme sa dočkali. Naša škola začala s recykláciou plastov a postupne budeme naberať rýchlosť. Pribudne papier a plechovky, a to do košov, ktoré máme vďaka projektu " Ekoalarm" pod vedením p. prof. RNDr. J. Gregorkovej. Koše máme aj vďaka niektorým z vás, ktorí ste odovzdávali použité zubné kefky Curaprox späť do lekární a táto spoločnosť z nich vyrobila vkusné farebné recyklačné nádoby. Máme aj zberových referentov, sú to žiaci 2.E triedy, ktorí sa zúčastnili environmentálneho workshopu o recyklácii usporiadanom CVČ Strojárenská Košice. Sú to: Katarína Olexová ,Veronika Gibová, Ester Malackaničová, Karolína Kondášová, Sára Mitrová, Sofia Palfiová, Martina Urbanová, Zuzana Zichová.

Prajeme našej škole, aby sa stala v recyklácii Number 1.


Vyhodnotenie 32. ročníka školského kola olympiády bilingválneho štúdia v anglickom jazyku v školskom roku 2021/2022 na Obchodnej akadémii Watsonova 61 v Košiciach


Dňa 18. 11. 2021 sa na Obchodnej Akadémii Watsonova 61 v Košiciach uskutočnil 32. ročník olympiády v ANJ pre bilingválne štúdium.

 Zúčastnili sa jej  žiaci prvého až piateho ročníka BS, do súťaže v kategórii 2C1 sa prihlásilo 38 žiakov a šiesti žiaci súťažili v kategórii 2C2-native speakers.

V tomto školskom roku podmienky boli mimoriadne, kvôli pandémii COVID, takže všetky zadania na písomný test, listening, roleplay aj picture story telling boli technicky upravené do online verzie cez platformu TEAMS, čoho sa veľmi spoľahlivo a dynamicky zhostila naša kolegyňa, Mgr. Simona Albertová. 

Súťaž pozostávala z dvoch kôl, písomného so začiatkom o 8.00 h a ústneho so začiatkom o 9.30 h.

Písomné testy preverili u zúčastnených úroveň gramatiky, slovnej zásoby, posluchu s porozumením a čítania s porozumením. Počas písomnej časti sa o organizáciu, dozor, opravu testov a zápis do výsledkovej tabuľky  starali   Mgr.Simona Albertová a Mgr. Edita Madžarová.  V komisii  ústnej časti -roleplay a picture story pracovali Mgr. Zuzana Marcinová, Mgr. Antónia Zubková a Mgr. Lýdia Desiatniková,PhD.

Speaking test bol zameraný na preverenie vyjadrovacích schopností, interakciu žiaka v situačnom dialógu,  tvorivosť a plynulosť rečového prejavu, rozmanitosť slovnej zásoby a používania gramatických štruktúr vo vlastnom príbehu prerozprávanom podľa vizuálnej predlohy. 

19. 11. 2021, počas dňa aktivít pri príležitosti Dňa študentstva, PhDr.  Darina Kováčová na záver vyhodnotila priebeh súťaže, ocenila zodpovedný prístup a veľmi dobrú jazykovú úroveň žiakov a zablahoželala  súťažiacim k dosiahnutým výsledkom.  Vyhodnotenia sa zúčastnili aj p. riaditeľ, Ing. Peter Országh a zástupkyňa riaditeľa RNDr. Mária Javnická.

Ocenenia boli nasledovné:

Kategória 2C 1

 1 .miesto: Radoslav Gajdoš IV.D

 2 .miesto: Gergošová Júlia II.D

 3. miesto: Idesová Marianna IV.E

 4.miesto cena za invenčnosť a kreativitu : Klaudia Zalacková V.E

 

Kategória 2 C 2

1.miesto: Benjamin Bálint II.D

2.miesto: Vivien Bérešová III.E

3.miesto: Lily Emery I.E

 

Výsledkové tabuľky školského kola boli elektronicky spracované a odoslané koordinátorom OK OAJ a KK OAJ. Žiaci boli elektronicky prihlásení do postupových kôl cez elektronickú platformu Edupage.

 Do krajského kola postupuje Radoslav Gajdoš v kategórii 2C1 a do okresného kola Benjamin Bálint v kategórii 2C2.

 V Košiciach, 20. 11. 2021

                                                                                                                                                        PhDr. Darina Kováčová, PK BS     

                                            

Fotodokumentácia


Malá farma - zbierka pre útulok


Veľké ďakujeme všetkým spolužiakom a učiteľom našej Watsonky, ktorí v tomto ťažkom období podporili vecným darom alebo finančným príspevkom psíkov v útulku MALÁ FARMA.  Žiaci 2.A triedy  Veronika Hudáková, Matúš Mamák, Klaudia Takáčová a Daniel Draganovský pod vedením p. prof. RNDr. Jany Gregorkovej vyzbierali 127,05 eur, ktoré spolu s darčekmi pre psíkov odovzdali 10. 11. 2021 útulku MALÁ FARMA v rámci celomestskej akcie HAVKOBUS.  


#erasmusdaysSK


                        #erasmusdaysSK       

          Erasmus Days na Watsonke 2021

Tento rok sme sa zapojili do piateho ročníka  #ErasmusDays.  Pripravenými aktivitami sme chceli prispieť k propagácii programu Erasmus + , pričom sme sa zamerali na zdieľanie skúsenosti a zážitkov z našich posledných projektov. Žiaci a kolegovia, ktorí v tomto roku vycestovali na stáž alebo na kurz, ukázali, že aj počas kovidu sa dajú mobility zrealizovať. Pre žiakov 3. a 4. ročníka sme v dňoch 14.10. a 15.10. 2021 zorganizovali besedu v aule školy. Žiaci predstavili svoje čerstvé skúsenosti z praxe, ktorú absolvovali na prelome augusta a septembra 2021 na Cypre. Pre učiteľov sme 15.10.2021 pripravili workshop, kde nám kolegovia priblížili, čo sa na kurzoch naučili. Účastníci workshopu sa na vlastnej koži vyskúšali nové metódy v oblasti výučby cudzích jazykov, ekonomiky, vyskúšali si hodinu jogy a meditácie.

Veríme, že týmito aktivitami sme vzbudili u žiakov a kolegov záujem o účasť na mobilitách Erasmus +.


Odovzdávanie certifikátov „The Duke of Edinburgh´s“


Vo štvrtok 14.októbra si prevzali v historickej budove Košického samosprávneho kraja  ďalší z našich úspešných študentov certifikáty o ukončení Medzinárodnej ceny vojvodu z Edinburgu. Program plníme na našej škole už 6 rok. Potešilo nás, že kancelária pripravila dôstojné prostredie na oceňovanie. Ako jediná škola v Košickom kraji sme mali:

 • 3 ocenených na zlatej úrovni:

Sofia Antolíková  V.E

Viktória Burkušová V.E

Samuel Halás V.E 

 • 2 ocenené na striebornej úrovni:

Simona Silvová V.E

Klaudia Zalacková V.E

a

 • 1 ocenenú na bronzovej úrovni:

Dominiku Papcunovú III.D

 

Program na škole riadi skúsený team:

Mgr. Alena Koltášová vedúca centra , mentorka; Mgr. Ľudmila Dratvová: koordinátorka, mentorka aj expedícií; Mgr. Veronika Polomská: mentorka; Mgr. Mikuláš Lukáč: mentor expedícií; Mgr. Simona Albertová: mentorka ; Mgr. Jana Mikovčíková: mentorka.

Kto by sa chcel zapojiť do programu môže týchto učiteľov osloviť.

Všetkým oceneným srdečne blahoželáme !!!Súťaž „Talenty druhých ročníkov“


 

Dňa 6. októbra 2021 sa uskutočnila súťaž v písaní na PC vo výučbovom programe ZAV. Do súťaže sa zapojili žiaci z 2. A, 3. D a 3. E triedy.

 

2. A: Natália Gregová, Nikola Blahušiaková, Júlia Gallová, Veronika Hudáková, Natália Ďuďáková, Daniel Draganovský

3. D: Zuzana Debnárová, Emma Kišková, Kamila Vaľková, Sára Vlčeková, Šimon Stefán, Michal Štuller

3. E: Laura Hudáková, Viktoria Georgieva, Ema Perháčová, Lenka Vargová, Sofia Olajošová, Samuel Sabolčák, Samuel Zummer, Kamil Koška, Mário Ferencz

 

Tréningový cyklus pozostával z 25 minútových cvičení. Po tréningu žiaci absolvovali dva desaťminútové odpisy textu z obrazovky, a to s penalizáciou 50 úderov za neopravenú chybu a s penalizáciou 100 úderov za neopravenú chybu.

Na súťaži si zmeralo sily 237 súťažiacich z celého Slovenska. V kategórii jednotlivcov dosiahli najlepšie umiestnenie Zuzana Debnárová z 3. D triedy (11. miesto) a Daniel Draganovský z 2. A triedy (26. miesto). V súťaži družstiev naši reprezentanti obsadili 8. miesto zo 16 stredných škôl SR.

Súťaž organizačne pripravili Ing. Dorčáková a Ing. Valentíková.


SCIO testy


Ako robiť Národné porovnávacie skúšky - SCIO testy? Ktoré vysoké školy v Čechách a na Slovensku ich uznávajú, kde sú povinné ? Na tieto a iné otázky končiacich ročníkov sa pokúsil odpovedať seminár SCIO, ktorý sa v aule našej školy uskutočnil v mesiaci október. Žiaci si mohli vyskúšať aj vzorové otázky a opýtať sa konkrétne na termíny a ďalšie informácie o vysokých školách. Za akciu ďakujeme pani výchovnej poradkyni RNDr. Jane Gregorkovej


Spolupráca s Policajným zborom SR v Košiciach


Dňa 04. 06. 2021 sa v areáli našej školy uskutočnili preventívne a náborové aktivity Policajného zboru v Košiciach. Akcie sa zúčastnili triedy  3.A, 3.B a 4.D, pod vedením výchovnej a kariérovej poradkyne  RNDr. Jany Gregorkovej.  Aktivity viedla naša bývalá žiačka, teraz už npor. Ing. Emília GLOVČÍKOVÁ z oddelenia prevencie OR PZ v Košiciach. 


Hurá von s Plantnetom


Tento školský rok 2020/2021 bola naša škola zapojená so medzinárodného environmentálneho projektu: " Hurá von s Plantnetom", ktorú pripravilo Centrum environmentálnej a etickej výchovy Živica Bratislava v spolupráci s francúzskymi botanikmi.
Aj napriek koronakríze sa naši vybraní žiaci z II.A a II.D triedy pod vedením p. profesorky RNDr. Jany Gregorkovej úspešne odprezentovali. Viac informácii nájdete v priloženej prezentácii.


Klimatické zmeny vo svete a ich dopad na Slovensko


Dňa 24. marca 2021 sa trieda 2.E pod vedením p. prof. J. Gregorkovej  na platforme MS TEAMS zúčastnila online workshopu na tému  "Klimatické zmeny vo svete a ich dopad na Slovensko", ktorú organizovala Agentúra na podporu regionálneho rozvoja v Košiciach.

Téma bola žiakom odprezentovaná formou prezentácie a zaujímavých krátkych videí. Žiaci sa dozvedeli z odborného sprievodného slova viac o klimatických zmenách, ako aj o organizáciách, ktoré sa týmto problémom zaujímajú, o následkoch klimatických zmien na svet a na Slovensko. Zaujímavou súčasťou boli  krátke online dotazníky, pomocou ktorých žiaci mohli vyjadriť svoj názor na určité otázky a dozvedeli sa aké názory majú ich spolužiaci. Napríklad až 80% žiakov si myslí, že klimatickí zmena je „Smutná daň za „pažravosť“ ľudstva a podnikateľov“

 

Recenzie žiakov:

 • „Bolo to veľmi zaujímavé a zaujímavo spracované hlavne kreativita vo forme kvízu bola jeden z najlepších častí workshopu.“
 • „Na workshope sa mi najviac páčil kvíz, bolo to niečo nové s čím som as ešte nestretol. Páčilo sa mi, že nás aj takýmto spôsobom zapojili do konverzácie.“

Žiaci si workshop veľmi pochvaľovali a v budúcnosti sa tešia na ďalšie podobné workshopy. Naša škola obdržala informačné letáky a materiály vysokej kvality na tému adaptácie na klimatickú zmenu, za čo Agentúre na podporu regionálneho rozvoja  veľmi pekne ďakujeme.

 


Regionálny veľtrh cvičných firiem v Žiari nad Hronom


Dňa 24. marca sa uskutočnil online 24. Regionálny veľtrh cvičných firiem v Žiari nad Hronom. Zúčastnilo sa ho 32 cvičných firiem z 12-tich škôl z celého Slovenska. Súťažilo sa v troch súťažných disciplínach:

 • Naj logo
 • Naj slogan
 • Naj elektronická prezentácia

Prvé dve kategórie boli hodnotené už pred samotným veľtrhom. V kategórii elektronická prezentácia bolo porotou vybraných sedem prezentácií, ktoré postúpili do finále. Firmy prezentovali svoje produkty  on-line na platforme MS TEAMS. Do užšieho výberu sa tak prebojovali všetky tri cvičné firmy z našej školy zastúpené žiakmi:

In-Energy, s.r.o.    - Katka Ivanová a Braňo Balčák

Čokafé, s.r.o.         - Viki Horváthová a Mišo Pačai

REstyled, s.r.o.      - Kika Povecová a Viki Suváková

Každá firma bola niečím iná,  výnimočná. Projekt firmy In-energy bol zameraný na ekológiu a ohľaduplné správanie sa k planéte. REstyled zahviedzili myšlienkou možnej recyklácie oblečenia – upravovaním starého na nové. A firma Čokafé zaujala najmä chuťové poháriky poslucháčov, ponukou svojej kávy, tekutých čokolád a zákuskov.

          Konkurencia bola silná, prezentácie prepracované a rečníci šikovní. Ani jedna prezentujúca skupina nemala núdzu o pozornosť. Témy sa orientovali najmä na oblasť zdravého životného štýlu a ochrany prírody a planéty.

 V rámci vyhodnotenia jednotlivých kategórií firma REstyled získala „Špeciálnu cenu SCCF“ za svoj originálny nápad s opätovným využitím starého oblečenia. Cvičná firma Čokafé zvíťazila a získala prvé miesto v kategórii „Naj elektronická prezentácia“.

Všetkým zúčastneným sa chceme týmto poďakovať, za vzornú a  úspešnú reprezentáciu našej školy.

 

                                                                                                                    Sofia Jackaninová

                                                                                                      riaditeľka cvičnej firmy Čokafé, s.r.o.


INTERNATIONAL VISEGRAD FUND


INTERNATIONAL VISEGRAD FUND

 

 

Napriek nepriaznivej pandemickej  situácii projekt V4 pokračoval  aj v roku 2021. Stretnutia sa uskutočňovali online,  prostredníctvom platformy  MS Teams. Zúčastnili sa ho žiaci V. D triedy s triednou učiteľkou Ing. Darinou Lippaiovou.

Tretie stretnutie sa uskutočnilo dňa 26. 1. 2021 - bolo zamerané na zdravotné poistenie v jednotlivých krajinách V4. V závere stretnutia žiaci absolvovali online test, ktorý overil znalosti žiakov nadobudnuté na stretnutí.

Štvrté – posledné stretnutie sa uskutočnilo 10. 3. 2021. Témou seminára bola oblasť sociálneho poistenia v jednotlivých krajinách  V4.  Počas seminára prebiehala diskusia o odlišnostiach sociálneho poistenia v krajinách V4.

 


kontraktačný deň cvičných firiem Slovensko – Východ - Poprad


Dňa 11. marca 2021 sa uskutočnil on-line kontraktačný deň cvičných firiem Slovensko – Východ.

Súťažilo sa v kategóriách:

 • naj logo a slogan;
 • naj katalóg;
 • naj elektronická prezentácia.

Do súťaže sa prihlásilo 20 cvičných firiem z celého Slovenska. Našu školu reprezentovali 2 cvičné firmy:

ALVE, s.r.o. – trieda  III. A - žiaci Jakub BONK a Slávka BOROVSKÁ v kategórii elektronická prezentácia obsadili 3. miesto.

REstyled, s.r.o. – trieda III. B - žiačky Viktória COGANOVÁ, Viktória DUDOVÁ, Viktória SUVÁKOVÁ a Kristína POVECOVÁ v kategórii logo a slogan obsadili 2. miesto, v kategórii elektronická prezentácia 4. miesto.

K dosiahnutým úspechom blahoželáme.

Ing. Darina Lippaiová


Online veľtrh cvičných firiem Ostrava 2021


 

Dňa 4. 3. 2021 sa uskutočnil 13. Ostravský veľtrh cvičných firiem s hlavným mottom „Fiktivní firma, brána do světa podnikání“.

Medzinárodný veľtrh  v Ostrave sa uskutočnil v tomto mimoriadnom období online na platforme Google Classroom a Google Meet. Zúčastnilo sa ho 23 firiem z Českej republiky, Poľska, Slovenska a Maďarska.         

Súťaž bola rozdelená do súťažných kategórii:

1. Najlepší katalóg

2. Najoriginálnejší podnikateľský zámer

3. Najlepší firemný slogan

4. Najlepšia vizitka

5. Najlepšia firma očami študentov

6. Firma v 90 sekundách

7. Najlepšia  prezentácia.

Súťažné príspevky zasielali cvičné firmy na hodnotenie pred samotným veľtrhom, pričom posledné dve kategórie boli odprezentované zástupcami firiem naživo v deň veľtrhu prostredníctvom zdieľanej obrazovky v Google Meet.

Porotu tvorili učitelia – zástupcovia zúčastnených škôl, bez možnosti hodnotiť cvičné firmy z vlastnej školy, čo zaručovalo objektivitu a korektnosť hodnotenia.

Našu školu reprezentovali cvičné firmy:

MINIT, s.r.o.                   žiačky IV. E triedy: Natália Olexa a Gabriela Némethová. Pre firmu získali pekné 5. miesto v kategórii

                                           „Najlepšia prezentácia“.

a

DÚŠOK, s.r.o.                žiaci V.E triedy: Veronika Tokarčíková Tomáš Bačo. Dosiahli pre firmu a našu školu 1. miesto v kategórii

                                           „Najlepšia prezentácia“.

 

V kategórii „Firma v 90 sekundách“ reprezentoval firmu Ivo Hajník a umiestnil sa na 7. mieste.

Firma DÚŠOK, s.r.o.  bolo ocenená aj v ďalších kategóriách:

5. miesto – Najoriginálnejší podnikateľský zámer

4. miesto – Najlepší katalóg

3. miesto – Najlepší firemný slogan a aj – Najlepšia vizitka.

 

V mene vedenia školy by sme radi poďakovali zúčastneným firmám a ich zástupcom za vzornú reprezentáciu školy, zablahoželali k dosiahnutým úspechom a popriali našim cvičným firmám podobné úspechy aj na ďalších podujatiach zameraných na rozvoj podnikateľských zručností žiakov.

                                                                                                                   Ing. Richard Hritz

                                                                                                                zástupca riaditeľa školy


Okresné kolo Olympiády v anglickom jazyku


Dňa 13. 01. 2021 sa konalo Okresné kolo Olympiády v anglickom jazyku v spolupráci so Slovenským inštitútom mládeže  Iuventa. Vzhľadom na aktuálnu pandemickú situáciu, súťažiaci boli zaregistrovaní do súťaže, ktorá prebiehala online s pripojením na Internet a pozostávala z písomného testu, ktorého súčasťou bolo aj počúvanie s porozumením.

Výsledková listina s podrobným vyhodnotením súťaže bola zverejnená na platforme Edupage. Náš študent Benjamín BÁLINTI. D triedy bilingválneho štúdia sa v kategórii 2C2-anglofónni študenti umiestnil na 3. mieste v rámci súťažiacich za Košický kraj.

 K tomuto výsledku blahoželáme

 

PhDr. D. Kováčová, PK BS


Hodina slovenčiny s Danielom Hevierom


Pondelková hodina slovenského jazyka a literatúry bola 1. februára pre našu 4.D určite výnimočná. Slovami študentov: „Budem o nej rozprávať ešte aj mojim vnúčatám.“ Pozvanie medzi nás totiž prijal známy slovenský básnik, textár, umelec – Daniel Hevier. V úvode sme sa skromne predstavili a so zatajeným dychom počúvali jednu historku zo života pána spisovateľa a bratislavských umelcov za druhou. Spontánnosť, výborná nálada a úprimnosť nášho hosťa nás odzbrojili a po niekoľkých výbuchoch smiechu sa do diskusie o umení, hodnotách, živote, korone, vojenčine a mnohých ďalších témach zapojili aj študenti. Daniel Hevier vynikajúco miešal vtipné historky, napríklad aj o Paľovi Haberovi, s hlbokými zamysleniami a múdrosťami, chvíľu sme sa smiali, chvíľu vážne meditovali nad životom.

Z pozície učiteľky chcem vyjadriť obrovskú vďaku veľkému človeku, ktorý sa snaží svoju tvorivú energiu venovať mladým. Jeho komunikácia a pohľad na svet sú inšpirujúce a veľmi sa teším, že práve mojich študentov sa mu podarilo nadchnúť. Zároveň musím napísať, že som hrdá na našu 4.D. Som pyšná na to, že máme rozhľadených, taktných, komunikatívnych štvrtákov, ktorí sa dokážu s veľkým umelcom rozprávať o vážnych témach. Pozerala som sa nich a tešila sa z toho, ako dokážu komunikovať, cítila materinskú pýchu a v duchu som si hovorila „Moje deti a také múdre. (Po kom to asi majú?“

Veronika Polomská, vyučujúca SJL


Literárna Senica Laca Novomeského


Naša študentka Mirka Gerová sa stala laureátkou súťaže Literárna Senica Laca Novomeského

 

V septembri sa tri žiačky našej školy – Miroslava Gerová (2.C), Lucia Jarošíková (3.D) a Viktória Kováčová (2.C), zapojili do literárnej súťaže pre mladých spisovateľov – XXXIV. ročníka Literárnej Senice Laca Novomeského.

Všetky tri naše šikovné študentky píšu poéziu (a výborné slohy) a v celoslovenskej konkurencii zabojovali o to, či si odborná porota zložená aj zo spisovateľov a literárnych teoretikov ich dielka vyberie do najnovšieho zborníka prác mladých autorov a ocení ich nejakým umiestnením. Všetky tri súťažili v tej istej kategórii „poézia stredné školy“. Spolu bolo do súťaže prihlásených 118 študentov s 273 prácami a 25. novembra boli prostredníctvom online prenosu slávnostne vyhlásené výsledky súťaže.

Porotu najviac zaujala tvorba Mirky Gerovej a udelila jej 3. miesto. Mirka zo svojich básní vytvorila ucelený cyklus, v ktorom pracovala s prírodným motívom búrky. Jej tvorba však nie je len výpoveďou o sebe, porota vyzdvihla, že jej poézia je poéziou očistenia, hľadania. Jej práce boli zároveň uverejnené v zborníku, ktorí organizátori súťaže vydali ako Bulettin víťazných prác XXXIV. ročníka autorskej súťaže Literárna Senica Laca Novomeského 2020.

Mirke gratulujeme a tešíme z jej veľkého úspechu!

Mgr. Veronika Polomská


31. ročník školského kola olympiády bilingválneho štúdia v anglickom jazyku


Dňa 30. 11. 2020 sa na Obchodnej Akadémii Watsonova 61 v Košiciach uskutočnil 31. ročník olympiády v ANJ pre bilingválne štúdium. Zúčastnili sa jej  žiaci prvého až piateho ročníka bilingválneho štúdia. Z celkového počtu 25 žiakov zapísaných do súťaže v kategórii 2C1 súťažilo 20 žiakov a piati žiaci súťažili v kategórii 2C2 - native speakers.

Podmienky boli v tomto školskom roku mimoriadne (kvôli pandémii COVID), takže všetky zadania na písomný test, listening, roleplay aj picture story telling boli technicky upravené do online verzie cez platformu TEAMS, čoho sa veľmi spoľahlivo a dynamicky zhostila naša kolegyňa, Mgr. Simona Albertová. 

Súťaž pozostávala z dvoch kôl, písomného so začiatkom o 8:00 h a ústneho so začiatkom o 9:30 h.

Písomné testy preverili u zúčastnených úroveň gramatiky, slovnej zásoby, posluchu s porozumením a čítania s porozumením. Počas písomnej časti sa o organizáciu, dozor, opravu testov a zápis do výsledkovej tabuľky  starali   Mgr.Simona Albertová a Mgr. Edita Madžarová.  V komisii  stanovenej pre ústnu časť - roleplay a picture story pracovali Mgr. Zuzana Marcinová, Mgr. Antónia Zubková a Mgr. Ľudmila Danková.

Speaking test bol zameraný na preverenie vyjadrovacích schopností, interakciu žiaka v situačnom dialógu,  tvorivosť a plynulosť rečového prejavu, rozmanitosť slovnej zásoby a používania gramatických štruktúr vo vlastnom príbehu prerozprávanom podľa vizuálnej predlohy. 

PhDr.  Darina Kováčová na záver vyhodnotila priebeh súťaže, ocenila zodpovedný prístup a veľmi dobrú jazykovú úroveň žiakov. Zablahoželala  súťažiacim k dosiahnutým výsledkom.  Diplomy a  knižné ceny  budú odovzdané žiakom po nástupe na prezenčné vyučovanie .

 

Kategória 2C 1:

 1. miesto: Bakšiová Petronela, V.E
 2. miesto: Gergošová Júlia, I.D
 3. miesto:Barobin Adam, IV.E

 

Cena za invenčnosť a kreativitu: Gajdoš Radoslav, III.D

 

Kategória 2C2:

 1. miesto: Benjamin Bálint, I.D
 2. miesto:  Figmigová Nikola, IV.E
 3. miesto: Sieber Stela, IV.D

 

Výsledkové tabuľky školského kola boli elektronicky spracované a odoslané koordinátorom OK OAJ a KK OAJ. Do krajského kola postupuje Bakšiová Petronela  v kategórii 2C1 a do okresného kola Benjamin Bálint v kategórii 2C2.

 

V Košiciach, 30. 11. 2020

PhDr. Darina Kováčová, PK BS                                                  


Školské kolo Olympiády v nemeckom jazyku


Sme veľmi radi, že aj v tomto zvláštnom čase mali naši žiaci záujem zmerať si sily v nemeckom jazyku. V súlade s protiepidemiologickými opatreniami sme boli nútení zrealizovať 25.11.2020 olympiádu online. Víťazmi sme všetci, keďže sme zvládli nástrahy dištančnej formy olympiády. Súťaž prebiehala cez MS Teams. V online priestore si s úlohami za jednotlivé kategórie najviac poradili:

Kategória 2A:

1. Eva Trebunová II.B

2. Martina Takáčová II.C

3. Mário Ferencz II.E.

Kategória 2B:

1. Alex Havran V.D

2. Tomáš Heinrich IV.D

3. Tara Szitászová IV.A.

Víťazom srdečne blahoželáme a držíme im palce v okresnom kole, ktoré sa uskutoční v januári 2021.

Mgr. Klára Opršalová Mgr. Lukáš Vaško


Školské kolo Olympiády v anglickom jazyku


Dňa 26. 11. 2020 sa uskutočnilo školské kolo Olympiády v anglickom jazyku. Olympiádu sme zrealizovali v online priestore pomocou MS Teams. Žiaci 1. a 2. ročníka súťažili v kategórii 2A, žiaci 3. a 4. ročníka súťažili v kategórii 2B.

Olympiáda pozostávala zo štyroch častí :

1/ gramatický test

2/ počúvanie s porozumením

3/ čítanie s porozumením

4/ príbeh podľa obrázka /story telling/ a role play.

Žiaci veľmi dobre zvládli všetky hodnotené oblasti, preukázali samostatnosť, kreativitu a schopnosť komunikovať v anglickom jazyku. Celkovo sa na olympiáde zúčastnilo 10 žiakov.

Víťazi v kategórii 2A:

1. miesto Štefan Kundráč II.C

2. miesto Nikola Blahušiaková I.A

3. miesto Eduard Peter Csermelyi II.C

Víťazi v kategórii 2B:

1. miesto Patrícia Šimová III. A

2. miesto Tereza Schreiberová IV.A

3. miesto Michaela Sokolová III. A

Víťazi oboch kategórií sa zúčastnia na okresnom kole Olympiády v anglickom jazyku v januári 2021.

Ing. Silvia Augustinská Mgr. Anna Gaľová


Úspechy „dofákov“ z OA Watsonovej v šk. roku 2019 – 2020


      Piaty rok je naša škola zapojená v programe „The Duke of Edinburgh´s“, čiže Medzinárodná  cena vojvodu z Edinburgu. Prvé dva roky plnili naši študenti program na bronzovej úrovni a potom si vybrali na ktorej úrovni budú pokračovať. A tak sa podarilo 4 študentom v júni 2019 splniť program na zlatej úrovni. Ďalší medzitým splnili bronzovú úroveň a tiež sa rozhodli pracovať na svojich aktivitách na zlatej úrovni.

Teraz po skončení pandémie a všetkých opatrení spojených s ňou môžeme radostne konštatovať:         

Júl 2020:

Počet ukončených účastníkov na zlatej úrovni:      8

Počet pokračujúcich na zlatej úrovni:                     4

Počet pokračujúcich na striebornej úrovni:            2

Počet ukončených na bronzovej úrovni:                 32

Chcem sa poďakovať všetkým mentorom, školiteľom za ich prácu s účastníkmi programu. Všetkým účastníkom ďakujeme, že aj napriek situácií s KOVIDOM to v programe nevzdali!!!

Srdečne blahoželáme !!! a prajeme úspech na ďalších úrovniach ktoré si vyberú.

Kto chce vedieť o čo ide:

www.dofe.sk

V Košiciach, 2.júla 2020                                                                                                Ľ. Dratvová – koordinátor programu


EXPERT geniality show 2019


28.11.2019 sa uskutočnil už 13. ročník celoslovenskej súťaže EXPERT geniality show.

Súťaž podporuje u žiakov logické myslenie a súťaživosť. Po zhodnotení výsledkov žiak získava pre seba spätnú väzbu o svojich vedomostiach a tiež motiváciu získavať ďalšie informácie a vzdelávať sa.  

Súťaž EXPERT spočíva vo vypracovaní testu z 2 súťažných tém. Tém bolo spolu 6:

1. Od Dunaja k Tatrám – slovenské dejiny, umenie, šport, geografia, aktuality, slávni Slováci,

2. Mozgolamy – logické hádanky, postupnosti, zaujímavé slovné úlohy, pojmové myslenie,

3. Svetobežník – fyzická geografia, humánna geografia,

4. Tajomstvá prírody – biológia, fyzika, astronómia, chémia,

5.  Do you speak English? – čítanie, bežné výrazy, gramatika, reálie,

6.  Góly, body sekundy – história a druhy športu, rekordy, olympionizmus, športovci,

 

Štvrtina najlepších v každom tematickom rebríčku dostala titul EXPERT na tému. Prvých 100 súťažiacich v celkovom poradí dostalo titul TOP EXPERT. Všetci súťažiaci dostali diplom za účasť a pero.

Z našej školy sa súťaže zúčastnilo 21 študentov.

Naši najúspešnejší, ktorí sa umiestnili v prvej štvrtine najlepších a získali veľký titul EXPERT na tému sú:

Ema Perháčová I.E, téma Do you speak English?

Kamil Koška I. E, téma Do you speak English?

Chiara Lukáčová II.D, téma Mozgolamy

Nicolas Pavlovič II.D, téma Mozgolamy

Lukáš Slota IV.D, témy Svetobežník a Do you speak English?

Tomáš Bačo IV.E, témy Goly, body sekundy a Svetobežník

Lea Burociová IV. B, téma Mozgolamy

Richard Borš V.D, téma Mozgolamy

Alexander Maďarčik V.E  - TOP EXPERT

Alexander si vybral témy Do you speak English? kde sa umiestnil na peknom 3. mieste z 400 súťažiacich a Svetobežník. Získal 3 diplomy – diplom TOP EXPERT, diplom EXPERT na tému Do you speak English?, diplom EXPERT na tému Svetobežník a pekné vecné ceny.

   

Našim študentom sa súťaž páčila. Výhercom blahoželáme a veríme, že do súťaže sa zapoja aj v budúcom školskom roku.              

 

 

Spracovala koordinátorka RNDr. Elena Kravcová


Knižný výpredaj


Veľký knižný výpredaj  - Bux.sk !!!

Milí čitatelia a používatelia našej školskej knižnice, dávame Vám do pozornosti  mimoriadnu  príležitosť kúpiť si knihy už od 1 € !!!  

Akcia trvá do konca februára, t.j. do 29. februára 2020   alebo do vypredania zásob. Pri nákupe nad  25 €  si môžete vybrať z troch darčekov a pri objednávke nad 39 € poštovné zdarma. Viac informácii sa dočítate na webovej stránke Bux.sk (internetové kníhkupectvo vydavateľského domu a knižnej distribúcie IKAR): https://www.bux.sk/uputavky/katalog-zima-2020/

 


Medzinárodné sympózium v Stalowej Woli


V dňoch 13. až 14. 02. 2020 sa zástupcovia našej školy zúčastnili medzinárodného sympózia na tému „Fondy v Európskej únii“. Sympózium sa konalo na Zespol Szkol Pondgimnazjalnych v Stalowej Woli v Poľskej republike. Našu školu na tomto medzinárodnom podujatí reprezentovali žiaci IV. E triedy a zamestnanci cvičnej firmy Dúšok, s.r.o.:

 • Jozef Kojecký
 • Tony Girman
 • Ivan Hajník.

Samotnú prezentáciu o čerpaní Eurofondov v SR a v Košiciach pripravili ich kolegyne:

 • Veronika Tokarčíková
 • Karin Strauszová.

Stretnutie už tradične organizovala stredná odborná škola zo Stalowej Wole v rámci dňa otvorených dverí. Okrem našej a hostiteľskej školy sa tohto stretnutia zúčastnili aj zástupcovia Obchodnej akadémie a Vyšší odborné školy sociální z Ostravy. Cieľom sympózia bolo priblížiť špecifiká čerpania Eurofondov v jednotlivých krajinách. Súčasťou stretnutia bol spoločný program žiakov a učiteľov škôl z:

 • Českej republiky
 • Poľskej republiky
 • Slovenskej republiky.

V rámci bohatého programu sa podarilo zhodnotiť  a načrtnúť ďalšiu spoluprácu týchto škôl najmä v oblasti cvičných firiem a spoločných europrojektov. Všetkým, ktorí sa podieľali na reprezentácii školy na tomto podujatí ďakujeme.

                                                                                                                                                            Ing. Richard Hritz

                                                                                                                                                        zástupca riaditeľa školy


54. ročník krajského kola súťaže žiakov stredných škôl spracovaní informácií na PC


Dňa 13. februára 2020 sme na našej škole opäť privítali súťažiacich z celého kraja. Do súťaže sa prihlásilo 42 žiakov z 9 škôl v disciplínach:

 • písanie na PC
 • úprava textu na PC a 
 • wordprocessing.

 V našom reprezentačnom tíme sa najviac darilo v súťažnej disciplíne písanie na počítači:

Adamovi Nemčíkovi zo IV. C triedy, ktorý sa stal majstrom Košického samosprávneho kraja a držiteľom zlatej trofeje

Umiestnenie na ďalších medailových pozíciách:

2. miesto:      Karol Sohan, OA, Polárna, Košice

3. miesto:      Kristián Hauswirth, SOŠ ekonomická, Spišská Nová Ves

V súťažnej disciplíne úprava textu na PC sa majstrom Košického samosprávneho kraja a držiteľom zlatej trofeje stal Sebastián Kovács z OA, Rožňava.

Umiestnenie na ďalších medailových pozíciách:

2. miesto:      Nikola Liptáková, OA, Rožňava

3. miesto:      Henrich Palečko, OA, Rožňava.

Výsledky súťažnej disciplíny wordprocessing budú publikované dodatočne.

V písaní na PC našu školu reprezentovali aj Adam Levický, Patrik Markovič, Lenka Kozelová a Bianka Štefánová. Súťažné podmienky všetci splnili a ich umiestnenie nájdete vo výsledkovej listine.

Víťazom srdečne blahoželáme a prajeme veľa úspechov v ďalšej reprezentácii svojich škôl.

                                          Ing. Milena Valentíková

                                        vedúca predmetovej komisie ADK

Výsledkové listiny 54. ročníka krajského kola súťaže žiakov stredných škôl v SIP Košický kraj za súťažné disciplíny


12. KONTRAKTAČNÝ DEŇ CVIČNÝCH FIRIEM V POPRADE


Dňa 06. 02. 2020 žiaci z III. B triedy pod vedením Ing. Euniky Dutkovej reprezentovali našu školu na  12. kontraktačnom dni cvičných firiem v Poprade.  Predstavili svoju novú cvičnú firmu pod názvom A Cup Of Nature, s. r. o. 

Firma sa venuje podávaniu zdravých nápojov v jedinečne zdobených kvetinových pohároch a  príjemnom prostredí. Kvetinovú výzdobu si vyrábame sami a do práce je zapojených 12 členov.

Kontraktačného dňa sa zúčastnilo celkovo 13 cvičných firiem z východného Slovenska.  Naša cvičná firma pôsobí len krátko a konkurencia bola silná. Domov sme si miesto výhry priniesli pekné zážitky a bohatú skúsenosť. Všetky zúčastnené firmy reprezentovali svoju školu príkladne  a my sme neboli výnimkou.

V budúcnosti nás čakajú ďalšie výzvy, na ktoré sme o to viac pripravení a odhodlaní sa stále zlepšovať.

 

S pozdravom

Kristínka, Tamara, Dominika, Saška, Daniela, Miška, Kika, Dominik, Naomi, Rado, Terka a Samo.


Celoslovenské kolo internetovej súťaže ZAV


Súťaž, na ktorej sa zúčastnilo viac ako 180 žiakov, sa uskutočnila 7. februára 2020.

Súťažiaci predviedli pekné výkony a opäť si zmerali sily v klávesnicovej gramotnosti.

Súťažilo sa v odpise textov z obrazovky s penalizáciou 50 úderov za neopravenú chybu a penalizáciou 100 úderov za neopravenú chybu. Všetci súťažiaci z našej školy vyhoveli náročným kritériám v prvom aj druhom odpise a neboli vyradení zo súťaže.

V odpise (penalizácia 50) súťažili: Patrik Markovič, Bianka Štefánová, Lenka Kozelová, Bibiána Čupková, Emily Rajdošová, Richard Kosť, Viktória Maruchničová, Klaudia Zalacková, Rut Kerekešová, Tímea Frindtová, Natália Janitorová.

V odpise (penalizácia 100) našu školu reprezentovali: Patrik Markovič, Lenka Kozelová, Bianka Štefánová a Viktória Maruchničová.

Všetkým ďakujeme za záujem, snahu a chuť súťažiť.

Výsledkové listiny:   10 minút (-50)  alebo odkaz na ZAV

                                         10 minút (-100) alebo odkaz na ZAV

                                                                                                              Ing. Milena Valentíková

                                                                                                                   vedúca PK ADKLyžiarsky kurz – Drienica 2020


V dňoch 13. 01. – 17. 01. 2020 sa v stredisku Drienica uskutočnil lyžiarsky kurz pre žiakov našej školy. Kurzu sa zúčastnilo 63 žiakov druhého ročníka obchodnej akadémie a 7 učiteľov.

Účastníci kurzu boli ubytovaní v príjemnom hoteli Javorná, ktorý ponúkal okrem ubytovacích a stravovacích  služieb aj možnosť využitia priľahlého bazéna a welness.

Po príchode na miesto výcviku v pondelok poobede, prebehlo rozlyžovanie žiakov a rozdelenie do 5 družstiev. Nasledujúce dni prebiehal lyžiarsky výcvik na svahu pod vedením lyžiarskych inštruktorov Ing. Marčokovej, Mgr. Koltášovej, Mgr. Dudiča, Ing. Hritza a Mgr. Dratvovej, ktorá bola zároveň vedúcou celého výcviku.

Večerné aktivity a dodržiavanie nočného pokoja mali na starosti JUDr. Minčíková a Mgr. Lukáč.

Okrem lyžiarskych aktivít boli súčasťou podujatia aj ďalšie činnosti:

-       úvodná prednáška na tému „Biely kódex“ o etických princípoch správania sa na lyžiarskom svahu

-       v stredu, v tretí „kritický“ deň kurzu, sme absolvovali turistickú vychádzku na Lysú. Následne  bola návšteva plaveckého bazéna                   a wellness.

-       na záver lyžiarskeho kurzu sa tradične uskutočnili preteky v slalome.

Každý večer sa žiaci mali možnosť  zapojiť do zábavných hier a súťaží

Vo štvrtok večer sa v spoločenskej miestnosti hotela uskutočnilo slávnostné ukončenie a vyhodnotenie lyžiarskeho kurzu, odovzdanie cien najlepším lyžiarom a diplomov za mimoriadne výkony.

Každý účastník bol odmenený sladkosťou za snahu na svahu a tiež získal účastnícky diplom. Už tradične na záver lyžiarskeho kurzu absolvovali zábavy a tanca chtiví žiaci veľmi  krátku diskotéku.    

Môžeme konštatovať, že všetci zúčastnení žiaci zdokonalili svoje lyžiarske zručnosti a dosiahli významné pokroky v zvládaní úskalí zjazdového lyžovania.

Ďakujeme všetkým účastníkom za vzornú reprezentáciu školy, za bezproblémový priebeh akcie a upevnenie pozitívnych väzieb medzi žiakmi a učiteľmi a žiakmi navzájom.

 

 

                                                                                                          Ing. Richard Hritz

                                                                                                          zástupca riaditeľa školy


Ekonomická olympiáda


V decembri 2019 sme sa zapojili do školského kola Ekonomickej olympiády. Zúčastnilo sa ho 25 žiakov 4. a 5. ročníka.

Z celého Slovenska sa zapojilo 6500 stredoškolákov.

Ekonomická olympiáda sa zameriava na praktické otázky z ekonomického a finančného sveta. Rozvíja ekonomické znalosti študentov v oblastiach ako sú finančná gramotnosť, verejné financie, monetárna politika, dejiny ekonómie, ekonomika podniku a mnohé ďalšie.

Jej cieľom je vyhľadávať nadaných budúcich ekonómov a následne ich podporovať v ďalšom štúdiu a kariére.

Úspešní reprezentanti nášho školského kola :

Herzigová Kristína

Janitorová Natália

Prejsa Nikolas

Fecková Bianka

Bányászová Nicole

Tóthová Michaela

Markovič Patrik

Do krajského kola postupuje Kristína Herzigová.

Všetkým zúčastneným ďakujeme.

Ing. Mária Harakaľová


Božie slovo na škole


TÝŽDEŇ DOBROVOĽNÍCTVA

V septembri priblížila žiakom, ktorí navštevujú hodiny náboženstva ich  rovesníčka Kristína zo stavebnej priemyslovky VIDES, medzinárodnú misijnú organizáciu, ktorá vznikla  v Taliansku v r. 1987 na podnet mladých a Inštitútu FMA – sestier saleziánok. „Darovať trochu času“ z vlastného života pre službu druhým v priebehu roka je výzvou mládežníckeho dobrovoľníctva. Príprava na misiu je organizovaná:

 • päť víkendových  stretnutí  - krátkodobá misia (2 týždne) na Slovensku alebo v zahraničí,
 • dlhodobejšiu  prípravu si vyžaduje misia v zahraničí (Ukrajina, Rumunsko, Chorvátsko, Srbsko, Albánsko).

Bližšie info:  https://www.laura-mladez.sk/vides/o-nas/

 

MISIJNÝ MESIAC OKTÓBER

O formácii pre misiu a misijnú lásku, ako spoločného úsilia nás všetkých nám prišiel porozprávať misionár – don Ladislav Miko, salezián. Priblížil nám život kresťanov v Pakistane. Ilustroval ukážky zo základnej školy a učňovskej školy v Lahore. Don Miko odpovedal na viaceré otázky našich žiakov, ktorí sa zaujímali o život v tejto krajine.

 

PUTOVANIE DO OBIŠOVIEC A ĽUTINY

Vybraní žiaci školy sa 5. decembra 2019 zúčastnili putovania do:

 • diecéznej svätyne v Obišovciach, kde nám O. Michal Harakály predstavil jej históriu
 • baziliky Zosnutia Presvätej Bohorodičky v Ľutine, kde nám o. Jaroslav, predstavil najstaršiu gréckokatolícku baziliku minor na Slovensku.

Navštívili sme aj neďaleké miesto, kde sa v polovici 19. storočia zjavil sv. Mikuláš. Sú tam aj jeho relikvie a pápežské breve, ktorým sa potvrdzuje pravosť zjavení.

Súčasťou púte bola prehliadka miniskanzemu, kde sú zmenšené makety drevených chrámov – skvostov  ľudovej sakrálnej architektúry z východného Slovenska a Ukrajiny.

 

BIBLICKÁ OLYMPIÁDA

Do školského kola biblickej olympiády postúpilo 20 študentov. Rozšírili si poznatky:

 • z Jánovho evanjelia (ktoré bolo do staroslovienčiny preložené ako prvé
 • z knihy Exodus
 • i proroka Jonáša.

Víťazmi a postupujúcimi do dekanátneho kola sú žiačky 1. C triedy: Takáčová Martina, Gerová Miroslava,  Pavúková Dominika, držíme im naďalej palce.

 


Školské kolo súťaže žiakov stredných škôl v spracovaní informácií na PC


Školské kolo súťaže žiakov stredných škôl v spracovaní informácií na PC sa uskutočnilo 11. 12. 2019.

Súťaž otvoril zástupca riaditeľa školy Ing. Hritz. Vyhodnotenie súťaže bolo v réžii riaditeľa školy Ing. Országha, ktorý víťazom odovzdal diplomy a vecné ceny.

Organizáciu súťaže zabezpečovali Ing. Mihoková  a Ing. Valentíková.

V súťažnej disciplíne písanie na PC súťažilo 8 žiakov, 5 žiakov splnilo súťažné podmienky, 3 žiaci nesplnili súťažné podmienky.

 Rebríček úspešných reprezentantov

 1. miesto     Adam Nemčík            4. C
 2. miesto     Patrik Markovič           5. E
 3. miesto     Bianka Štefánová       4. E
 4. miesto     Adam Levický             3. B
 5. miesto     Lenka Kozelová          4. B

 

Úspešní súťažiaci si zabezpečili postup na krajské kolo súťaže, ktoré sa uskutoční opäť na našej škole vo februári 2020 

                                                           Ing. Milena Valentíková

                                                             vedúca PK ADK

 


Úsmev ako dar


Úsmev ako dar je najstaršou a najväčšou organizáciou pôsobiacou v oblasti náhradnej starostlivosti a pomoci ohrozeným rodinám. Deťom a rodinám v núdzi pomáha už 30 rokov.

Každoročná predvianočná zbierka neslúži na pomoc len v čase Vianoc. Tieto spoločne vyzbierané prostriedky umožňujú pomáhať deťom a rodinám v ohrození celé nasledujúce mesiace po samotnej zbierke.

Aj naša škola sa rozhodla zapojiť do tohto projektu. Na jeden deň sa naši študenti stali dobrovoľníkmi a aj napriek nepriaznivému počasiu boli ochotní ísť do ulíc a ponúknuť svoj čas a úsmev, aby pomohli iným. 12. decembra 2019 14 našich študentov spoločne vyzbieralo 229 eur. Ďakujeme im aj všetkým, ktorí prispeli.

Mgr. Veronika Polomská


Mladý účtovník


Dňa 10. 12. 2019 sa uskutočnil piaty ročník súťaže „Mladý účtovník“. Súťaže sa zúčastnilo 17 žiakov tretieho a štvrtého (bilingválneho) ročníka. Predmetom účtovných zadaní bolo učivo druhého ročníka. Súťaž prebiehala v príjemnej pracovnej atmosfére aj vďaka Ing. Eve SobotovejIng. Eunike Dutkovej, ktoré súťaž vzorne pripravili aj vyhodnotili. Najúspešnejšími účtovníkmi sa stali a vecné ceny získali:

 1. miesto: Samuel Suč – IV.
 2. miesto: Gabriela Verebová – IV. E
 3. miesto: Radoslava Tiburáková – III. A

Víťazom blahoželáme a všetkým zúčastneným za odvahu zabojovať v tak náročnej disciplíne ďakujeme.

 

                                                                                                                                                                          Ing. Richard Hritz

                                                                                                                                                                      zástupca riaditeľa školy


The dark trip - the light trip - DROGY SÚ CESTA DO TMY


Dňa 10. 12.  2019 sa 18 vybraných žiakov druhého ročníka zúčastnilo spolu s RNDr. Gregorkovou dvojhodinového predstavenia OZ Metamorfozis s projektom  "The dark trip - the light trip - drogy sú cesta do tmy". Toto predstavenie získalo v októbri 2019 v národnom kole Európskej ceny za prevenciu kriminality (ECPA) 2019 1. miesto v ocenení Ministerstva vnútra SR. Žiaci si odniesli pekný umelecký i citový zážitok.


PRO EDUCO


Medzinárodný veľtrh vzdelávania PRO EDUCO je na regionálnej úrovni už stabilnou platformou pre prezentáciu celého spektra aktuálnych tém v oblasti vzdelávania na všetkých úrovniach. V dňoch 4. až 5. 12. 2019 sme sa zúčastnili jeho 13. ročníka.

Žiaci 4.ročníka mali možnosť:

 • získať informácie o vysokoškolskom štúdiu u nás i v zahraničí;
 • oboznámiť sa s požiadavkami o prijatie do zamestnania od zamestnávateľov z nášho regiónu.

Súčasťou našej účasti bola aktívna prezentácia školy žiakmi 2. a 3., ročníka budúcim prvákom klasického, bilingválneho i duálneho vzdelávania.

Všetkým zúčastneným žiakom pod vedením RNDr. Gregorkovej, Mgr. Marcinovej a Ing. Čorbovej ďakujeme za vzornú reprezentáciu školy.


OLYMPIÁDA ĽUDSKÝCH PRÁV


Dňa 3. decembra 2019 sa uskutočnilo školské kolo Olympiády ľudských práv. Zúčastnilo sa ho 15 žiakov. Súťaž mala dve časti:

 • písomnú – test 25 otázok (45 min.)
 • ústnu – výber z 10 téz.

Traja študenti s najvyšším počtom bodov za písomnú časť postúpili do druhej ústnej časti – Marián Greguš, Lenka Kozelová, Gabriella Verebová

CELKOVÉ VÝSLEDKY:

 1. Marián Greguš, III. A
 2. Lenka Kozelová, IV. B
 3. Gabriella Verebová, IV. E
 4. Adam Levický, III. B   
 5. Jakub Nemčík, I. B                 
 6. Ema Bundschuhová, II. E a Jozef Kojecký, IV. E
 7. Adam Barobin, III. E              
 8. Samuel Nihila, III. B              
 9. Branislav Balčák, III. A              
 10. Radoslav Gajdoš, III. B              
 11. Gabriela Hrehová, II. E a Peter Pándy, III. D
 12. Lenka Jančová, II. E               
 13. Simona Jariabeková, II. E              

Na krajské kolo postúpil Marián Greguš a Lenka Kozelová - ako náhradníčka.              

Organizátorky: Mgr. Jana AndrejčikováMgr. Alena KoltášováMgr. Veronika Polomská  


Projekt „Rozbehni sa!“


Naša škola sa 4.12.2019 zúčastnila na projekte „Rozbehni sa!“

 

Projekt  "Rozbehni sa!"  je zameraný na objavovanie nových podnikateľských nápadov.

Žiaci majú možnosť odkonzultovať svoje nápady so skúsenými mentormi.

Na roadshow  „Rozbehni sa!“ :

 • žiaci  absolvovali inovačný workshop od inovujeme.sk
 • dozvedeli sa ako rýchlo a jednoducho posúdiť potenciál nápadu
 • mohli sa inšpirovať príbehom úspešného podnikateľa od zero2hero.sk, zakladateľ NAY.sk

Na roadshow  „Rozbehni sa!“ sa 4.12.2019 sa zúčastnili:

Ambasádor projektu: Mária Harakaľová

Žiaci:  4.E - Jozef Kojecký, Richard Kosť, 3.D - Róbert Nigut, 3.E - Marián Guľaša, 2.D - Nicholas Pavlovič, Richard Kelíšek, 2.E - Samuel Fiačan, Simona Kromková

Viac informácií o projekte:


Správna voľba povolania


Košický samosprávny kraj organizoval v dňoch 25. a 26. 11. 2019 sa SOŠ Ostrovského podujatie s názvom Správna voľba povolania, ktorého cieľom bolo posilniť postavenie škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK a ich naplnenosť žiakmi základných škôl. Akcia bola určená predovšetkým pre deviatakov. Medzi približne 30 zúčastnenými našu školu reprezentovali žiaci 2. a 3. ročníka. Oporu pri prezentácii školy im poskytli RNDr. Gregorková, Mgr. Marcinová, Ing. Čorbová a Ing. Marčoková. Naším budúcim prvákom sme priblížili podmienky prijatia, rôzne výlety, súťaže a iné podujatia školy. Niektorí žiaci si vyskúšali písanie na slepej klávesnici.

Ďakujeme všetkým zúčastneným za vzornú reprezentáciu školy.


Olympiáda v nemeckom jazyku v kategóriách 2A, 2B a 2C


Aj v tomto školskom roku sme organizovali školské kolo Olympiády v nemeckom jazyku v kategóriách 2A, 2B a 2C, ktoré sa uskutočnilo 21.11.2019. Žiaci sa popasovali s gramatickým testom, počúvaním a čítaním s porozumením. Následne predviedli svoje komunikačné schopnosti pri opise obrázkov a rozhovoru na vybranú tému. Žiaci preukázali svoje výborné schopnosti v nemeckom jazyku a aj kreatívny prístup pri riešení úloh.  

 

Víťazmi v kategórii 2A sú:

 

 1. miesto Eva Trebunová
 2. miesto Michaela Kyjovská
 3. miesto Daniela Kolesárová

 

Víťazmi v kategórii 2B sú:

 

 1. miesto Alex Havran
 2. miesto Simona Szilvová
 3. miesto Tara Szitášová

 

Víťazom v kategórii 2C sa stal Adam Barobin.

 

 

Víťazom blahoželáme a prajeme im veľa úspechov v okresnom a krajskom kole. 


Best in English – Medzinárodná online súťaž z anglického jazyka


     Medzinárodného testovania “Best in  English“sa realizovala 29. novembra 2019. Súťaže sa zúčastnili študenti tried: V. D., V. E, IV. DIV. E. Z celkového počtu prihlásených súťažilo 77 študentov. Úlohy boli vypracované  spôsobom  A2 - C1 vzostupným spôsobom, obsahovali testovanie všetkých jazykových kompetencií a súčasťou boli aj krátke autentické videofilmy.

Organizátorom súťaže je Inštitút pre rozvoj kompetencií, nezisková organizácia a agentúra Injoy s.r.o. so sídlom v Českej republike. Hlavným cieľom je motivovať študentov k vyšším a kvalitnejším jazykovým kompetenciám a dať im možnosť porovnať sa so študentmi stredných škôl na celom svete. Za jazykovú a obsahovú správnosť testu zodpovedajú zostavovatelia testu - International House Prague Language School.

Do súťaže sa zapojilo 922 stredných škôl z 30 krajín → cca 21 100 študentov. Oficiálne výsledky umiestnenia jednotlivých škôl a jednotlivcov budú zverejnené na stránke: www.test.2019.bestinenglish.org.

Organizačný tím za OA Watsonova tvorili: PhDr. Darina Kováčová, Mgr. Edita Madžarová, Mgr. Zuzana Marcinová, Mgr. Ľudmila Danková, Mgr. Jozefína Fričová. Mgr. Antónia Zubková, Ing. Beáta Bucková. O technické zázemie a prípravu  počítačov a učební  sa  postarali Ing. Eva Kitová a Ing. Pavol Krakovský. Súťažilo sa  v učebniach: INF1, INF2, INF3, ADK1, ADK3 a ADK4.

Identifikačný kód školy:    Q868D44K 

Naše maximálne skóre: 105 bodov

Percentuálne výsledky v jednotlivých triedach boli nasledovné:

V.D  (20 žiakov)  – 59,45%,                                                          IV. D  (17 žiakov)  –  60,26%,

V. E (20 žiakov)  – 72,6%                                                             IV.E   (20 žiakov)  –  60,82%

Najlepšie výsledky dosiahli títo individuálni  študenti:

1) V.E-A.Maďarčik-105 p                                  10)  IV.E-P. Bakšiová- 78,6 p                                       19)  V.D- B. Biačková – 70 p

2) V.E-Z.Lazárová- 99,5p                                    11)  V.E- N. Bányászová- 75p                                     20)  V.E –N. Janitorová- 69,5p

3) V.E-V. Liptáková -95p                                     12)  V.E-A. Mehmeti- 75 p

4) V.D-D. Rúfusová-89p                                      13)  V.E- E. Vetráková- 74,5p

5) V.D-M.Tóthová- 88p                                        14)  V.E- D. Bertová- 74,5p

6) V.E-T. Vlčková- 87p                                         15)  IV.D- M. Pfeiferová- 74p

7) IV.D-J.  Červeňáková- 83.5p                        16)  V.D- R. Béreš- 71,5p

8) V.D-T. Sobodová -83p                                   17)  IV.D- D. Kukoľ- 70p

9/V.E-Z. Tatárová-8o,5p                                    18)  V.E-P. Markovič- 70p

                 


Slovenské rýchle prsty


V dňoch 19. – 21. 11. 2019 sa na Obchodnej akadémii, Nevädzová ulica 3 v Bratislave uskutočnil II. ročník celoštátneho sústredenia spracovania textu na PC. Pod profesionálnym vedením skúsenej lektorky a spoluautorky programovej výučby ZAV Ing. Heleny Zaviačičovej absolvovali účastníci tréning a následne aj súťaže.

Z trojdňového sústredenia si najlepší reprezentanti odniesli medailu a diplom.

Medzi najlepšími nemohol chýbať náš Adam Nemčík (IV. C), ktorý v celkovom hodnotení obsadil vynikajúce 2. miesto.

Bianka Štefánová (IV. E) sa vo výsledkovej listine objavila na 18. mieste z 34 účastníkov z celého Slovenska.

Obidvom reprezentantom ďakujeme za šírenie dobrého mena našej školy.

 

Ing. Milena Valentíková

    vedúca PK ADK


Študentská kvapka krvi


22. novembra 2019 sa do celoslovenskej akcie Študentská kvapka krvi zapojila aj naša škola. Darovať krv sa rozhodlo 24 študentov a tri zamestnankyne. Kontrolným odberom a testom prešli a napokon darovali krv nasledujúci žiaci: Adam Lech, Tomáš Kožurko, Jozef Kojecký, Richard Kosť, Róbert Kováčik, Benjamín Király, Štefan Tóth, Patrik Barger, Michal Tomko, Laura Lovasová, Ivana Sekeráková, Monika Zvaríková, Tamara Kozáková, Samuel Vištan, Tibor Chovanec, Júlia Vatahová a Mikuláš Pataky. Spolu so študentmi darovala krv aj naša pani profesorka Mgr. Anna Gaľová.

Všetkým zúčastneným aj Národnej transfúznej stanici z Košíc ďakujeme!


Prevencia rakoviny prsníka


Dňa 15. 11. 2019 sa uskutočnila na našej škole prednáška pre dievčatá 2. ročníka na téme " Prevencia rakoviny prsníka", ktorú viedla lektorka zo Spolku medikov Košice, Karin Brandeburová. V rámci výchovy k manželstvu a rodičovstvu sa prednáška žiačkam veľmi páčila a splnila očakávania aj RNDr. Jany Gregorkovej.


5. ročníka celonárodnej súťaže prevencie HIV/ AIDS


Dňa 11. novembra 2019 sa naša škola po prvýkrát zapojila do  5. ročníka celonárodnej súťaže prevencie HIV/ AIDS. Vo veľmi silnej konkurencii  sa reprezentanti našej školy umiestnili na 27. mieste zo 73 súťažných tímov. Našim úspešným riešiteľom:

Jakubovi Gabašovi, Richardovi Urdovi z 2.E,

Viktórii Coganovej z 2.B,

Kristíne Dobiášovej a Gabriele Kačuriakovej z 2.A triedy a  RNDr. Jane Gregorkovej  patrí za prípravu veľké poďakovanie.


ŠKOLA ROKA


Škola roka  – vyhodnotenie  školského  roka  2018/2019.

        Každoročne sa naša škola zapája do hodnotenia „Školy roka“. V minulom školskom roku,  ktorý sa hodnotil 6. novembra v Trnave, sa naša škola umiestnila v kategórií chlapcov aj dievčat na veľmi peknom

6. mieste,

len krôčik od odmeňovaného 5. miesta.

Ďakujeme

všetkým študentom a študentkám, ktoré sa zapájajú a prinášajú úspechy našej skole v školských športových súťažiach, vo vedomostnej súťaži o olympizme, ako aj vo veľkom olympijskom kvíze a iných aktivitách súvisiacich so športom.

V prílohe Vám ponúkame prehľad umiestnených škôl v rámci Slovenskej republiky.

                                                                                                                      Vaši telocvikári.


TOP PEDAGÓG


     Všetci vieme, že postavenie učiteľov v spoločnosti je veľmi dôležité. Odovzdávajú svoje vedomosti a skúsenosti tým najdôležitejším – našim žiakom a mládeži. S cieľom oceniť tých najaktívnejších v športe Slovenská asociácia športu na školách v spolupráci s Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR v tomto roku po prvý krát vyhodnotili okrem „ŠKOLY ROKA“ aj  kategóriu „TOP PEDAGÓG“. Táto novinka bola predstavená na slávnostnom vyhodnotení „ŠKOLY ROKA“ za školský rok 2018/2019 v Trnave dňa 6.11.2019.

     Medzi ocenenými boli samí skvelí pedagógovia a v kategórii „TOP PEDAGÓG SŠ“ získala tento prestížny titul naša učiteľka, športovkyňa a olympijská funkcionárka Mgr. Ľudmila Dratvová.

          Našej kolegyni k tomuto oceneniu srdečne blahoželáme a prajeme najmä zdravie a ešte veľa podobných úspechov spojených s jej športovými a pedagogickými aktivitami.

 

                                                                                                                                                         Ing. Richard Hritz

                                                                                                                                                         zástupca riaditeľa


Medzinárodná internetová súťaž ZAV-100


Po splnení súťažných podmienok a registrácii sa dňa 13. 11. 2019 naši žiaci zúčastnili na medzinárodnej súťaži ZAV-100.

V 4 súťažných kategóriách si zmerali svoje výkony reprezentanti z celého sveta: Česko, Taliansko, Turecko, Maďarsko, Nemecko, Chorvátsko, Ruská federácia, Belgicko, Poľsko, USA, Luxembursko...

V kategórii Juniori (219 súťažiacich) nás reprezentovali: Adam Nemčík, Bianka Štefánová, Adam Levický, Richard Kosť, Bibiána Čupková, Nicole Bányászová, Jana Červeňáková, Viktória Maruchničová, Bianka Kolibárová, Gabriela Verebová a Natália Janitorová.

Vzornú reprezentáciu si na svoje konto opäť pripísal Adam Nemčík (4. C),  ktorý obsadil 10. miesto. Na ďalších priečkach sa výborne umiestnili Bianka Štefánová (4. E) - 33. miesto a Adam Levický (3. B) - 37. miesto.

Spokojní však môžu byť všetci reprezentanti, pretože úspešne absolvovali 25 jednominútových odpisov textu z obrazovky na presnosť a rýchlosť a vyhoveli súťažným podmienkam.

Ďakujeme za vzornú reprezentáciu našej školy na medzinárodnej úrovni.

Súťaž organizačne zabezpečili Ing. Valentíková a Ing. Mihoková, technicky Ing. Krakovský.

                                                                                                                  Ing. Milena Valentíková

                                                                                                                         vedúca PK ADK

Výsledková listina


Medzinárodný veľtrh cvičných firiem 2019 & Skills Slovakia


V dňoch 5. a  6. novembra 2019 sa na národnom výstavisku Agrokomplex  v Nitre uskutočnil Medzinárodný veľtrh cvičných firiem 2019 & Skills Slovakia. Súčasťou najväčšieho celoslovenského veľtrhu, ktorého sa zúčastnilo spolu 50 cvičných firiem zo Slovenska aj zahraničia bola aj výstava Mladý tvorca 2019.

Školu reprezentovali cvičné firmy:

 • COCOSITA, s.r.o. → Stanka Špaková, Sofia Kolibárová, Danka Kováčiková a Ivka Horvátová (trieda IV.A)
 • SMOOTH KING, s.r.o. → Lea Buróciová, Sandra Kmecová, Veronika Jochmannová a Michlal Tomko, alias „King“ (IV.B triedy).

Počas veľtrhu sa obidve naše cvičné firmy tešili veľkému záujmu návštevníkov a aj vďaka svojim smoothies, nápojom a dobrotám z kokosu mali plné ruky práce. Práve veľký záujem o produkty našich firiem, množstvo obchodných stretnutí a získaných kontaktov považujeme za ich najväčšie víťazstvo.

Cvičná firma Smooth King, s.r.o. získala cenu v hlavnej kategórii a to druhé miesto ako najlepšia cvičná firma.  Ďakujeme našim cvičným firmám za vzornú reprezentáciu školy a blahoželáme druhej najlepšej cvičnej firme na Slovensku.

 

                                                                                                                                 Ing. Richard Hritz

                                                                                                                             zástupca riaditeľa školy


17. medzinárodný veľtrh cvičných firiem krajín V4


 V dňoch 23. a 24. októbra 2019 sa Spoločenskom pavilóne v Košiciach uskutočnil v poradí už 17. Medzinárodný veľtrh cvičných firiem krajín V4. Veľtrhu zúčastnilo spolu 26 cvičných firiem zo Slovenska, Českej republiky a Poľska. Počas dvoch dní bojovali o ceny v nasledovných kategóriách:

 • Naj... cvičná firma - hlavná cena
 • Naj... stánok
 • Naj... katalóg
 • Naj... elektronická prezentácia
 • Naj... reprezentant/reprezentantka
 • Cena Sympatie
 • Cena 60 sekúnd (elevator pitch)

Súčasťou veľtrhu boli sprievodné aktivity zamerané na svet podnikania a medzinárodné projekty:

 1. Workshop „Sociálne médiá – brána do biznisu“
 2. Workshop pre učiteľov a žiakov - projekt Erasmus+
 3. Prezentácie projektu Inaternational Visegrad Fund - „Shared Fictitious Company“ 

Do diania na veľtrhu sa zapojili 40 žiaci - účastníci projektu IVF zo štyroch miest krajín V4 - Ostrava, Budapest, Katowicw, Košice. Ďakujeme všetkým zúčastneným cvičným firmám a ich vysielajúcim školám, priaznivcom, podporovateľom a blahoželáme oceneným.

Dovidenia o rok na 18. Medzinárodnom veľtrhu cvičných firiem krajín V4 v Košiciach.

Výsledková listina  17. medzinárodného veľtrhu cvičných firiem krajín V4


Dažďova záhrada


 

V spolupráci s Ľudia a voda o.z. a Agentúrou na podporu regionálneho rozvoja Košice n.o. sa 19. októbra 2019 v rámci dobrovoľníckej jesene zrealizovala  akcia, ktorej cieľom bolo vytvorenie dažďovej záhrady  v objekte našej školy. Urobila sa úprava dna a bokov dažďovej záhrady, následne sa  nasypal tzv. zemný mix a vysadili sa rastliny. S netrpezlivosťou budeme čakať na jar a leto, aby sme videli, ako sa jej bude u nás dariť.


Deň otvorených dverí na Ústavnom súde


Dňa 27. septembra 2019 sme sa zúčastnili Dňa otvorených dverí na Ústavnom súde. Táto impozantná budova na Hlavnej ulici, okolo ktorej prechádzame tak často, nás ohromila. Videli sme súdnu sieň určenú pre verejnosť, kde sme stretli predsedu Ústavného súdu Ivana Fiačana.

V rámci prehliadky sme mohli nahliadnuť do kancelárii sudcov, ako aj predsedu Ústavného súdu. Veľký dojem na nás urobili umelecké diela zapožičané z Východoslovenskej galérie.

Na záver prehliadky nás oslovili novinári, s ktorými Richard Endrek urobil rozhovor. Ten bol odvysielaný vo večerných správach Rozhlasu a televízie Slovenska. Táto skúsenosť bola pre nás veľmi zaujímavá a určite ju odporúčame aj ostatným.

Študenti II. A

 


DOFE


Dňa 3.septembra 2019 sme sa zúčastnili Slávnostného odovzdávania bronzových a strieborných cien programu Medzinárodná cena vojvodu z Edinburghu (DofE) na Slovensku, ktoré sa  konalo v kaštieli v Hanušovciach nad Topľou. Ceremónia sa niesla v luxusnom nádychu. Každý vyzeral skvelo a na každom bolo vidno ako je so svojím výkonom spokojný. DofE vstúpilo do života nám rovnako ako aj ostatným mladým ľuďom a naučilo nás kopu vecí. Spoznali sme sa tam s množstvom rovesníkov, ktorí mali podobné ciele ako my. Počas odovzdávania cien sme boli rozdelení do skupín, kde nám odovzdávali odznaky a certifikáty rôzne známe a vysoko postavené osobnosti. V našej skupine sa nachádzalo aj dievča s telesným postihnutím, ktorej mnohí žiaci pomáhali dostať sa hore a dole po schodoch, čo bolo tiež z jedného hľadiska DofE, ktoré je o tom aby sme sa zlepšovali fyzicky a rovnako aj mentálne. Dofákov z našej školy bolo na ceremónií 7, ale na škole nás je omnoho viac a boli sme povzbudení touto akciou k zdolávaniu ešte väčších prekážok...

Team DofE


Biela pastelka


20. septembra sa 10 našich žiačok-dobrovoľníčok zapojilo do celoslovenskej zbierky Biela pastelka. Na našej škole a v uliciach Košíc informovali o potrebách nevidiacich a tých, ktorí chceli pomôcť finančným príspevkom, odmenili odznakom alebo pastelkou. Výnos zo zbierky bude použitý na zlepšenie a skvalitnenie života nevidiacich a slabozrakých na Slovensku. Aj keď únava na konci dňa bola veľká, tešíme sa, že vďaka nám bude mať niekto aspoň o trochu ľahší život.

 

                                                                                                                                                                                     Mgr. Veronika Polomská


Mosty bez bariér – Pribenik 2019


Dňa 18. 09. 2019 Košický samosprávny kraj zorganizoval už 10. jubilejný ročník podujatia Mosty bez bariér. Tak ako každoročne, aj tento rok sa festival spolupráce zdravých a zdravotne postihnutých mladých ľudí konal v areáli Kaštieľa J. Majlátha v Pribeníku, v ktorom sídli SOŠ.

Tradične nechýbala súťaž o TOP výrobok, zábavný program, ukážky umenia našich žiakov, jazdecká polícia a iné.

kultúrny program sa postarali  talentovaní umelci, hudobníci, herci a speváci - žiaci  odborných škôl, gymnázií, Domova sociálnych služieb Ondava a dvoch košických konzervatórií. 

  V tomto roku mala aj naša škola reprezentačný stánok, ktorý pripravili a krásne vyzdobili  RNDr. Jana Gregorková, Mgr. Zuzana Marcinová a vybraní žiaci III.D. triedy. Spolu s pánom riaditeľom školy Ing. Petrom Országhom počas trvania akcie  informovali záujemcov a aj pána Rastislava Trnku, predsedu KSK, o študijných odboroch, podmienkach a možnostiach štúdia na našej škole.

Tohto  podujatia sa ako návštevníci a diváci zúčastnili:

 • žiaci II.D, III.E a III.D - našej aktuálnej „super triedy“;
 • triedne učiteľky: Mgr. Ľudmila Danková, PhDr. Darina Kováčová;
 • zástupca riaditeľa školy Ing. Richard Hritz.

Na záver podujatia si všetci prítomní vypočuli príhovor predsedu KSK, pána Rastislava Trnku, ktorý ocenil myšlienku celej akcie a zároveň odovzdal ceny víťazom súťaží o najpútavejší stánok a Top výrobok. 

                                                                                                                                                      Ing. Richard Hritz, zástupca riaditeľa školy


Intersteno Congress 2019 Cagliari


V dňoch 13. - 19. júla 2019 si viac ako 500 ľudí z 29 krajín sveta našlo cestu na 52. ročník kongresu Intersteno v Cagliari, hlavnom meste Sardínie, a to na profesionálne podujatie s majstrovstvami sveta, medzinárodnými súťažami a konferenciami.

Vďaka našim úspešným reprezentantom z majstrovstiev SR v SIP Marekovi Tóthovi a Adamovi Nemčíkovi sme opäť patrili medzi účastníkov majstrovstiev sveta.

V disciplíne Úprava textu na počítači (ÚTX) sa Marek Tóth umiestnil na 7. mieste z 23 súťažiacich a Adam Nemčík v disciplíne Písanie na počítači obsadil 19. priečku pri počte  účastníkov 27.

Obidvom chlapcom patrí uznanie a poďakovanie za úspešnú reprezentáciu SR, Košického kraja a našej školy.

                                                                      Ing. Milena Valentíková

                                                                          vedúca PK ADK

Výsledkové listiny:

Výsledková listina -Text corrections

Výsledková listina -Text production


WifiPoint


„WIFI POINT P“ – svojpomocná oddychová zóna

 

Dňa 20. 06. 2019 sa na našej škole uskutočnilo slávnostné odovzdanie „WIFI POINT-u P“, ktorý našim žiakom umožní zrelaxovať cez prestávky a zároveň sa napojiť na školskú WIFI sieť, skontrolovať aktuálne informácie a správy vo svojom mobilnom telefóne.

            Túto oddychovú zónu pre žiakov sa nám podarilo zrealizovať svojpomocne s finančnou podporou Mestskej časti Košice-Sever, v ktorej katastri sa naša škola nachádza.

            Na slávnostnom odovzdaní sa zúčastnil vzácny hosť - starosta Mestskej časti Košice Sever Ing. František Ténai a za našu školu Ing. Peter Országh – riaditeľ školy,  Ing. Richard Hritz – zástupca riaditeľa a vybraní žiaci (viď. foto), pre ktorých sme tento relaxačný kútik v konečnom dôsledku zriadili.

            Ďakujeme starostovi MČ Košice-Sever a všetkým, ktorí sa podieľali na vytvorení tohto odpočinkového miesta a prispeli k zlepšeniu komfortu a pohodlia žiakov na našej škole.

 

                                                                                                                                                                            Ing. Richard Hritz


London-Salisbury- Bath-Stonehenge-Hastings-Brighton


London-Salisbury- Bath-Stonehenge-Hastings-Brighton


Matematický klokan


Matematický klokanŠtátna skúška z písania na PC a korešpondencie - certifikáty


 Dňa 26. apríla 2019 sa uskutočnila štátna skúška z písania na PC a korešpondencie, ktorú každoročne organizujeme v spolupráci s Katedrou pedagogiky Národohospodárskej fakulty EU v Bratislave. Na štátnej skúške sa zúčastnili žiaci 3. ročníka odbor obchodná akadémia, 4. a 5. ročníka odbor obchodná akadémia - bilingválne štúdium.

                                                                                                Ing. Milena Valentíková, vedúca PK ADK

Úspešní absolventi a čerství vlastníci Vysvedčenia o štátnej skúške


Školské kolo matematickej súťaže


Školské kolo matematickej súťaže


Najlepší podnikateľský plán - regionálna súťaž


Dňa 30.4.2019  sa konala regionálna súťaž stredných škôl  -  Najlepší podnikateľský plán, ktorú vyhlasuje Košický samosprávny kraj – odbor školstva a organizačne zabezpečuje Obchodná akadémia, Watsonova 61, Košice.

Do súťaže, ktorá prebiehala v priestoroch Obchodnej akadémie na Watsonovej ulici,  sa z celého regiónu prihlásilo 12 súťažných prác, autori však nakoniec prišli obhajovať iba 10 z nich.  Obhajoba prebiehala  pred súťažnou porotou, ktorá zasadla v zložení:

Ing. Eva Želikovská – učiteľka na SOŠ ekonomickej, Stojan 1, Spišská Nová Ves

Ing. Danka  Gerendová – učiteľka na OA, Watsonova 61, Košice

Ing. Iveta Ladiková  - učiteľka na OA, Watsonova 61, Košice.

O prípravu, organizáciu a bezproblémový priebeh  súťaže sa postaral Ing. Richard Hritz  - zástupca riaditeľa  pre odborné predmety na našej škole a pomáhali mu členky Predmetovej komisie ekonomiky:  Ing. Ladiková, Ing. Fazekašová a Ing. Gerendová.

Porota skonštatovala, že prihlásené práce  si udržiavajú vysokú úroveň z predchádzajúcich rokov a vzrástli aj prezentačné  schopnosti súťažiacich žiakov. O konečnom poradí rozhodla porota takto:

Poradie

Názov práce

Autori

Škola

1.miesto

Svarga

Bianka Almášiová

SOŠ ekonomická, Stojan  1, Spišská Nová Ves

2. miesto

Slide H & R

Oliver Goliáš

Nikolas  Prejsa

Obchodná akadémia, Watsonova  61, Košice

3.miesto

vy KROJsa

Richard Levkiv

Obchodná akadémia, Komenského 3425/18, Trebišov

 

Keďže sa v tomto školskom roku prihlásilo viac súťažných prác s veľmi zaujímavým námetom, rozhodla sa porota udeliť ešte dve ocenenia za originálny podnikateľský nápad a to prácam:

 • Dog Café, Andrea Hirschová a Nikoleta Dobošová, Obchodná akadémia, Watsonova 61, Košice
 • Milky Way, s.r.o. , Saskia Mesarčíková, Szilárd Szántó, Obchodná akadémia, Akademika Hronca 8, Rožňava

       Všetkým účastníkom súťaže poďakovali a víťazom zablahoželali zástupca riaditeľa školy Ing. Richard Hritz   a členky odbornej poroty.

 

Košice  2.5.2019

Ing. Ladiková – predseda PK EKO


Štátna skúška z písania na PC a korešpondencie


Dňa 26. apríla 2019 sa uskutočnila štátna skúška z písania na PC a korešpondencie, ktorú organizuje Katedra pedagogiky Národohospodárskej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave.

Examinátorkou štátnej skúšky bola Mgr. Marta Bennárová.

Štátnu skúšku vykonalo 23 žiakov z našej školy a 4 žiaci z Obchodnej akadémie, Komenského 3425/18, Trebišov.

Organizačne akciu zabezpečili Ing. Valentíková a Ing. Mihoková, technicky Ing. Kitová a Ing. Krakovský.

K účastníkom sa prihovorili a popriali veľa úspechov riaditeľ školy Ing. Országh, ako aj examinátorka štátnej skúšky Mgr. Bennárová.

Obidve časti štátnej skúšky, 10-min odpis na výkon, obchodný list a tabuľku, zvládli žiaci  v príjemnej pracovnej atmosfére.

 

 

 

                                                                                                        Ing. Milena Valentíková

                                                                                                             vedúca predmetovej komisie


Deň narcisov


Deň narcisov je unikátna sociálne prínosná charitatívna zbierka organizovaná každoročne 11. apríla Ligou proti rakovine do ktorej sa samozrejme zapojila aj naša škola.

Študenti našej školy vyšli do ulíc a snažili sa osloviť čo najviac ľudí, aby si od nich zakúpili narcis za ľubovoľný príspevok. Každý, kto prispel, dostal pripináčik s narcisom. Každý, kto v ten deň nosí na svojom oblečení narcis, prejavuje gestom podporu ľuďom, ktorí bojujú s rakovinou. Všetky peniaze, ktoré sú vyzbierané v tento deň sú rozdelené pre pacientov a ich rodiny po celom Slovensku. Liga proti rakovine taktiež celoročne pracuje aj na iných projektoch. Snaží sa zvýšiť informovanosť a dôležitosť prevencie proti tejto chorobe či financuje výskumy na liečbu tejto diagnózy.

Naša škola môže byť hrdá na svojich študentov, ktorí sa dobrovoľne zúčastnili na tejto zbierke.

Pozrite sa ako dopadla naša škola.


Deň zdravia


Deň zdravia na Watsonke

 

Žiacka školská rada sa v utorok 16. 04. 2019  už po piaty krát zapojila do Svetového dňa zdravia usporiadaním rozličných športových súťaží v telocvični a rozdávaním ovocia, zeleniny žiakom i učiteľom našej školy.

 

V športových disciplínach ste mali možnosť vidieť súťaže:

a) v družstvách: 4-členné družstvá súperiace v štafetovom behu

b) jednotlivcoch v netradičných a zábavných športových disciplínach (ako napríklad

    kotúľanie medicinbalu hlavou cez prekážky, skok do diaľky vzad a v hode papierových

    lietadiel).

 

Ďakujeme p.p. Dratvovej a p.p. Lukáčovi, ktorí sa podujali spolu so Žiackou školskou radou zorganizovať túto akciu. Súčasne chceme vysloviť poďakovanie všetkým zúčastneným za ich výkon a ochotu.

Chceli by sme vyjadriť vďaku všetkým a hlavne nášmu sponzorovi Metro Cash & Carry, ktorý nás podporil darovaním čerstvého ovocia a zeleniny.

 

Žiacka školská rada

Obchodná akadémia

Watsonova 61

04001 Košice


Krajské kolo SOČ


      Dňa 5. apríla 2019 sa v Strednej priemyselnej škole dopravnej v Košiciach uskutočnilo krajské kolo SOČ.

V odbore 15. Ekonomika a riadenie sa súťaže zúčastnili aj naši žiaci:

 • z triedy III. B → Andrea Hirschová a Lenka Kozelová;
 • z triedy IV. B → Dominik JirásekMatúš Krajník.

      V uvedenom odbore súťažilo 16 prác a v silnej konkurencii chlapci zo IV. B obsadili pekné 3. miesto so svojim podnikateľským plánom Segway City, s. r. o.

K úspechu blahoželáme.

                                                                                                                                              Ing. Darina Lippaiová


HVIEZDOSLAVOV KUBÍN


Dňa 3. apríla 2019 sa na Základnej umeleckej škole na Bernolákovej ulici konalo regionálne kolo v prednese poézie a prózy. Školské kolo v kategórii poézia vyhrala:

Lucia Jarošíková z I.D triedy

a okrem diplomu a ceny získala aj možnosť reprezentovať našu školu medzi najlepšími recitátormi z celých Košíc. Jej interpretácia básne od Miroslava Válka bola vynikajúca a tešíme sa, že ju ocenila aj porota. Lucka získala špeciálnu cenu za osobitú interpretáciu.


Veľtrh cvičných firiem v Žiari nad Hronom


Dňa 3. apríla 2019 sa piati študenti 3. B triedy našej školy – menovite Lea Buróciová, Veronika Jochmannová, Sandra Kmecová, Michal Tomko, Gabriel Kopka zúčastnili 23. veľtrhu cvičných firiem v Žiari nad Hronom.  Títo piati študenti  zastupovali na veľtrhu cvičnú firmu SmoothKing, s. r. o., ktorá sa zaoberá výrobou čerstvých a zdravých ovocno-zeleninových nápojov, zvaných smoothies.

Na veľtrhu v Žiari sa zúčastnilo spolu 24 cvičných firiem z celého Slovenska a jedna cvičná firma s medzinárodným tímom, ktorého súčasťou boli študenti zo Slovenska, Chorvátska, Talianska a Španielska.

Samotný veľtrh sa uskutočnil v priestoroch mestského kultúrneho domu v Žiari pričom zúčastnené firmy súťažili o ceny v nasledovných kategóriách:

-          najlepšiu elektronickú prezentáciu cvičnej firmy,

-          najlepší slogan cvičnej firmy,

-          najlepší stánok cvičnej firmy,

-          najlepšie logo cvičnej firmy,

-          najlepší katalóg cvičnej firmy.

Naša cvičná firma sa silnej konkurencii nestratila a získala tretie miesto v kategórii najlepší katalóg.  Za najväčšie víťazstvo považujeme samotnú účasť na veľtrhu, možnosť komunikovať a spoznať rovesníkov z celého Slovenska. Veľmi náš teší hlavne dobrý pocit z toho, že náš stánok s našimi smoothies bol predmetom neutíchajúceho záujmu a naše drinky chutili azda všetkým zákazníkom.

                                                                                                                                           Ing. Richard Hritz                                                                                                                                                                                                                                                 zástupca riaditeľa školy


Majstrovstvá SR – mimoriadne úspechy našich reprezentantov


V dňoch 19. 03. – 21. 03. 2019 sa v Senici uskutočnil 53. ročník celoslovenského kola súťaže žiakov stredných škôl v spracovaní informácií na PC. Súťažiaci si zmerali sily v troch súťažných disciplínach: úprava textu na PC, písanie na PC a wordprocessing.

 1. V súťažnej disciplíne Úprava textu na PC obsadil 1. miesto a stal sa

Majstrom SR Marek Tóth (V. D),

ktorý na celoslovenské kolo postúpil s opätovnými výbornými výsledkami z krajského kola. V úprave textu pomocou korektorských značiek vykonal 142 korektúr za 10 minút so 4 chybami a výsledným počtom bodov 13 200. Svojím umiestnením obhájil titul majstra SR z minulého roku, kedy získal 12 500 bodov a zlepšil tým svoj osobný výkon. Marek tieto úspechy počas 4 rokov reprezentácie školy dosahoval pod odborným vedením Ing. Mileny Valentíkovej.

 2. V súťažnej disciplíne Písanie na PC obsadil 2. miesto s výkonom 422,5 čistých úderov za minútu pri presnosti 100 %

Adam Nemčík (III. C)

Na súťaž Adama odborne pripravovala Ing. Angela Mihoková. Mimoriadnymi výsledkami si Marek aj Adam zabezpečili účasť na Majstrovstvách sveta, ktoré sa uskutočnia v meste Cagliari na Sardínii v júli 2019.

 3. V súťažnej disciplíne Wordprocessing sa Barbora Grekčová z III. A umiestnila na 12. mieste. Odbornú prípravu zabezpečila Ing. Alexandra Dorčáková.

Víťazom srdečne blahoželáme a všetkým reprezentantom ďakujeme za vzornú reprezentáciu našej školy.

 

                                                                                                                                       Ing. Milena Valentíková                                                                                                                                                                                                                                            vedúca PK ADK

Výsledkové listiny:


Ostravský veľtrh cvičných firiem 2019


V dňoch 6. - 7. marca 2019 sa deväť žiakov III. A triedy našej školy zúčastnilo 11. ročníka Ostravského veľtrhu fiktívnych (cvičných) firiem. Usporiadateľom bola naša spriatelená Obchodní akademie a Vyšší odborná škola sociální Ostrava – Mariánske Hory.

                Veľtrhu sa zúčastnilo spolu 35 firiemČeska, Poľska a 6 cvičných firiem zo Slovenska. Súťažilo sa celkom v  9 súťažných kategóriách:

- naj cvičnú firmu,

- stánok,

- katalóg,

- el. prezentáciu,

- slogan,

- vizitku,

- podnikateľský zámer,

- reprezentanta/ku a 

- firmu v 90 sekundách.

                Našu školu reprezentovala cvičná firma COCOSITA, s.r.o., ktorú tvoria žiaci III. A triedy: Ivka Horváthová, Sofia Kolibárová, Katka Matisová, Danka Kováčiková, Soňa Salaiová, Adam Lech, Jakub Hric a Oliver Imrich pod vedením riaditeľky Stanky Špakovej. Pedagogický dozor tvorili Ing. Peter Országh – riaditeľ školy a Ing. Richrad Hritz – tentokrát vo funkcii konzultanta cvičnej firmy.

                Cvičná firma COCOSITA na tomto veľtrhu získala 1. miesto v súťaži Najlepší stánok a domov si priniesla okrem krásneho pohára aj veľmi peknú vecnú cenu – notebook. O mimoriadnom úspechu našej cvičnej firmy svedčí aj zisk ďalších „ pódiových“ umiestnení v nasledovných kategóriách:

2. miesto za Najlepší katalóg

2. miesto v súťaži Firma v 90 sekundách – v ANJ skvele prezentovala Soňa Salaiová

3. miesto za Najlepší firemný slogan

3. miesto za Najoriginálnejší podnikateľský zámer

3. miesto v kategórii Najlepšia reprezentantka získala výborná Ivka Horváthová

Poďakovanie a pochvala patrí celej cvičnej firme COCOSITA, s.r.o. za vzorný prístup, prípravu a prácu počas tohto školského roka. Za týmto úspechom stojí tímová, vytrvalá, trpezlivá a  kreatívna práca všetkých zamestnancov cvičnej firmy.

Blahoželáme a držíme palce na ďalších veľtrhoch.

                                                                                                                                                                                                                          Ing. Richard Hritz

                                                                                                                                                                                                                     zástupca riaditeľa školy


HVIEZDOSLAVOV KUBÍN 2019


Dňa 14. marca 2019 sa uskutočnilo školské kolo súťaže HVIEZDOSLAVOV KUBÍN. Táto súťaž bola rozdelená do dvoch kategórií, prednes prózy a prednes poézie.

O výsledkoch rozhodovala porota v zložení: Mgr. Jana Mikovčíková, Mgr. Ildikó Kompérová a Mgr. Veronika Polomská.

V prednese poézie zvíťazili:

 1. Lucia Jarošíková z I.D
 2. Bianka Krupeľáková z III.E
 3. Kristína Povecová z I.B

V prednese prózy zvíťazili:

 1. Eva Hvizdošová z I.E
 2. Kristína Kelbelová z II.B
 3. Dominika Janočková z II.A

 Mgr. Veronika Polomská


Školské kolo SOČ


Dňa 4. 3. 2019 sa v učebni EKO 1 uskutočnilo školské kolo SOČ.

Zúčastnili sa ho  žiaci Dominik Jirásek a Matúš Krajník so IV. B s Podnikateľským plánom -  Segway City, s. r.o.  – konzultanka Ing. Lýdia Čorbová

a

Lenka Kozelová a Andrea Hirschová z III. B s prácou: Výročie zavedenia eura na Slovensku – konzultantka Ing. Eunika Dutková.

Všetci súťažiaci postúpili do obvodného kola.

Metodik SOČ – Ing. Darina Lippaiová


Odborná exkurzia v Štátnom archíve Košice


ODBORNÁ EXKURZIA V ŠTÁTNOM ARCHÍVE KOŠICE

 

Dňa 28. 02. 2019 sa žiaci III. C triedy zúčastnili na odbornej exkurzii v štátnom archíve, ktorého úlohou je všestranná starostlivosť o archívne dokumenty, ich vedecké spracovanie a sprístupnenie.

Exkurziu zorganizovali vyučujúce ADC Ing. Valentíková a Ing. Mihoková. Dievčatá a chlapci si so záujmom vypočuli informácie o registratúrnom poriadku,  matrikách súdnej, školskej správy, ako aj o matrikách feudálnych panstiev a rodov. Zoznámili sa s armálesmi (darovacie listiny z r. 1480) a v depozitári sa dozvedeli o kritériách, ktoré musí depozitár spĺňať, aby sa písomné archívne dokumenty nepoškodili.

Na odbornej exkurzii žiaci získali reálny obraz o tom, ako registratúra a archivácia funguje v praxi.

                                                                                                                                                             Ing. Milena Valentíková

                                                                                                                                                                vyučujúca ADC


Lyžiarský výcvik 2019


SPRÁVA Z LYŽIARSKÉHO KURZU – TATRANSKÁ ŠTRBA 2019

 

 

V dňoch 11. - 15. 2. 2019 sa už po štvrtýkrát v novodobej histórii OA uskutočnil lyžiarsky kurz pre žiakov našej školy. Účastníci kurzu boli ubytovaní v príjemnom hoteli Rysy v srdci  Tatranskej Štrby. Kurzu sa zúčastnilo 65 žiakov druhého ročníka obchodnej akadémie a 7 učiteľov.

Samotný lyžiarsky výcvik prebiehal vo viacerých lyžiarskych strediskách Vysokých Tatier.  Prvý deň výcviku – pondelok poobede, prebehlo rozlyžovanie žiakov a rozdelenie do piatich družstiev na lyžiarskom svahu v Lopušnej doline v blízkosti mestečka Svit. Ďalšie dni výcviku sa uskutočnili na Podbanskom v blízkosti známeho hotela PERMON a v Ždiari - Strednici.

Príjemnou súčasťou lyžiarskeho kurzu boli popoludňajšie aktivity. Okrem úvodnej „ povinnej jazdy“ - prednášky na tému „Biely kódex“ o pravidlách správania sa na lyžiarskom svahu, sa žiaci mali možnosť  zapojiť do zábavných hier a športových súťaží.

K zaujímavým aktivitám patril aj poznávací výlet na Štrbské Pleso a relaxačný trojhodinový pobyt vo vodách známeho Aquacity Poprad,  ktoré sa uskutočnili v stredu - tretí „kritický“ deň kurzu.

Vo štvrtok poobede sa uskutočnil na svahu v Podbanskom pretek v slalome, ktorý s primeranou náročnosťou  pripravila Mgr. Dratvová – vedúca lyžiarskeho výcviku. Preteku  sa, často aj opakovane s cieľom dosiahnuť čo najlepší výsledok, zúčastnili všetci súťaživí lyžiari.

V ten istý deň večer sa v spoločenskej miestnosti uskutočnilo slávnostné  vyhodnotenie lyžiarskeho kurzu, odovzdanie cien najlepším lyžiarom, diplomov za mimoriadne výkony, účastníckych diplomov MINILIGY TALENTOV a spomienkových medailí pre každého účastníka kurzu. Azda každému účastníkovi sa ušla aj malá (či skôr veľká) sladkosť.

Už tradične na záver slávnostného večera absolvovali zábavy chtiví žiaci a tento krát aj členovia pedagogického zboru vydarenú a niekoľkokrát predĺženú diskotéku.

Záverečný deň sme ešte absolvovali vďaka skvelému počasiu luxusnú lyžovačku v známom stredisku Ždiar – Strednica, po ktorej už nasledovala príjemná cesta domov.

Môžem konštatovať, že všetci zúčastnení žiaci zdokonalili svoje lyžiarske zručnostidosiahli významné pokroky v zvládaní úskalí zjazdového lyžovania.

Ďakujem všetkým účastníkom - žiakom za vzorné správanie, snahu o čo najlepšie výkony na svahu a dobrú náladu. Kolegom ďakujem za pozitívny prístup,  bezproblémový priebeh akcie a ochotu pomáhať .

Verím, že aj v tomto roku sa nám spolu podarilo upevniť vzťahy medzi žiakmi, učiteľmi a žiakmi navzájom.

                                                                                                                                                                           Ing. Richard Hritz

                                                                                                                                                                       vedúci lyžiarskeho kurzu


Krajská súťaž SIP 2019


Dňa 14. februára 2019 sa na našej škole uskutočnil 53. ročník krajského kola súťaže žiakov stredných škôl v spracovaní informácií na PC (SIP)

 

Náš reprezentačný tím na krajskom kole zabodoval:        T R I K R Á T       Z L A T O

Majstrom Košického samosprávneho kraja a držiteľom zlatej trofeje v súťažnej disciplíne Písanie na počítači sa stal:

    Adam Nemčík z III. C triedy.

Majstrom Košického samosprávneho kraja a držiteľom zlatej trofeje v súťažnej disciplíne Úprava textu na počítači sa stal

Marek Tóth z V. D triedy.

Majstrom Košického samosprávneho kraja a držiteľom zlatej trofeje v súťažnej disciplíne Wordprocessing sa stala

Barbora Grekčová z III. A triedy.


Našim úspešným reprezentantom srdečne blahoželáme k dosiahnutým výsledkom

a súčasne aj k postupu na celoslovenské kolo.

                                                                                                                                                                                                      Ing. Milena Valentíková,

                                                                                                                                                                                              vedúca predmetovej komisie ADK

 Výsledkové listiny zo súťažných disciplín:


11. kontraktačný deň cvičných firiem v Poprade


Vo štvrtok 7. februára 2019 sa naša cvičná firma Sparkles s. r. o. (žiaci 4.D triedy) s pani profesorkou Ing. Eunikou Dutkovou zúčastnili

11. kontraktačného dňa cvičných firiem v Poprade.

 

Zúčastnilo sa na ňom 19 cvičných firiem a JA firiem, z ktorých zahviezdila práve naša novovzniknutá firma. Z každej kategórie si priniesli jedno ocenenie.

 

Súťaž o najkrajší výstavný stánok

     2.  miesto

     SPARKLES, s. r. o., Obchodná akadémia, Watsonova 61, Košice

Súťaž o najlepší manažérsky tím

 1. miesto

SPARKLES, s. r. o., Obchodná akadémia, Watsonova 61, Košice

Súťaž o najzaujímavejší katalóg

3. miesto

     SPARKLES, s. r. o., Obchodná akadémia, Watsonova 61, Košice

Súťaž o najpútavejšiu elektronickú prezentáciu

 1.  miesto

     SPARKLES, s. r. o., Obchodná akadémia, Watsonova 61, Košice

 

Takýto krásny úspech našich žiakov si zaslúži veľkú poklonu.


Školská snowboardová liga


 Školská snowboardová liga


Medzinárodná cena vojvodu z Edinburgu (DofE)


Medzinárodná cena vojvodu z Edinburgu (DofE)


Školské kolo súťaže v spracovaní informácií na PC


Školské kolo súťaže v spracovaní informácií na PC


Výstava 3D EXPO


Dňa 30. 11. 2018 sa 11 žiakov III.B triedy zúčastnilo s vyučujúcou informatiky Ing. Dankou Gerendovou najväčšej výstavy 3D technológii na Slovensku. Výstava sa konala v Stredisku Kultúry Bratislava Nové Mesto. Na výstave si študenti pozreli praktické ukážky 3D tlače a 3D skenovanie. Súčasťou výstavy boli prednášky a prezentácie vystavovateľov. Okrem výstavy si študenti urobili prehliadku historickej časti mesta a vychutnali si vianočnú atmosféru hlavného mesta.


PRO EDUCO


V dňoch 05. a 06. 12. 2018 sa naša škola zúčastnila medzinárodného veľtrhu vzdelávania a práce PRO EDUCO v Steel aréne. Vystavovalo 17 vysokých škôl, 22 zamestnávateľov, pracovných a študijných agentúr a 37 stredných škôl. Našu školu aktívne reprezentovali žiaci 2.D triedy pod vedením p.prof. Gregorkovej a Minčíkovej. Oboznámili budúcich prvákov s našimi študijnými odbormi a informovali širokú verejnosť aj o novom študijnom odbore Financie. Zároveň si po informácie o vysokých školách prišli aj naši žiaci končiacich ročníkov pod vedením vyučujúcich.


Olympiáda ľudských práv


Dňa 5.12.2018 sa konalo školské kolo Olympiády ľudských práv, ktorého sa zúčastnilo 19 študentov našej školy. Prvé miesto obsadila a na krajské kolo postupuje MIRIAM DUBRAVČÁKOVÁ IV.C, druhé miesto a náhradník  na krajské kolo získal FILIP HALÁSZ IV.C a tretie miesto obsadila LENKA KOZELOVÁ III.B.Študentská kvapka krvi


27. novembra sa na našej škole uskutočnil mobilný odber krvi. Týmto sme sa zapojili  do akcie organizovanej  Červeným krížom - Študentská kvapka krvi. Odvahu nabralo 17 žiakov a zamestnancov školy. Mobilný odber uskutočnila Transfúzna stanica Košice-Šaca, ktorá krv našich darcov doručí tam, kde to bude potrebné. Všetkým, ktorí sa zapojili, ďakujeme. 

20. medzinárodný veľtrh cvičných firiem Bratislava


20. medzinárodný veľtrh cvičných firiem Bratislava

 a 

výsledky súťaže


Olympiáda z NJ


Olympiáda z nemeckého jazyka 


Olympizmus spája generácie


Olympizmus spája generácie


Deň aktivít


 

Deň aktivít 2018

 

 

Pri príležitosti Dňa študentstva sa v piatok 16. novembra 2018 sa na našej škole už tradične uskutočnil Deň aktivít. Naši žiaci mali možnosť „uliať sa“ z klasického vyučovania a absolvovať prednášky na odborné ekonomické témy a  prezentácie o možnostiach vysokoškolského štúdia. (Program)

 

Ako každý rok v tento výnimočný deň žiaci 1. ročníka absolvovali v jedálni školi slávnostnú imatrikuláciu s predstavením jednotlivých tried prvého ročníka, vedenia školy a pedagogických zamestnancov. Následne  triedy 1. a 2. ročníka s lektormi absolvovali zážitkové formy práce v rámci teambuildingu s lektormi z CPPPaP a UPJŠ pod vedením RNDr. Jany Gregorkovej.

 

Pedagogickí zamestnanci absolvovali v tento deň v zborovni školy odbornú prednášku v rámci preventívnho psychologického  poradenstva .

 

Pre žiakov 3., 4. a 5. ročníka boli pripravené prednášky a prezentácie zamerané na ochranu osobných údajov,  spracovanie životopisu a prípravu na pracovný pohovor. Na pôde školy sme privítali zástupcov firiem VSE, T – Systems G & Partners a METRO.

 

Súčasťou dňa aktivít boli aj prezentácie vysokých škôl o možnostiach štúdia na jednotlivých fakultách Košických vysokých škôl. Naši žiaci mali možnosť si vypočuť prezentácie zástupcov Ekonomickej univerzity - Podnikovohospodárskej fakulty a Technickej univerzity - Strojníckej fakulty,  Ekonomickej fakulty a Fakulty BERG.

 

V tento deň sme nezabudli aj na zdraviu prospešný pohyb. Kolegovia z predmetovej komisie telesnej a športovej výchovy pripravili pre záujemcov školský turnaj vo futsale, ktorého sa zúčastnilo 7 družstiev chlapcov a 3 družstvá dievčat – spolu 38 žiakov našej školy.

 

Veríme, že tieto odborné prednášky, prezentácie VŠ aj športové aktivity našich žiakov zaujali, posilnili a poskytli im podnety pre rozhodovanie o ich ďalšom smerovaní.

 

Ďakujeme všetkým, ktorí sa pričinili o zdarný priebeh tohto slávnostného dňa na našej škole.

(link foto na FB)

 

Ing. Richard Hritz


11. ročník súťaže ZAV 2018 s medzinárodnou účasťou


11. ročník súťaže ZAV 2018 s medzinárodnou účasťouVýročie založenia Československa


Rok 2018 je rokom stého výročia založenia Československa.

Pri tejto príležitosti sa na našej škole uskutočnila beseda s pánom Mgr. Ondrejom Ficerim, PhD.

Táto beseda bola prospešná pre študentov, ktorí si chceli zopakovať veci z histórie a taktiež sa dozvedieť nové prospešné poznatky o ČSR. Prezentácia bola zaujímavá tým, že sa do nej mohlo publikum aktívne zapojiť. To znamená, že otázkami, ktoré dával p. Ficeri študentom, sa dozvedel, aký názor máme na určité veci. 5. november 2018 sa zúčastnením určite vryl do pamäti.
Lenka Kozelová


Správna voľba povolania


V dňoch 24. a 25. októbra 2018 sa naša škola zúčastnila akcie pre všetky základné školy v Košickom kraji "Správna voľba povolania - príležitosť k úspechu", ktorá sa konala v telocvični Strednej odbornej školy na Ostrovského ulici. Budúcich prvákov aktívne informovali o študijných odboroch, živote v našej škole, projektoch a možnostiach uplatnenia žiaci 2.D a 2.E triedy pod vedením p. prof. Gregorkovej a Marcinovej. Ďakujeme všetkým za vzornú reprezentáciu.16. Medzinárodný veľtrh cvičných firiem krajín V4 v Košiciach


17. - 18. október 2018 v Spoločenskom pavilóne, Tr. SNP 61 v Košiciach (fotogaléria: 1. deň  a  2. deň)

Vyhodnotenie 16. Medzinárodného veľtrhu cvičných firiem krajín V4 v Košiciach 


Medzinárodný maratón mieru


Je už tradíciou, že naša Obchodná akadémia má zastúpenie na najväčšom bežeckom sviatku na Slovensku, na Medzinárodnom maratóne mieru. Na štart 95.ročníka sa vo všetkých kategóriách postaví okolo 13 000 športovcov a medzi nimi budú reprezentovať našu školu aj pp. Mikuláš Lukáč. Pre pána profesora to už bude 8.účasť v rade na tomto podujatí. Tento rok si zvolil 21 kilometrovú polmaratónsku trať.

 

Preto Vás všetkých pozývame, aby ste ho túto nedeľu prišli povzbudiť, pretože to bude potrebovať. Štart je o 9:00. Jeho štartovné číslo je 3573.


Jesenné workshopy na Watsonke


Jesenné workshopy na Watsonke

 

V tomto roku na našej škole zažívame „horúcu“ jeseň. Okrem rozbehu nového školského roka, dvojtýždňovej odbornej praxe našich štvrtákov, resp. piatakov sme pre našich študentov pripravili prednášky, resp. workshopy ktoré by mali našim žiakom rozširovať obzory v odbornom vzdelávaní. Hlavným cieľom týchto aktivít je, priblížiť našim žiakom reálny život, uľahčiť vstup do praxe a pripraviť  ich na úskalia, ktoré na nich čakajú po opustení brán našej školy .

V poslednom období absolvovali naši žiaci nasledovné aktivity smerujúce k tomuto cieľu:

 1. Workshop „Profesia days“ – dňa 21.09.2018 sa uskutočnila prednáška na tému príprava na pracovný pohovor a spracovanie životopisu. Zúčastnili sa jej žiaci IV. A, IV. B a IV. C triedy. Lektormi boli zástupcovia našej partnerskej firmy VSE, z odboru personálneho rozvoja Marta Boršovská a Róbert Richter. 
 2. Stretnutie s poslancom NR SR– dňa 04.10.2018 navštívil našu školu poslanec NR SR Branislav Gröhling. Ten sa stretol so žiakmi II. A. II. B a II. E triedy pri téme „Čo po škole?“.  Súčasťou návštevy pána poslanca NR SR,  ktorý je členom výboru pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport bola diskusia s vedením školy o aktuálnych problémoch našej školy a školstva v SR.
 3. „This is 21: Priprav sa na 21. storočie“ – dňa 05.10.2018 sme privítali na škole pána Mareka Lavčáka, zakladateľa jedinečného priestoru Eastcubator pre podporu startupov, inovácií a talentov. Prednášky sa zúčastnili žiaci III. B, III. C a III. E triedy a vypočuli si osobný príbeh lídra - Mareka a absolvovali rýchlokurz zručností dôležitých pre profesionálny úspech v živote. Aktivitu pripravila pre 50 vybraných škôl v SR Nadácia Pontis.

 

Ďakujeme našim hosťom, že si našli čas, a obohatili vyučovanie na našej škole o množstvo kreatívnych, inovatívnych a praktických návodov, myšlienok a nápadov, ktoré určite prispejú k rozšíreniu vedomostí a zručností našich žiakov a uľahčia im rozhodovanie v ich ďalšom odbornom i pracovnom živote.

 

                                                                             Ing. Richard Hritz


Exkurzia v spoločnosti METRO


Dňa 3. októbra 2018 sa žiaci III.B triedy spolu s Ing. Eunikou Dutkovou zúčastnili exkurzie v spoločnosti METRO Cash & Carry SR. METRO Cash Carry SR ponúka podnikateľom výber zo širokého sortimentu potravinárskeho aj nepotravinárskeho tovaru na jedinom a ľahko dostupnom mieste.

V spoločnosti ich privítali milí zamestnanci, ktorí im ukázali skladové priestory, vysvetlili princíp skladovania a výdaj tovaru zo skladu. V priestoroch skladu si mali možnosť vyskúšať aj chladiacu miestnosť s -20 °C, kde sa skladuje tovar pre zachovanie čerstvosti a kvality. V závere exkurzie si žiaci pozreli kancelárie zamestnancov a širokú ponuku sortimentu potravinárskeho a nepotravinárskeho tovaru v predajni.  

Za čas, ktorý nám venovali im srdečne ďakujeme. 


Poľsko - Auschwitz-Birkenau v Osvienčime 27. – 28. septembra 2018


V dňoch 27. – 28. septembra 2018 sa žiaci 2. a 3. ročníka zúčastnili poznávacieho zájazdu v Osvienčime a v meste Krakov v Poľsku.

Poznávací zájazd sa začal prehliadkou koncentračného tábora Auschwitz-Birkenau v Osvienčime. Mali možnosť vidieť ako prebiehal život ľudí v koncentračnom tábore. Koncentračný tábor Osvienčim bol počas druhej svetovej vojny nemecký vyhladzovací tábor. Po nezabudnuteľnom zážitku sa žiaci presunuli do hotela, kde sa vybalili a dali si chutnú večeru. Po večeri navštívili soľnú baňu vo Vieličke, kde dostali prezývky „Martušky“ po svojej sprievodkyni Marte. Hneď na začiatku prehliadky ich čakalo 300 schodov do podzemia a 3-hodinová prehliadka po banských chodbách. Počas prehliadky mali možnosť ochutnávať soľ zo stien bani. Záverom prehliadky bol východ z bani banským výťahom, ktorí si žiaci veľmi užili. 

Druhý deň im začal prehliadkou mesta Krakov so sprievodkyňou Martou, kde navštívili kráľovský hrad Wawel pri rieke Visla. V hrade sa nachádza aj katedrála, v ktorej bolo korunovaných mnoho poľských kráľov. Ich prehliadka pokračovala v centre mesta Krakova. Počas obeda dostali žiaci osobné voľno, ktoré strávili nákupmi v obchodnom centre a prechádzkou v uliciach hlavného námestia.

Po náročných dvoch dňoch strávených spoznávaním pamiatok a histórie Poľska sa unavení žiaci usadili do autobusu a vybrali na 6-hodinovú cestu domov.

Fotoalbum Krakow, Osviencim, Wielicka september 2018


Fórum: “Doing Business in Indonesia“


Dňa 25. 9. 2018 5 študentov bilingválneho štúdia V.D triedy našej OA dostalo možnosť od pani riaditeľky Košickej regionálnej komory SOPK, pani Moniky Kočiovej zúčastniť sa na podnikateľskom fóre reprezentantov Indonézskeho Trade centra, slovenských podnikateľov a predstaviteľov Indonézskej EXIM banky v Londýne,ktoré sa konalo v hoteli Yasmin. Prezentáciu otvorila a všetkých účastníkov privítala jej excelencia pani Adyiatwidi Adiwoso Asmady, veľvyslankyňa Indonézskej republiky na Slovensku.

Dozvedeli sme sa, že za posledných 5 rokov Indonézia dosiahla pozitívny trend v obchodovaní na globálnom trhu s takými komoditami, ako esenciálne oleje, palmový olej, cukrová trstina, kasáva, ryža,káva, čaj, kakao. Najziskovejšie sú: petrochemický priemysel, spracovanie prírodného kaučuku pre gumárenský priemysel, ťažba uhlia na Sumatre, textilný priemysel ,rybolov a ťažba dreva.Pre turistov sú atraktívnymi miestami ostrovy ako: Bali, Jáva, Sumatra, na ostrove Komodo žije svetový unikát „Komodo dragon“, najväčší žijúci jedovatý varan, ktorého populácia je ohrozená.

V budúcnosti chce Indonézia prilákať viac mladých ľudí cez projekt Darmasiswa, ktorý podporuje rozvoj kultúry,štúdium jazyka, priemyselné inžinierstvo, výskum technológií, podnikanie a ekonomický manažment. Tieto spravidla ročné študijné programy sa realizujú na vybraných inštitútoch a univerzitách v Indonézii. Spolu s Indonézskou ambasádou sa organizujú cesty slovenských podnikateľov do Indonézie za účelom hľadania nových príležitostí pre biznis a mnohí z nich už zrealizovali svoje úspešné obchody.

Svoje úspechy v obchodovaní Indonézia predstavuje na veľkolepom fóre „Trade Expo Indonesia“ /TEI/, ktorého už 33. ročník sa bude konať v dňoch 24.-28. októbra 2018 v Tangerangu, Indonézii. Bude tam 1 110 vystavovateľov, 28 tisíc návštevníkov z viac ako 125 krajín sveta a očakávaná hodnota transakcie je 1,5 miliardy USD a má stúpajúcu tendenciu.

Počas recepcie sme mali možnosť ochutnať špeciality ázijskej kuchyne , hubovú polievku nakyslo, krabie cestoviny a chia rôsolový dezert, Indonézsku kávu a čaj.

Popoludní sme sa zúčastnili na otvorenej diskusii s pánom Dhannym Perkasom, prvým tajomníkom pre ekonomické záležitosti Veľvyslanectva Indonézskej republiky so sídlom v Bratislave. Našich študentov zaujímal bankový systém v Indii, bezpečnosť podnikania v krajine, štúdium, zahraničné jazykové a kultúrne stáže. Hovorili sme aj o možnosti jeho návštevy OA v Košiciach, kde by poskytol študentom viac podrobných informácií o stážach alebo podnikaní v tejto krajine.

PhDr. Darina Kováčová, PK BS


1.ročník celoštátneho sústredenia spracovania textu na počítači Slovenské rýchle prsty


V dňoch 19. – 21. septembra 2018 sa v Obchodnej akadémii, Nevädzová 3 v Bratislave uskutočnil

1. ročník celoštátneho sústredenia spracovania textu na počítači Slovenské rýchle prsty.

Našu školu úspešne reprezentoval Adam Nemčík, žiak III. C triedy, ktorý sa v konkurencii 35 spolubojovníkov z celého Slovenska umiestnil na 1. mieste v kombinácii výsledkov súťaží  „odpis textu“, „diktát C-B-A“ a „audiotranscription“.

 

Tešíme sa z jeho úspechu a srdečne mu blahoželáme.


Medzinárodná cena vojvodu z Edinburghu


Dňa 14. 09. 2018 o 14:00 sa v PKO Prešov za prítomnosti  veľvyslanca Spojeného kráľovstva na Slovensku ANDREWA GARTHA uskutočnilo slávnostné odovzdávanie bronzových cien programu Medzinárodná cena vojvodu z Edinburghu. Na tejto cremónii sa zučastnili 5 žiaci a 3 učitelia našej školy.

Dňa 14. septembra 2018 sa v Prešove konalo oceňovanie bronzovej ceny DofE za účasti veľvyslanca  Spojeného kráľovstva, Veľkej Británie a Severného Írska pána Andrewa Gartha .

           Už po druhý raz sa tejto slávnostnej ceremónie mohli zúčastniť aj študenti našej školy. Rád by som Vám v krátkosti predstavil kto a za čo získal bronzový odznak vojvodu z Edinburgu.

            Začnem asi mnou. Pri rozvoji športového talentu som si vybral volejbal, ako dobrovoľník som pracoval ako zapisovateľ volejbalových zápasov a pri talente som rozvíjal svoje grafické zručnosti. Adelina ako dobrovoľníčka pomáhala pri školských akciách a rozvíjala svoje nadanie pre francúzsky jazyk. Tomáš zistil aké náročné je zabehnúť 15 km bez prestávky. Sabina si udržiavala svoju kondíciu a taktiež sa zdokonaľovala vo francúzskom jazyku. Veronika sa venovala šperkárstvu a zistila, že behanie nie je jednoduché. Finálnou bodkou pri plnení bronzovej úrovne bola expedícia. Na ktorú sme sa vybrali do srdca levočských vrchov, kde sme strávili jednú noc. Vďaka tímovej práci sme tú noc zvládli bez problémov. Na to vynikajúce mäso spomínam dodnes… aghh.

            Takmer všetci sme sa po oceňovaní v Prešove zhodli na tom, že budeme v tomto programe pokračovať s cieľom dosiahnuť najvyššiu úroveň - ZLATÚ. Požiadavky resp. kritéria sú síce náročnejšie, ale my sa nových výziev nebojíme a hlavne sa tešíme na 5-dňový pobyt v prírode, ktorý nás bude o rok čakať.

            Hlavne by som sa chcel poďakovať v mene celej “družiny” pani profesorke Dratvovej a pani profesorke Koltášovej, nakoľko sme len vďaka nim boli súčasťou takého programu. Napísal som to v krátkosti, ale zážitky, ktoré nás sprevádzali v priebehu plnenia oblastí sú strašne bohaté, pestré a hlavne nezabudnuteľné a aj o tom je projekt DofE.

 

 Nikolas Prejsa, III.C

https://www.facebook.com/oawatsonke/photos


26.6.2018 - Úspechy OA Watsonovej vo vedomostnej súťaži o olympizme 2018


Je dobrou tradíciou na našej „Watsonke“ každoročne sa zúčastňovať vedomostnej súťaže o olympizme, toho roku sa nám mimoriadne darilo o čom svedčia aj výsledky a postup na FINÁLE s družstvom....všetci, ktorí sú podčiarknutí sú žiakmi našej školy.

      Do vedomostnej súťaže SOV o olympizme pre verejnosť sa zapojilo 183 ľudí, 64 z nich dosiahlo 100-percentnú úspešnosť

 1. 1.      m. Emil Kasko to všetko stihol za 14 sekúnd.
 2. 2.     m.  Bianka Kolibárová a Dominik Čabrák (obaja po 16 sekúnd),
 3. 3.     m.  Tomáš Bačo (18 sekúnd).

Všetci od SOV dostanú knižnú pamätnicu o tohtoročných ZOH  s názvom Pjongčang 2018 a polokošeľu k Olympijskému dňu. Budú kontaktovaní na uvedených mailových adresách. Z radov ďalších účastníkov vecné ceny od SOV získajú Eva Pavlíková, Gabriela Verebová, Ľubomír Jakubov, Kristína Daňková, Radka Tirpáková, Matúš Vysoký a Bianka Veseleňáková.

 

 SOV vyhodnotil vedomostnú súťaž o olympizme pre  stredné školy  s 53 zúčastnenými družstvami

BRATISLAVA 26. júna (SOV) – Slovenský olympijský výbor (SOV) prostredníctvom Slovenskej olympijskej akadémie (SOA) každoročne vyhlasuje vedomostnú súťaž o olympizme. V predchádzajúcich rokoch si obľúbu medzi   študentmi  stredných škôl získala online forma. Základné kolo vedomostnej súťaže pre  stredné školy sa tak znovu odohrávalo cez internet. Tohto roku sa  základné kola realizovali v júni, ako súčasť osláv celosvetového Olympijského dňa.

 

 Finále  vedomostnej  súťaže  základných  a  stredných  škôl  sa  uskutoční  vo  Vysokých Tatrách  v  termíne  29. a 30. októbra  2018.

 

 Do vedomostnej súťaže stredoškolákov sa zaregistrovalo spolu 53 trojčlenných družstiev. Z nich 36 úspešne vyplnilo 25 súťažných otázok. Stopercentnú  úspešnosť dosiahli štyri družstvá zo Spojenej školy v Novákov a jedno družstvo z Gymnázia Pierra de Coubertin z Piešťan.  

V zmysle propozícií do finále postupujú družstvá zo škôl:

 

1. Spojená škola Rastislavova 332, Nováky,

2. Gymnázium Pierra de Coubertin, Nám. SNP 9, Piešťany,

3. Obchodná akadémia Watsonova 61, Košice,

4. Gymnázium L. Novomeského Tomášikova 2 Bratislava,

5. Športové gymnázium J. Herdu Trnava.

 

V Košiciach, 28.06.2018

Spracovala: Mgr. Ľudmila Dratvová


22. jún 2018 - Beh olympijského dňa


Obchodná akadémia Watsonova 61, 04001 Košice

Už tradičný Beh olympijského dňa sa opäť konal na ihrisku Obchodnej akadémie Watsonova 61 v Košiciach.

Privítali sme hostí z Olympijského klubu Košice p. B. Andrejka a L. Mata, vedenie OA Watsonovej p. z. J. Bartu a p. z. R. Hritza. Po nástupe súťažiacich a privítaní hostí, zaznela olympijská hymna so vztýčením olympijskej vlajky. Po príhovore p. Matu a otvorení súťaže p. z. Hritzom, prebehla súťaž v behu chlapcov a potom súťaž v behu dievčat. Nasledovalo jedno olympijské kolo chôdze ostatných účastníkov na čele s vlajko-nosičkami. Nástup a slávnostné vyhodnotenie bežeckých súťaží, odovzdávanie cien a poďakovanie všetkým zúčastneným a hosťom z Olympijského klubu.

Výsledková listina.

Kategória chlapci:

 1. miesto Benjamín Kiraly II.C
 2. miesto Tomáš Bačo II.E
 3. miesto Marek Ferko II.D

miesto Róbert Kováčik II.C

 1. miesto Samuel Vištan II.C
 2. miesto Tomáš Kožurko II.A
 3. miesto Jozef Kojecký II.E
 4. miesto Štefan Tóth II.C

miesto Jakub Hric II.A

 1. miesto Tibor Chovanec II.A
 2. miesto Tomáš Tokár II.C
 3. miesto Adam Nemčik II.C

Kategória dievčatá:

 1. miesto Andrea Bolnová II.C
 2. miesto Laura Longauerová II.B
 3. miesto Vivianna Rédvaiová II.C
 4. miesto LenkaKozelová II.B

V Košiciach, 22.06.2018 Spracovala: Mgr. Ľ. Dratvová – organizátorka


19.6.2018 - Školské majstrovstvá Slovenska v atletike stredných škôl


19. júna 2018 sa konali ŠM SR v atletike SŠ v Nových Zámkoch. Naša žiačka Juliána Petrášová postúpila z krajského kola v Košiciach v skoku do diaľky výkonom 498 cm. Na štadióne v Nových Zámkoch vládli horúčavy nad 30 stupňov Celzia, takže každá disciplína, ktorú pretekári absolvovali bola ťažká. Po prvom asi 1cm prešľape na odraze sa jej druhý pokus vydaril, ale po ďalších milimetrových prešľapoch to ostal jej jediný platný pokus.

 Juliána sa umiestnila na peknom 7. mieste, srdečne blahoželáme !!!

 V Košiciach, 25.6.2018 Mgr. Ľ. Datvová

 Foto na linku: 

https://www.facebook.com/oawatsonke/photos/pcb.1702472679808417/1702471123141906/?type=3&theater


20.6. - 21.6.2018 Dobrodružná expedícia


posledná podmienka pre splnenie a získanie bronzového odznaku DofE.

V školskom roku 2017/2018 sa zapojilo do projektu o získanie ceny vojvodu z Edinburgu 7 žiakov našej školy, títo po pol roku plnenia svojich cieľov v 3 oblastiach sa mohli zúčastniť dobrodružnej expedície, na ktorej plnili posledné úlohy,  ktoré ich posunuli k získaniu bronzového odznaku. Šesť z nich absolvovalo túto poslednú úlohu v dňoch 20. a 21. 06.2018 v Levočských vrchoch. Blahoželáme im k splneniu cieľov a prajeme, aby aj v nasledujúcom roku pokračovali v plnení úloh k získaniu strieborného, alebo zlatého odznaku. 

Školiteľ: Mgr. Ľudmila Dratvová

https://www.facebook.com/pg/oawatsonke/photos/?tab=album&album_id=1702474453141573


8.6. - 15.6.2018 Zájazd Škótsko


Zájazd Škótsko Newcastle - Falkirk - Glasgow –LochLomond -Stirling - Edinburgh - Alnwick– Amsterdam V dňoch8.-15.6.2018 sa žiaci 1.E.,2.E.,3.E a 3.D triedy v počte 26 a dve vyučujúce ANJ PK BS- PhDr. Kováčová a Mgr. Danková zúčastnili poznávacieho zájazdu v Škótsku a Holandsku. 1.deň:sme odchádzali zo Slovenska z Košíc okolo 16. hodiny , nočnou jazdou s bezpečnostnými prestávkami cez Čechy a Nemecko do Holandska, kde sme sa 2. deň o 15.00 nalodili na 1l podlažný trajekt Škandinávskej spoločnosti DFDS–Seaway Princess, ubytovaní sme boli v štvormiestnych kajutách a počas 16 hodín sme sa preplavili na Britské ostrovy do Port of Tyne v meste Newcastle. 3.deň: Po vylodení v Newcastle upon Tynesme pokračovali cestou na sever vnútrozemím cez región Borders, hraničnú oblasť medziAnglickom a Škótskom, popoludní sme navštívili mýtmi opradenú kaplnku Rosslyn Chapel, známu z filmu Da Vinciho kód, spojenú s templármi a biblickým príbehom svätého grálu. Popoludní sme sa presunuli do neďalekého Falkirka užili siFalkirk Wheel, unikátny lodný výťah, jediný na svete, ktorý je vodným kanálom dvoch riek Forth a Clyde, spájajúcim Glasgow a Edinburgh. Vo večerných hodinách sme prišli do hostelaMetro Inns, bývali sme v trojposteľových izbách a využívali sme priestory spoločnej kuchyne a malú spoločenskú miestnosť. 4.deň: po raňajkách v neďalekej reštaurácii sme dopoludnia absolvovali výlet do moderného kozmopolitného mesta Glasgow na rieke Clyde, s pôsobivou viktoriánskou architektúrou , nádhernou katedrálou St. Mungo a neďalekým cintorínom Necropolis. Zastavili sme sa pri štadióne FC Celtic Glasgow , ktorý je mekkou futbalových fanúšikov a v neďalekom brandshope futbalového klubu. Priestrannému námestiu George square dominujú sochy významných Škótskych osobností, ako boli David Livingstone, Sir WalterScott, básnik Robert Burns..odtiaľ sme prešli na Buchanan street , kde sme si prezreli obchody, reštaurácie a užili si atmosféru mesta.V Kelvingrove Art Gallery sme si pozreli významné umelecké diela klasikov, ako Rembrandta van Rijna, impresionistov- C.Moneta, E. Maneta, P. Cézenna, A. Renoira, C. Pissara, Vincenta van Gogha, ale aj prvotiny Pabla Picassa. Obraz Salvadora Dalího -St. John on the Cross bol na putovnej výstave, ale je majetkom tejto galérie. Výnimočné boli aj diela glasgowskej školy Scottish colorists. Popoludní sme zavítali do národného parku Trossachs k jazeru Loch Lomond, ktoré je najväčším jazerom v Škótsku a obdivovali sme jazdou na lodnom autobuse, prekrásne prírodné scenérie, jazerné ostrovčeky a malebné mestečká Luss a Balloch, ktoré sú na protiľahlých brehoch tohto krásneho jazera. Plavba trvala asi 50 minút. Zastavili sme sa ešte v Stirlingu, na hradnom kopci Stirling castle,kde bola v kaplnke korunovaná Mary, the Queen of Scots a jej syn James VI, ktorý zasadol na anglický trón ako Jakub I. Na Stirling bridge sa odohrali významné boje Škótov vedené Williamom Wallaceom a neskôr jeho pokračovateľom Robertom Bruceom o nezávislosť Škótska proti kráľovi Edwardovi ILongshankovi.Na počesť víťaznej bitky je tam postavený monument Wiliamovi Wallaceovi, ktorý je oslavovaný ako národný hrdina. 5.deň: Čakala nás celodenná prehliadka Edinburghu, hlavného mesta, ktoré je historicky rozdelené na OldTown-stredoveké mesto a New Town-Gregoriánske mesto. Prehliadku sme začali vychádzkou na Calton Hill nádherným výhľadom na panorámu mesta, fjord Firth of Forth,s replikou Aténskeho Parthenónu Acropolis,ako pamätníka porážky Napoleona pri Waterloo. Oproti sa nachádza staré a nové mestské Observatory a Nelson´s Monument. Calton Hill je miestom festivalov a osláv Škótskeho nového roka Hogmanay. Z CaltonHill sme prešli k Hollyroodhouse Palace, ktorý je Škótskym sídlom kráľovnej a miestom významných politických stretnutí a národných osláv. Odtiaľ sme prešli peši po Royal Mile (Kráľovská míla) –najstaršia stredoveká ulica okolo katedrály St. Giles, najväčšieho kostola v meste, domu Johna Knoxa, reformátora cirkvi, až po Edinburgh castle. Popoludní sme mali rezervovanú pod hradom Whisky Experience Tour , bola to nádherná jazda v dubovom sude s interaktívnym výkladom výrobného procesu Škótskej whisky a panoramatických prezentácií piatich najväčších oblastí whisky destilérií: Highland, Speyside, Islay, Lowland a Campbeltown. Následne sme si pozreli obrovskú zbierku najkvalitnejších whisky v múzeu tohto nápoja, ktorý je pýchou Škótov. Navštívili sme ešte National Gallery a na Princess street, najznámejšej nákupnej ulici, sme mali osobné voľno na nákupy, fotenie sa s Škótmi v kiltoch a užívanie si Scottish English a neopakovateľnej atmosféry mesta. 6. deň sme odchádzali popri pobreží Severného mora späťdo Newcastlu,zastavili sme sa v mestečku Alnwick,na hrade„Harryho Pottera“ – Alnwick Castle, na rieke Aln. Hrad je sídlom vojvodu a vojvodkyne z Northumberland, z rodu Percyovcov. Je druhým najstarším a najväčším obývaným hradom v Británii. Počas prehliadky hradu sme mali sprístupnené komnaty a obytné priestory majiteľov s nádhernými zbierkami porcelánových jedálenských súprav, intarzovaných nábytkov, obrovskej knižnice, budoáry. Na tomto hrade sa točili niektoré scény zo série Harry Potter, napr. Kameň Mudrcov, alebo Tajomná komnata. V giftshope sme si nakúpili „potterovské suveníry“ a okolo 17.00 hodiny sme sa v Newcastli nalodili na 12 podlažný nočný trajekt Seaway King do Amsterdamu. Našťastie Severné more bolo pokojné a plavbu sme si užívali cestou tam aj späť. 7.deň: Po vylodení sme dopoludnia absolvovali pešiu prehliadka Amsterdamu - Damrak, námestie Dam, Kráľovský palác, navštívili sme kvetinovú tržnicu s cibuľkami holandských tulipánov, fantastické obchody s holandskými syrmi s ochutnávkou najrôznejších druhov, chutí a farieb. Počas 9-hodinovej bezpečnostnej prestávky sme získali informácie o histórii mesta, významných osobnostiach, o najstaršej tradícii rozbíjania diamantov, diamantových manufaktúrach, založení najstarších burzových domov. Amsterdam ako Benátky severu nás fascinoval svojou architektúrou, vodnými kanálmi/grachtami/,výbornou sieťou cyklochodníkov a čulým turistickým ruchom. Flámčine sme málo rozumeli, ale všade sme sa vedeli dohovoriť anglicky. Ešte sme dokúpili posledné suveníry a večer o 21.00 sme nasadli do nášho autobusu smerujúceho do prístavu. 8.deň: sme tou istou trasou prišli na Slovensko vo večerných hodinách, plní krásnych zážitkov z krajiny Gaelic English, whisky a thistle/bodliaka/, ktorý je národnou kvetinou a je v embléme Škótska. Ako hovorí stará legenda :“The Scottish thistle is beautiful, fierce and robust – the perfect emblem for a country ofstunning landscapes, turbulent history and resilient people.


1.6.2018 Deň daňovej slobody


Dňa 1.6.2018 sa žiaci 3.D a 3. E triedy pod vedením riaditeľa školy Ing. Országha  zúčastnili na podujatí Deň daňovej slobody. Usporiadateľom bola Technická univerzita Košice v spolupráci so Slovenskou komorou daňových poradcov.  Naši žiaci sa mohli stretnúť s atraktívnymi hosťami  - členmi komory daňových poradcov, členmi komory audítorov, riaditeľom daňového úradu Košice a zástupcami Ekonomickej fakulty TU Košice. Po úvodných prednáškach a následnej panelovej diskusii  program pokračoval  spoločensko-vedomostným kvízom. Vstupenky na podujatie boli zlosovateľné, vďaka čomu mnohí prítomní  získali zaujímavé ceny

https://www.youtube.com/watch?v=_ymwKdRYY8Y


Pobaltie 2018


V rozpätí od utorka (24.4) do nedele (29.4.) sa študenti rôznych ročníkov z našej školy (37 študentov) zúčastnili na exkurzii naprieč pobaltskými štátmi. V rámci tejto exkurzie sme navštívili hlavné mesto Lotyšska, teda Rigu. Hlavné mesto Estónska – Tallinn a našou poslednou zastávkou bolo mesto Vilnius, ktoré je hlavným mestom Litvy. Vďaka tomuto článku si aspoň jedným okom predstavíte, aký bol tento výlet skvelý. Článok rozdelím do jednotlivých kapitol, ktoré budú predstavovať rôzne dni, miesta a situácie.

1. Kapitola – Cesta autobusom --> Riga

            Z Košíc sme autobusom vyrazili približne okolo 13:30. Autobus vyzeral fantasticky. Môj spolužiak povedal, že rovnakú podlahu má v izbe (tá podlaha v autobuse bola naozaj super :D ). Ja som sedel úplne vzadu, kde som si našiel ideálne pohodlie pre 18 hodinovú cestu naprieč Poľskom. Počas cesty sme pozerali rôzne filmy, alebo niekto dokonca cestou čítal knihu či časopis. Počas cesty sme zastavovali na pumpách, kde máme vtipné príhody napríklad s fúrikom (ak chcete vedieť viac, spýtajte sa zúčastnených).

2. Kapitola – Riga (Lotyšsko)

            Do hlavného mesta Lotyšska – Rigy sme dorazili okolo 8 hodiny rannej. Autobus nás vysadil hneď pri brehu rieky Daugava, ktorá má dĺžku 1 020 km. Prvé hodiny v tomto meste sme venovali pozornosť nášmu sprievodcovi, ktorý bol v Rige skoro ako doma. Miestami som mal pocit, že to, čo rozpráva, číta z nejakej encyklopédie. Navštívili sme naozaj zaujímavé miesta. Po dejepisnom okienku sme dostali na námestí individuálne voľno, v rámci ktorého sme mali možnosť si dať obed a popozerať si krásy tohto mesta. Ja som ho osobne využil na rýchly obed v KFC a následne som sa prechádzal po meste a navštívil kostol  svätého Petra, kde som bol vo veži. Po tomto voľne sme sa šli ubytovať a potom sme sa ešte raz vrátili do centra, kde sme nasadli na loď a poobzerali si krásy mesta z rieky Daugava. Následne sme dostali znova voľno, ktoré sme využili na večeru a na posledné nákupy v tomto meste.

3. Kapitola – Tallinn (Estónsko)

            Po raňajkách (ktoré som nestihol a vraj tam boli palacinky :O) sme nasadli do autobusu a presunuli sa do ďalšej destinácie, do Estónska. V Estónsku sme mali objednaného sprievodcu, ktorý hovoril po anglicky. Jeho výklad bol zaujímavý a náučný (už len z toho dôvodu, že rozprával po anglicky). Videli sme super miesta, ako je napríklad prezidentský palác, budovu kde sídli parlament, miesto, kde sa konajú rôzne festivaly atď. Po 4 hodinovej prehliadke sme znova dostali individuálne voľno, ktoré som osobne strávil pri pobreží Baltského mora a v nákupnom centre. Toto mesto pre mňa pôsobilo určite vyspelejšie ako mesto predtým. Riga vo mne pôsobila socialisticky/komunisticky, ale naopak Tallinn vôbec nie. Po tomto voľne sme sa presunuli na hotel, ktorý vyzeral ako maličký zámok. Po tomto výlete nikdy nezabudnem, kde sa nachádzala moja izba „End of corridor and upstairs“ – to povedala recepčná približne 100-krát na druhú.

4. Kapitola - Turaida, Sigulda --> Vilnius

            Po raňajkách (ktoré som opäť nestihol) sme nastúpili do autobusu a vyrazili smerom do mesta Vilnius. Počas tejto cesty sme sa ale zastavili na hrade Turaida, kde sme mali možnosť vidieť krásnu lotyšskú prírodu. Súčasťou hradu bola aj veža, kde sme si vychutnali super výhľad. Po návšteve hradu sme sa presunuli do menšieho mestečka Sigulda, kde sme sa najedli a nakúpili zásoby na cestu do Vilniusu. Vo večerných hodinách sme dorazili do Vilniusu. Ubytovali sme sa a vyrazili sme ešte na rýchly nákup do miestnych potravín.

5. Kapitola – Vilnius (Litva)

            Po raňajkách (ÁÁÁNO, stihol som ich) sme naskočili na autobus a o niekoľko minút naopak z neho vyskočili, tentokrát v centre mesta. Toto mesto sa líšilo od ostatných jedným mini-detailom. Toto mesto nenosilo prídavné meno „prístavné“. V tomto meste sme mali znova klasickú prehliadku so sprievodcom a ako bolo zvykom, naše obľúbené individuálne voľno nemohlo chýbať. V rámci voľna sme sa odfotili s čínskymi turistami (kto by predsa nechcel mať fotku s Číňanom, no nie?) Celý čas som ale inak strávil v obchodnom centre. (Určite si hovoríte, „ten tam toho ale musel nakúpiť,“ opak je ale pravdou... áno... nekúpil som si nič okrem magnetiek.) Zaujímavým spestrením dňa bola cesta vlakom, ktorý nás odviezol ku „vodnému hradu“ ej kej ej Trakai (rovnako sa volá aj dedina). Ak si nevidel ešte fotku, tak sa určite pýtaš „ten hrad je z vody alebo čo?“... Dobrá otázka milý čitateľ! Nie, hrad nosí prezývku „vodný“ len preto, pretože ho obklopuje samá voda, k hradu sa teda dostanete len cez most. Do hradu sme sa ale nestihli pozrieť, nakoľko nás tlačil čas. Na tomto mieste sme mali individuálne voľno po, ktorom sme nasadli do autobusu, ktorý si GPS nastavil na poslednú destináciu – Košice.

 

 

Epilóg

            Tento výlet/exkurziu hodnotím veľmi kladne. Dozvedeli sme sa naozaj veľmi veľa a videli sme veľmi veľa. Som rád, že som sa na tomto výlete zúčastnil, nakoľko neviem, či by som sa do týchto štátov pozrel v rámci svojho voľna/prázdnin. Cestovanie je to najkrajšie, čo na svete existuje a vidieť 3 mestá, 3 štáty, 3 rôzne kultúry za 4 dni je naozaj super. Ten, kto váhal či ísť, alebo nie a rozhodol sa za tú druhú možnosť, urobil veľmi, veľmi a veľmi zle. Menovite ďakujem pp Liptákovi, pp Gerendovej, pp Demskej a pp Marčokovej, nakoľko nám tento zájazd zorganizovali a urobili nám ho fantastickým. Zvyčajne to nerobím, ale musím poďakovať aj vodičom, ktorí boli naozaj skvelí... humor im rozhodne nechýbal.

 

#NikolasPrejsa                                                                                          Photos by #O.G.


Výsledky štátnej skúšky z písania na PC a korešpondencie


                                                                  

                                                                                                      

Dňa 20. apríla 2018 sa uskutočnila štátna skúška z písania na PC a korešpondencie,                                                                                     

ktorú organizuje Katedra pedagogiky Národohospodárskej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave.                                                                                   

Úspešní absolventi a čerství vlastníci Vysvedčenia o štátnej skúške

                                                                                                                                                                   

1.           Laura Weisová                 III. C                                    14.         Simona Lapčáková          IV. D

2.           Diana Palaščáková          III. C                                    15.         Karolína Kecerová           IV. D

3.           Kristína Spišáková           III. C                                    16.         Jana Chiara Petrová        IV. D

4.           Lívia Vitézová                   III. C                                    17.         Helena Sabolová             III. A

5.           Barbora Mihaľáková         III. C                                    18.         Dávid Tronka                   III. A

6.           Viviana Rédvaiová           III. C                                    19.         Jana Tóthová                   III. A

7.           Viktória Majstrenková       III. C                                    20.         Silvia Illyésová                 III. A

8.           Tomáš Pándy                    IV. D                                   21.          Zuzana Mihalovičová        III. A

9.           Dávid Brezovský               IV. D                                    22.         Dominik Jirásek               III. B

10.         Martina Opremčáková      IV. D                                    23.         Lucia Cichá                      III. B

11.         Marek Tóth                       IV. D                                   24.           Adrián Takáč                      III. B

12.         Alexander Štubňa             IV. D                                    25.         Tamara Rafajová             III. B

13.         Františka Oravcová         IV. D                                    26.          Adrián Jurek                     III. B

                                                                                                                                                                                                            

Košice 3. mája 2018                                                                                 

Ing. Milena Valentíková

                                                                                                                                vedúca PK ADK        


Dňa 26.4.2018 sa konala regionálna súťaž stredných škôl - Najlepší podnikateľský plán


Najlepší podnikateľský plán

Dňa 26.4.2018 sa konala regionálna súťaž stredných škôl - Najlepší podnikateľský plán, ktorú vyhlasuje Košický samosprávny kraj – odbor školstva a organizačne zabezpečuje Obchodná akadémia,Watsonova 61, Košice. Do súťaže, ktorá prebiehala v priestoroch Obchodnej akadémie na Watsonovej ulici, sa z celého regiónu prihlásilo 12 súťažných prác. Autori prišli svoje práce obhajovať predsúťažnou porotou, ktorá zasadla v zložení:Ing. Katarína Radvánszká – zamestnankyňa Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny KošiceIng. Tatiana Fazekašová – učiteľka na OA, Watsonova 61, KošiceIng. Iveta Ladiková - učiteľka na OA, Watsonova 61, Košice.Na prípravu, organizáciu a bezproblémový priebeh dozerala Ing. Iveta Ladiková z predmetovej komisie ekonomiky s výdatnou pomocou Ing. Richarda Hritza - zástupcu riaditeľa pre ekonomické predmety na našej škole . Porota skonštatovala, že odborná úroveň prihlásených prác sa opäť zvýšila a na veľmi dobrej úrovni boli aj prezentačné schopnosti súťažiacich žiakov. O konečnom poradí rozhodla porota takto:

Poradie

Názov práce

Autori

Škola

1.miesto

Krojovo, s.r.o

Radka Revúcka

Barbora Tomková

Obchodná akadémia, Akademika Hronca 8, Rožňava

2. miesto

Hollyskin Tattoo, s.r.o.

Simona Paková

Nikola Hisemová

Obchodná akadémia, Kapušianska 2, Michalovce

3.miesto

Michaela Balogová, handmade šperky

Michaela Balogová

Obchodná akadémia, Watsonova 61, Košice

Všetkým účastníkom súťaže poďakovali a víťazom zablahoželali aj riaditeľ školy Ing. Peter Országh a za odbor školstva Košického samosprávneho kraja Ing. Henrieta Kubová.

Košice 27.4.2018

Ing. Ladiková – predseda PK EKO


19.4.2018 sa na našej škole v 2.C triede uskutočnil workshop Inovácie


Workshop o Inováciách

Vo štvrtok 19.4.2018 sa na našej škole, konkrétne v 2.C triede uskutočnil workshop, ktorého cieľom bolo priblížiť nám študentom, čo znamená pojem inovácia, inovačný a ako inovovať. V nasledujúcichriadkoch vám popíšem, ako to prebiehalo. Po prvej hodine nám do triedy vkročili dvaja muži, ktorí si so sebou doniesli niekoľko bannerov a predstavili nám, čo v ďalších hodinách spolu s nimi na tomtoworkshope zažijeme. Úvodnú hodinu venovali teoretickým veciam, ako napríklad čo slovo inovácia znamená. Bolo to zaujímavé, nakoľko to prednášali naozaj pútavo a profesionálne. V ďalšej časti workshopu sme sa rozdelili na dve skupiny, teda sme pracovali samostatne. Lektori nám rozdali pracovné hárky, ktoré sme po štvoriciach vypracovali. Boli to úlohy logické a kreatívne. Napadlo by vám, čomajú spoločné veľryba a sicherka alebo koľko stojí taká zapálka v krabičke? V záverečnej fáze sme sa vďaka metóde, ktorú sme po tomto workshope získali, potrápili s vymýšľaním inovácie pre naše mesto. Jeden člen z každej štvorice a z každej skupiny mal prezentovať svoj inovačný projekt celej triede a vedeniu. Boli to inovačné projekty z rôznych sfér od aplikácie ku kaviarni až k festivalom. Vcelku to bol pre našu triedu super workshop. Musím povedať za celú triedu, že nám to naozaj niečo dalo aj keď sme boli deň pred workshopom skeptickí, že “čo to zajtra bude”. Po prezentácii projektov sme dostali aj fľašu s logom projektu o Inováciách. Na záver už len môžem poďakovať v mene celej triedy vedeniu, že si nás vybrali ako účastníkov tohto workshopu.

  David


Štátna skúška z písania na PC a korešpondencie - 20. 04. 2018


Dňa 20. apríla 2018 sa uskutočnila štátna skúška z písania na PC a korešpondencie, ktorú organizuje Katedra pedagogiky Národohospodárskej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave.

Examinátorkou štátnej skúšky bola Mgr. Marta Bennárová. Štátnu skúšku vykonalo 31 žiakov.

Organizačne akciu zabezpečili Ing. Valentíková, Ing. Mihoková a Ing. Grešová.

K účastníkom sa prihovoril a poprial veľa úspechov zástupca riaditeľa školy Ing. Hritz.

Obidve časti štátnej skúšky, 10-min odpis na výkon, obchodný list a tabuľku, zvládli žiaci 3. ročníka a triedy IV. D v príjemnej pracovnej atmosfére.


Mobilný odber krvi na OA


Dňa 12. 04. 2018 sa na našej škole uskutočnil mobilný odber krvi.

Zúčastnilo sa ho 27 študentov a 1 učiteľ.

Krv darovali títo študenti:

III. A - SEMAN Dávid

III. B - JUREK Adrián

IV. A - KOVÁČ Juraj, NAGYOVÁ Zuzana

IV. C - HARČARIK František, ZIMOVÁ Dominika, TAKÁČ Samuel, KĽAGA Christián

IV. D - ŠTOVČÍKOVÁ Zuzana, LAUFOVÁ Laura, STRELKOVÁ Simona, PÁNDY Tomáš

 a pp ČIŽMÁROVÁ Daniela.

Patrí im veľké ĎAKUJEM.      


Súťaž "Najlepší podnikateľský plán" - školské kolo 5. 4. 2018


Vo štvrtok 5. 4. 2018 zorganizovala predmetová komisia EKO školské kolo súťaže o Najlepší podnikateľský plán.  Podnikateľské plány vypracovávali žiaci na predmete Ekonomické praktikum a do školského kola bolo prihlásených 10 prác.

Porota v zložení : Ing. Tatiana Fazekašová, Ing. Danka Gerendová a Ing. Iveta Ladiková mala tento rok veľmi ťažkú úlohu, pretože nápady boli nielen originálne, ale aj výborne odprezentované. Pri obhajobe prác si žiaci vyskúšali  nielen svoje komunikačné zručnosti, ale aj  pohotovosť a schopnosť  inteligentne reagovať  na nečakané odborné otázky od poroty. Hoci víťazom boli všetci účastníci školského kola,  nakoniec  prvé  tri miesta obsadili tieto práce:

1. miesto (získali až dva podnikateľské plány):

 • Segway city, s.r.o - Dominik Jirásek, Matúš Krajník (obaja z III.B)
 • Handmade šperky - Michaela  Balogová (IV.D)

2. miesto

 • Raw Vegan, s.r.o. - Tatiana Kundráková, Bianka Salaiová (obe z III.B)

3. miesto

 • Bobe, s.r.o. - Monika Bojísková,  Karin Beláková (obe z III.A)Majstrovstvá SR v elektronických šípkach 06.- 08.04.2018


Majstrovstvá SR v elektronických šípkach 06.- 08.04.2018

penzión tenis centrum Tatranská Lomnica.

   Už 21. ročník Majstrovstiev Slovenskej republiky v elektronických šípkach na ktorom sa už po dvadsiaty prvýkrát zúčastňujú aj študenti OA Watsonovej priniesol opäť veľmi pekné výsledky našich žiakov a žiačiek.

  V hlavnej súťaži stredných škôl: 501 single out

obsadilo družstvo chlapcov   4. miesto /Konovalov, Gregorovič, Baláž, Markovič, Doval/

a družstvo dievčat                  5. miesto / Houžvičková, Fečková, Kovácsová, Bartková /

 

 V súťaži jednotlivcov 501 double out v kategórií dievčat do 23 rokov:

 Daňková Kristína IV.E                     4. miesto

Basalová Viktória III.D                     7. miesto

Bartková Leila IV.E                          9. miesto

Kovácsová Nikola III.D                    13. miesto

Bertová Dominika III.E                    17.miesto

Fečková Michaela IV.B                     18.miesto

 

 V súťaži jednotlivcov 501 double out v kategórií chlapci do 23 rokov:

Markovič Patrik III.E                        9. miesto

Konovalov Denis IV.B                      17. miesto

Gregorovič Peter IV.B                      25. miesto

 

V hlavnej súťaži žien 501 double out:

Houžvičková Monika IV. E            3. miesto /zo 64 žien/

Cricket ženy:

Houžvičková Monika IV.E             2.miesto

V súťaži miešané dvojice 501 double out:

 Houžvičková, Konovalov                 17.miesto

 V hlavnej súťaži muži 501 double out:

Konovalov Denis IV.B                      97. miesto /z 256 mužov/      

 

Srdečne blahoželáme k dosiahnutým výsledkom a ďakujeme za úspešnú reprezentáciu našej školy.

 

Foto a video nájdete na:

https://www.facebook.com/oawatsonke/videos/1622996057756080/

https://www.facebook.com/oawatsonke/photos/ms.c.eJw9z8kNxAAIA8COVmDu~;htbQeJ8R2CDJjDTke6AT~;70YBAHKIK3So~_UEkp3wvrARETsJjQJ2lURmUUwOwgQ~;GpNvpXcjJ74oPXAmjAXGs1QxYVGMlRrDr5QndkWDXsB8A2tCYLlrrgPIf0AfA6NzZCSF0weiA~_0D8wJfrUirLW5SzG81PUuRfJS9~;s2it96bIuOsKWeCVT~;AXsJWEs~-.bps.a.1622998534422499.1073742370.135965513125816/1622998564422496/?type=3&theater

 

V Košiciach 10. 04.2018                                                       Spracovala: Mgr. Ľ. Dratvová

 


Biblická olympiáda – školské kolo sa uskutočnilo dňa 20.03..2018


Biblická olympiáda – školské kolo

 „Kto nepozná Písmo, nepozná Krista.“ / sv. Hieronym/

Písmo sväté je preložené do viac ako 2 600 jazykov. Výzvu spoznať lepšie túto knihu a z nej zvlášť Markovo evanjelium prijalo 15 študentov našej školy. Školské kolo Biblickej

olympiády sa uskutočnilo na našej škole dňa 20. marca 2018. Cieľom súťaže bolo podnietiť žiakov k štúdiu Biblie a  na základe poznania biblických príbehov pochopiť ich

odkaz pre náš každodenný život.

Najviac vedomostí preukázala a prvé miesto získala Natália Kissová z 2.A triedy.

Všetkým ďakujeme za účasť a víťazke blahoželáme.


V Dolnom Kubíne sa konal 52. ročník celoštátnej Súťaže žiakov stredných škôl v SIPv dňoch 21-23.2018


V dňoch 21. – 22.03. 2018 sa na OA v Dolnom Kubíne konal 52. ročník celoštátnej Súťaže žiakov stredných škôl v SIP .
Našu školu reprezentovali 4 študenti: Barbora Grekčová, Richard Koronczi, Marek Tóth a Daniel Kalafus. Prvýkrát sme mali zastúpenie vo všetkých troch disciplínach.

Súťažná disciplína: Písanie na PC
Richard Koronczi, IV. B – 2. miesto
Marek Tóth, IV. D – 14. miesto

Súťažná disciplína: UTX
Marek Tóth, IV. D - 1. miesto

Súťažná disciplína: Wordprocessing
Barbora Grekčová, II. A – 9. miesto


Našim reprezentantom srdečne blahoželáme a ďakujeme za úspešnú reprezentáciu.


10. medzinárodný veľtrh cvičných firiem – Ostrava 2018


V dňoch 21. a 22. marca 2018 sa zástupcovia našej školy zúčastnili jubilejného 10. medzinárodného veľtrhu cvičných firiem v Ostrave. Na tomto podujatí organizovanom OA a VOŠ Ostrava – Mariánske Hory našu školu reprezentovali Ing. Petrer Országh – riaditeľ školy s cvičnou firmou In Energy, s.r.o. a Ing. Richard Hritz – zástupca riaditeľa s cvičnou firmou Banáno, s.r.o.

Súťažný tím In Energy tvorili 5 žiaci IV. D triedy v zložení Michaela Szalayová, Simona Pustová, Jana Chiara Petrová, Zuzana Štovčiková a Adrián Gajdoš. Táto cvičná firma priniesla domov prvú cenu za najlepšiu reprezentantku firmy, ktorú získala Jana Chiara Petrová.

Cvičnú firmu Banáno zastupovali na veľtrhu žiaci IV. E triedy Veronika Balogová, Leila Bartková, Sára Kmecová, Lucia Kobulnická a Jakub Müller alias Banán Igor – maskot firmy. Banáno získalo Cenu publika ako najsympatickejšia cvičná firma, cenu za 1. miesto v kategórii Najlepší kaltalóg a 2. miesto v kategórii Najlepšia cvičná firma.

Pobyt v Ostrave priniesol všetkým zúčastneným okrem pracovných povinností aj mnoho priateľských stretnutí a príjemných zážitkov. Tešíme sa už do Ostravy  na ďalší ročník veľtrhu.

Ďakujeme našim šikovným žiakom za vzornú reprezentáciu, vzorné správanie a blahoželáme k dosiahnutým skvelým výsledkom – good job.

 

 Ing. Richard Hritz

 

   


Školská snowboardová liga v SR – Vyhodnotenie


Školská  snowboardová liga v SR – Vyhodnotenie.

„Školský pohár v snowbordingu“

 

    Po prvýkrát v histórií školského športu zorganizovala Slovenská asociácia športu na školách v spolupráci so Slovenskou lyžiarskou asociáciou súťaž v disciplínach: „snowboardcross“ a „slalom“.

Súťaž mala 4 kolá: Termíny konania jednotlivých kôl:

10. január 2018

25. január 2018

14. február 2018

15. marec 2018  v stredisku Jasná časť Otupné.

  OA Watsonovú reprezentovali 4 študenti a 2 študentky. Čo bolo skvelé? – snehové podmienky, občas počasie a dobrí organizátori tejto súťaže a celková atmosféra pretekov...Čo bolo nepríjemné? - skoro ráno vstávať, cestovať, prestupovať na autobusy, niektoré nepríjemné pády a vyrazený dych, neskoro večer prichádzať domov z meškajúcich rýchlikov...Čo by sa dalo zlepšiť? – sponzoring na cestovné a poistenie....

   Ako prebiehali jednotlivé kolá a čo sa hodnotilo? – doobedu sa šli 2. kolá „slalom“ a poobede sa šli 2 kolá „snowboardcross“. Hodnotil sa lepší čas z 2 kôl. V každej  kategórií sa hodnotili u jednotlivcov 3 najlepšie kolá v každej disciplíne.

Výsledky „našich“v celkovom poradí:

Snowboardcross         Slalom

Jozef Kojecký -         3. miesto                     4.miesto

Mehmeti Adelina -    6. miesto                     6. miesto

Markovič Patrik -      9. miesto                     7. miesto

Basár Erik -              11. miesto                   10. miesto

Šlauka Matej – nehodnotený /zranil sa/; Valenčáková Petra – nehodnotená / absolvovala len 2.kolá/.

Dozor počas všetkých kôl mala na starosti p. Dratvová, ktorá  zabezpečovala aj všetky logistické náležitosti.

Ďakujem všetkým účastníkom za výborné výsledky a reprezentáciu školy a do budúcnosti dúfam, že sa takéto súťaže budú opäť organizovať.

Spracovala: Ľ. Dratvová                                                     

V Košiciach, 20.03.2018

 Videá a foto zo súťaže:

https://www.facebook.com/oawatsonke/photos/pcb.1548409325214754/1548403265215360/?type=3&theater

https://www.facebook.com/oawatsonke/videos/1602349539820732/

https://www.facebook.com/oawatsonke/photos/pcb.1602349026487450/1602346033154416/?type=3&theater

https://www.facebook.com/oawatsonke/videos/1602341333154886/

 


Dlhodobé športové súťaže - futsal dievčatá - základné kolo


 Dňa 08. 03. 2018 sa na Gymnáziu Alejová Košice uskutočnilo základné kolo dlhodobých športových súťaží vo futsale dievčat. Naše dievčatá v zložení:

 • Bolnová Andrea II. C
 • Jochmanová Veronika
 • Slopovská Eva
 • Rédvaiová Vivianna
 • Kupčová Lucia I. D
 • Némethová Linda
 • Oczeljaková Laura
 • Vatahová Júlia
 • Šutáková Sarah

Vedúci družstva: Mgr. Miroslav Dudič

si v silnej konkurencii vybojovali postup do ďalšieho kola.

Výsledky zápasov:

OA Watsonova Košice - Gymnázium Šrobárova Košice   6 : 3
OA Watsonova Košice - Gymnázium Alejova Košice   4 : 2
OA Watsonova Košice - Gymnázium Park mládeže Košice      3 : 5

Dievčatám gratulujeme a ďakujeme za skvelý výkon.


Školské kolo SOČ - 22.2.2018


Dňa 22. 2. 2018 sa na našej škole uskutočnilo školské kolo SOČ.

Súťaže sa zúčastnili žiaci:

 • Dominika Vargová, trieda II. A , odbor 01 - Problematika voľného času
 • Andrea Hirschová , trieda II. B, odbor  16 - Teória kultúry, umenie...      
 • Lenka Kozelová, trieda II. B, odbor 15 – Ekonomika a riadenie
 • Barbora Bérešová, trieda IV. D, odbor 03-Chémia, potravinárstvo
 • Marek Tóth, trieda IV. D, odbor 06 - Zdravotníctvo a farmakológia

 

Súťažiaci prezentovali zaujímavé práce, preto komisia v zložení  Mgr. Alena Koltášová a Ing. Darina Lippaiová rozhodla, že do obvodného kola postupujú všetci súťažiaci. K úspechu blahoželáme a držíme prsty v ďalších kolách.


10. kontraktačný deň cvičných firiem


Dňa 7. februára 2018 sa v Obchodnej akadémii, Murgašova 94 v Poprade uskutočnil 10. kontraktačný deň cvičných firiem. Zúčastnilo sa ho 20 CF, našu školu reprezentovali žiaci III.A so svojimi cvičnými firmami: 

 • S-snack s.r.o. 
 • Vodárik s.r.o.  

CF Vodárik získala 3. miesto v kategórii „Najlepšia elektronická prezentácia“. K úspechu blahoželáme.

Žiakov na podujatí sprevádzala Ing. Darina Lippaiová.


Semifinálové kolo - Basketbal dievčatá


Dňa 21. 02. 2018 sa na našej škole uskutočnilo semifinálové kolo dlhodobých športových súťaží v basketbale dievčat. Účasť si dievčatá vybojovali na regionálnom kole.  Naše dievčatá v zložení:

 • Páfiová Vanessa III. A - "C"
 • Potočárová Daniela V. E
 • Schreiberová Tereza I. A
 • Kupčová Lucia I. D
 • Bolnová Andrea II. C
 • Sekeľská Nikol III. C
 • Opremčáková Martina IV. D
 • Sýkorová Laura III. D

v silnej konkurencii:

 • Súkromné športové gymnázium Užhorodská Košice
 • Športové gymnázium Trieda SNP Košice
 • SOŠ Moldava nad Bodvou

obsadili krásne 3. miesto. Dievčatám gratulujeme a ďakujeme za skvelý výkon.

 


Krajské kolo súťaže žiakov SŠ v spracovaní informácií na PC


Dňa 15. 02. 2018 sa v priestoroch našej školy konal 52. ročník Krajskej súťaže žiakov SŠ v spracovaní informácií na PC, do ktorej sa nominovalo 38 žiakov stredných škôl Košického kraja. Privítali sme učiteľov aj reprezentantov z Rožňavy, Trebišova, Spišskej Novej Vsi, Michaloviec aj z Obchodnej akadémie, Polárna 1, Košice.

Súťažilo sa v 3 disciplínach: 

1. Písanie na PC

Výsledky:

 1. miesto – Richard Koronczi – Obchodná akadémia, Watsonova 61, Košice – IV. B
 2. miesto  - Ľudomil Horovský – Obchodná akadémia, Trebišov
 3. miesto – Marek Tóth – Obchodná akadémia, Watsonova 61, Košice – IV. D

  2. Úprava textu na PC (ÚTX)

Výsledky:

 1. miesto – Marek Tóth – Obchodná akadémia, Watsonova 61, Košice – IV. D
 2. miesto – Veronika Fazekašová – Obchodná akadémia, Rožňava
 3. miesto -  Lukáš Lörinc – Obchodná akadémia, Rožňava

 3. Wordprocessing

 1. miesto - Timotej Lipták - Obchodná akadémia, Rožňava
 2. miesto - Barbora Grekčová - Obchodná akadémia, Watsonova 61, Košice - II.A
 3. miesto - Natália Dušalová - Obchodná akadémia, Watsonova 61, Košice - II.A

 Víťazom srdečne blahoželáme a dúfame, že budú úspešní aj na celoslovenskej súťaži, ktorá sa uskutoční v dňoch 21. – 22. marca 2018 v Obchodnej akadémii Dolný Kubín.

 

                                                                                          Ing. Angela Mihoková

                                                                            predsedníčka školskej súťažnej komisie


Lyžiarsky kurz – Tatranská Štrba 2018


V dňoch 5. - 9. 2. 2018 sa uskutočnil lyžiarsky kurz pre žiakov našej školy v Tatranskej Štrbe. Kurzu sa zúčastnilo 75 žiakov druhého ročníka obchodnej akadémie a 7 učiteľov.

Samotný lyžiarsky výcvik prebiehal vo viacerých lyžiarskych strediskách Vysokých Tatier.  Prvý deň výcviku – pondelok poobede, prebehlo rozlyžovanie žiakov a rozdelenie do družstiev na lyžiarskom svahu Podbanské v blízkosti známeho hotela Permon. Ďalšie dni výcviku sa uskutočnili na Podbanskom, v Lopušnej doline a v Ždiari - Strednici.

Dôležitou súčasťou lyžiarskeho kurzu boli sprievodné aktivity, ktoré prebiehali pod taktovkou animátorov firmy Wanaka. Tí mali na starosti aj novinku na tomto LK – rannú rozcvičku, ktorá sa z pochopiteľných dôvodov nestretla u všetkých s nadšením, ale zjavne nikomu z účastníkov neublížila. Okrem úvodnej prednášky na tému „Biely kódex“ o etických princípoch správania sa na lyžiarskom svahu, sa žiaci mali možnosť  zapojiť každý večer do zábavných hier a súťaží pripravovaných a organizovaných animátormi.

K zaujímavým aktivitám patril aj poznávací výlet na Štrbské Pleso, ktorý sa uskutočnil v stredu - tretí „kritický“ deň kurzu.

Na záver lyžiarskeho kurzu sa uskutočnil v stredisku Ždiar - Strednica pretek v slalome, ktorý s citom pre sneh, s  ohľadom na úroveň všetkých lyžiarov a s primeranou náročnosťou  pripravila p.p. Dratvová – vedúca lyžiarskeho výcviku. Preteku  sa zúčastnili a jeho nástrahy úspešne zvládli všetci lyžiari.

Vo štvrtok večer sa v jedálni uskutočnilo slávnostné ukončenie a vyhodnotenie lyžiarskeho kurzu, odovzdanie cien najlepším lyžiarom, diplomov za mimoriadne výkony a spomienkových darčekov pre každého účastníka kurzu. Následne vyhodnotili súťaž o najčistejšiu izbu a najkrajšiu básničku na tému LK naši animátori a odovzdali každému účastnícky diplom. Už tradične na záver LK absolvovali zábavy a tanca chtiví žiaci a p.p. Dudič  krátku a veselú diskotéku.

Môžeme konštatovať, že všetci zúčastnení žiaci zdokonalili svoje lyžiarske zručnosti a dosiahli významné pokroky v zvládaní úskalí zjazdového lyžovania.

Ďakujeme všetkým účastníkom za vzornú reprezentáciu školy, za bezproblémový priebeh akcie a upevnenie pozitívnych väzieb medzi žiakmi a učiteľmi a žiakmi navzájom.

                                                                                                          Ing. Richard Hritz

                                                                                                    vedúci lyžiarskeho kurzu

                                                                                                                                                                     

Fotogaléria


Krajské kolo olympiády v ANJ


Na pôde FF UPJŠ v spolupráci s inštitúciou Iuventa sa 14. 02. 2018 konalo krajské kolo Olympiády z anglického jazyka. Za našu PK BS  sa ho zúčastnil študent 4.D triedy Ernest Seliga, ktorý v školskom kole obsadil 1. miesto .

Ernest v kategórii 2C1- bilingválne štúdium obsadil v silnej konkurencii bilingválnych gymnázií 2. miesto.

Ernestovi gratulujeme!


Deň otvorených dverí 2018


 Dňa 1.2.2018 sa na našej škole uskutočnil v čase od 9.00 h do 16.00 h deň otvorených dverí.

 

Ako už tradične mali návštevníci možnosť prezrieť si našu školu, zúčastniť sa na otvorených hodinách v odborných učebniach a vyskúšať si vzorové prijímacie testy z matematiky, slovenského a anglického jazyka.

 

Všetkých hostí vítala vo vstupnom vestibule skupina žiakov. Na tomto mieste prebiehala registrácia záujemcov o štúdium na našej škole pričom každý návštevník obdržal základné informácie o škole, termíne prijímacích skúšok a prebiehajúcej súťaži o tablet.

 

V čase od 9.30 h do 12.10 h boli sprístupnené návštevníkom okrem objektu školy otvorené hodiny anglického, nemeckého a ruského jazyka, hodiny ADK, matematiky, informatiky, účtovníctva, ekonomických cvičení a ukážky práce v cvičnej firme. V učebni slovenského jazyka a matematiky si návštevníci mohli vyskúšať vzorové prijímacie testy zo slovenského jazyka a matematiky. Vzorové testy z anglického jazyka boli k dispozícii vo všetkých učebniach bilingválnej sekcie.

            

Po obedňajšej prestávke od 13.00 h do 16.00 h boli sprístupnené učebne ekonomiky, cudzích jazykov, ekonomických cvičení, informatiky, matematiky, slovenského jazyka a spoločensko-vedných predmetov. Aj v  popoludňajších hodinách si návštevníci mohli vyskúšať  prijímacie testy z matematiky, zo slovenského a anglického jazyka.

 

V jedálni školy sa počas celého DOD prezentovali študenti produktmi svojich cvičných firiem Čokošok, Čajka-retro, S-Snack a Vodárik. Pripravená bola aj ochutnávka skvelých pomazánok z produkcie našej jedálne.

 

Tohto roku sa nášho DOD zúčastnilo viac ako 200 návštevníkov. Z nich drvivá väčšina potvrdila pozitívnu odozvu na DOD a záujem o našu školu vhodením svojho lístka do príslušnej hlasovacej urny.

 

Ďakujeme všetkým návštevníkom a prajeme im správne rozhodnutie pri výbere strednej školy.

 

                                                                                               Vedenie OA

FOTOGALÉRIA


Školské kolo Olympiády ľudských práv - 13. 12. 2017


Dňa 13. decembra 2017 sa uskutočnilo školské kolo Olympiády ľudských práv. Zúčastnilo sa ho 10 žiakov.

  Organizátori:

 • Mgr. Miriama Benková Šimonová – príprava materiálov                                           
 • Mgr. Jana Andrejčiková    
 • Mgr. Alena Koltášová

Výsledky:

 1. Miriam Dubravčáková - III. C
 2. Gabriela Verebová - II. E
 3. Viktória Liptáková - III. E
 4. Katarína Janovská - II. B
 5. Viktória Maruchničová - II. E
 6. Klára Jančovičová - II. B
 7. Timea Frindtová - II. E, Bianka Štefánová - II. E

9. Stela Duždová - II. B

10. Sofia Suchardová - II. B

 

Na krajské kolo postúpila Miriam Dubravčáková III. C.

Ako náhradníčka Gabriela Verebová II. E.


Školské kolo súťaže žiakov stredných škôl v spracovaní informácií na PC - 12. 12. 2017


Školské kolo súťaže žiakov stredných škôl v spracovaní informácií na PC sa uskutočnilo v utorok 12. 12. 2017.

 

Súťaž organizačne zabezpečili Ing. Mihoková, Ing. Valentíková a Ing. Alexandra Dorčáková.

Na slávnostnom otvorení sa zúčastnil zástupca riaditeľa školy Ing. Hritz, ktorý súťaž otvoril a poprial účastníkom veľa kvalitných výkonov.

1. súťažná disciplína: Písanie na PC

 1. miesto - Richard Koronczi - IV. B
 2. miesto - Adam Nemčík - II. C
 3. miesto - Daniel Kalafus - IV. C
 4. miesto - Dávid Tronka - III. A
 5. miesto - Marek Tóth - IV. D
 6. miesto - Viktória Madrugová - IV. B

V súťažnej disciplíne súťažilo 9 žiakov, z ktorých 6 splnilo súťažné podmienky.

 

2. súťažná disciplína: Úprava text na PC

 1. miesto - Marek Tóth - IV. D

V súťažnej disciplíne súťažil 1 žiak, ktorý splnil súťažné podmienky.

3. súťažná disciplína: Wordprocessing

1. miesto - Viera Sarnovská                 II. A             76,56 %

2. miesto - Barbora Grekčová              II. A             66,99 %

3. miesto - Andrea Hirschová               II. B             66,51 %

4. miesto - Patrícia Pástorová              II. A             57,42 %

5. miesto - Natália Dušalová                II. A             56,94 %

 

Súťažiaci, ktorým sa darilo, si zabezpečili postup na krajské kolo súťaže, ktoré sa uskutoční opäť na našej škole vo februári 2017. Gratulujeme a držíme im palce.


Súťaž MLADÝ ÚČTOVNÍK - 8. 12. 2017


Dňa 8.12. 2017 sa uskutočnil 3. ročník súťaže Mladý účtovník.

Bola to súťaž z učiva druhého ročníka v klasickom účtovaní pre žiakov tretieho ročníka klasického štúdia, resp. štvrtého ročníka bilingválneho odboru.

Súťaž prebiehala v príjemnej atmosfére.

Výsledky:

 1. miesto - Barbora Bérešová - IV. D
 2. miesto - Laura Laufová - IV. D
 3. miesto - Ernest Seliga - IV. D

Prví traja žiaci boli ocenení diplomom a vecnými cenami. 


INTERSTUDY - Canterbury - informačné stretnutie - 6. 12. 2017


 Dňa 6. decembra 2017 zavítal do Košíc zástupca britskej CANTERBURY CHRIST CHURCH UNIVERSITY, ktorý spolu s konzultantkou pre vzdelávanie Mgr. Ľudmilou Moňakovou uskutočnili informačné stretnutie pre študentov IV.E a V.E triedy v Aule školy počas jednej vyučovacej hodiny.

Poskytli informácie o štúdiu na tejto univerzite a živote na škole, požiadavkách na prijímacie skúšky.

 

Prezentoval vyše 160 študijných odborov, možnosti uchádzať sa o štátne štipendium v GB a formy jeho splácania, ako aj možnosti nájsť si prácu popri štúdiu, a tak ľahšie zvládať finančné náklady na štúdium.


Školské kolo Olympiády zo slovenského jazyka - 6. 12. 2017


Dňa 6. decembra 2017 sa uskutočnilo školské kolo súťaže Olympiáda zo slovenského jazyka. Súťaž bola rozdelená do dvoch kategórií – kategória A (3.- 4. ročník) a kategória B  (1. – 2.ročník). V kategórii A súťažilo 14 študentov, v kategórii B súťažilo 16 študentov.

 

V každej kategórii boli tri úlohy. Prvá úloha pozostávala z práce s textom (forma testu, 25 bodov), druhú úlohu tvorila krátka písomná práca na danú tému (15 bodov) a treťou úlohou bol ústny prejav na danú tému (15 bodov).

 

Súťaž hodnotila porota v zložení:

 • Mgr. Erika Bódiová
 • Mgr. Ľudmila Danková
 • Mgr. Ildikó Kompérová
 • Mgr. Jaroslav Lipták
 • Mgr. Jana Švecová
 • Mgr. Daniela Čižmárová.

 

Jednotlivých úloh sa študenti zhostili pomerne dobre a v záverečnom hodnotení dopadli nasledovne: 

Kategória A

 1. miesto: Simona Zákutná - IV. A
 2. miesto: Zuzana Lazárová - III. E
 3. miesto: Tatiana Kundráková - III. B

Kategória B

 1. miesto: Monika Zvaríková - II. E
 2. miesto: Linda Rudy - I. D
 3. miesto: Dominika Janočková - I. A

 

Víťazi oboch kategórií postupujú do krajského kola. 

Víťazom blahoželáme a všetkým študentom ďakujeme za účasť.


Školské kolo Olympiády v ruskom jazyku - 5. 12. 2017


48. ročník Olympiády v ruskom jazyku sa na našej škole uskutočnil dňa 05. 12. 2017. Školského kola olympiády sa zúčastnilo 10 žiakov, ktorí  súťažili v kategóriách B1 a B2.

Svoje vedomosti a zručnosti si žiaci preverili v písomnej a ústnej časti olympiády. Písomná časť obsahovala test z kulturológie, počúvanie a čítanie textu s porozumením. 

Prípravu a priebeh školského kola olympiády mali na starosti:

 • Mgr. Andrea Demská,
 • Mgr. Jana Švecová.

Záverečného vyhodnotenia sa zúčastnil  pán  zástupca Mgr. Jozef Barta, ktorý ocenil záujem súťažiacich o ruský jazyk, zablahoželal  žiakom k dosiahnutým  výsledkom. Víťazom boli odovzdané diplomy a  knižné ceny.

Víťazmi školského kola Olympiády v ruskom jazyku za jednotlivé kategórie sú:

Kategória B1

 1. miesto: Dominika Janočková - I. A
 2. miesto: Viktória Maruchničová - II. E
 3. miesto: Zuzana Kicošová - I. A

Kategória B2

 1. miesto: Samuel Kotos - IV. E
 2. miesto: Lucián Miňo - III. A
 3. miesto: Silvia Illyésová - III. A

Do krajského kola postupujú žiaci, ktorí sa umiestnili na 1. mieste v oboch kategóriách.  Víťazom blahoželáme a prajeme im veľa úspechov v krajskom kole!


Školské kolo Olympiády vo francúzskom jazyku - 4. 12. 2017


Dňa 4. decembra 2017 sa uskutočnilo školské kolo Olympiády vo francúzskom jazyku. Pod odborným vedením
profesorky Benkovej Šimonovej a profesora Lukáča sa na v poradí 28. ročníku zúčastnilo 10 žiakov.

V kategórii 2A, ktorá bola venovaná žiakom, ktorí sa učia francúzsky jazyk 1 až 2 roky, súperili o víťazstvo dve súťažiace. Prvenstvo v tejto kategórii získala Zuzana Lazárová z III.E pred Andreou Hirschovou z II.B.

Kategória 2B, ktorá patrila žiakom tretích a štvrtých ročníkov, prilákala ôsmich súťažiacich. Prvenstvo získala
Emma Pčolová z V. E. Druhé a tretie miesto obsadili Lenka Onderková zo IV. E a Nicol Vojčíková z V.E. Všetkým žiakom ďakujeme za účasť a víťazom blahoželáme.


Exkurzia Volkswagen Slovakia – závod Bratislava - 4. 12. 2017


V predmete Podniková ekonomika  sa na začiatku II. ročníka učí o výrobe a výrobných činnostiach, preto nám napadlo, že by bolo dobré, aby žiaci na vlastné oči uvideli, ako všetky tie pravidlá, zákonitosti a princípy výroby vyzerajú v praxi.

 Od nápadu k realizácii bol už len krôčik, a tak sa 27 žiakov II.C triedy sprevádzaných Ing. Ivetou Ladikovou a Ing. Angelou Mihokovou, ocitlo dňa 4.12.2017 pred návštevníckou  bránou podniku Volkswagen Slovakia – závod Bratislava. Témou našej prehliadky bola Elektromobilita a hybridný pohon.

Prehliadka začala v priestoroch Auto Fora, kde si návštevníci môžu  zblízka obzrieť vystavené modely áut, prezrieť si ich interiér, či sadnúť si za volant. Na našu veľkú ľútosť je v celom areáli závodu prísny zákaz fotografovania, a tak si žiaci nezdokumentovali, ako im to za volantom pristane.

Potom nás už rozdelili na 2 skupiny, každý dostal slúchadlá, aby dobre počul našu sprievodkyňu a vybrali sme sa do výrobných hál.  Prešli sme halu karosárne, kde sa skladá celá karoséria auta predtým, než ide do lakovne a halu na výrobu agregátov, v ktorej sa kompletizujú motory. Príjemná sprievodkyňa nám po celý čas vysvetľovala na čo sa dívame a čo zaujímavé si máme všimnúť. Okrem technických detailov nás  (ako ekonómov) zaujala dokonalá organizácia práce premyslená do najmenšieho detailu, neuveriteľný poriadok a čistota na každom pracovisku, vysoká produktivita práce, ktorá je priebežne sledovaná a zobrazovaná na monitoroch.

 Hala karosárne má vysokú mieru automatizácie a bolo pôsobivé vidieť, ako veľké roboty ľahko a rýchlo manipulovali s dielmi karosérie.  Mohli  sme si obzrieť, ako v praxi vyzerá sériová výroba, ako sa pri výrobe uplatňujú zákonitosti výrobného procesu, ako sa prakticky vykonáva  zásobovanie just in time a just in sequence,  i ďalšie skutočnosti, ktoré sme doteraz poznali z ekonomickej  teórie.

Deväťdesiat minút vyhradených na prehliadku ubehlo ako voda. Prehliadka, ktorú sme absolvovali, je iba jedna z mnohých, ktoré Volkswagen Slovakia – závod Bratislava ponúka svojim návštevníkom.  A rozhodne je to niečo, čo sa oplatí vidieť!


Prezentácia cvičných firiem - Stalowa Wola - Poľsko - 30. 11. 2017


Dňa 30. 11. 2017 sa v Zespol Szkól Ponadgimnazjalnych v Stalowej  Woli v Poľsku uskutočnila prehliadka cvičných firiem. Našu školu reprezentovala cvičná firma ČOKOŠOK s.r.o.. Zastupovali ju žiačky IV. B  -  Michaela Fečková a Zuzana Jelíneková, ktorých sprevádzala Ing. Darina Lippaiová.

Okrem poľských cvičných firiem sa prehliadky zúčastnila aj cvičná firma z Obchodnej akadémie z Ostravy. Súčasťou prehliadky bol seminár a prezentácie miest: Stalowa Wola, Ostrava a Košice.


11. ročník medzinárodného veľtrhu vzdelávania PRO EDUCO 2017


11. ročník medzinárodného veľtrhu vzdelávania PRO EDUCO 2017 sa uskutočnil v dňoch 29. a 30. novembra 2017 v priestoroch Spoločenského pavilónu.

Možnosti štúdia na našej škole prezentovali žiaci IV. D - Štubňa, Tirpák a III.E - Džubarová, Baťková, Herzigová, Liptáková pod vedením p. prof. Gregorkovej a Benkovej Šimonovej.

Zároveň sme prezentovali aj Vianočnú ponuku spolupracujúcej spoločnosti Metro.

Všetkým zúčastneným  poďakoval realizačný tím PRO EDUCA.


Exkurzia študentov vo veľkoobchodnom sklade Labaš s. r. o. - 28. 11. 2017


Dňa 28. novembra 2017 sa žiaci II. B triedy zúčastnili exkurzie v najväčšom slovenskom veľkoobchode Labaš s. r. o.. Tento veľkoobchod má v súčasnosti zaregistrovaných cca 2880 aktívnych zákazníkov.

V sprievode Ing. Euniky Dutkovej zažili skvelú prehliadku celými priestormi skladu. Od recyklácie odpadu až po prípravu na predaj. Žiakom vysvetlili celý systém uskladnenia tovaru a priebeh fungovania skladu, ktorý je na vysokej úrovni.

Za ich čas, ktorý nám venovali im patrí jedno veľké ĎAKUJEME.


Ocenenie žiaka našej školy pri príležitosti Dňa študentstva - 22. 11. 2017


Dňa 22.11.2017 sa uskutočnilo slávnostné odovzdávanie cien najlepším študentom škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti  KSK  pri príležitosti Dňa študentstva.

Za našu školu bol nominovaný a ocenenie  v kategórii  1 – vedomosti a odborné zručnosti si prevzal Ernest Seliga, žiak IV. D triedy bilingválneho štúdia.

Ernestovi ďakujeme za jeho všestrannú aktivitu, prácu v Žiackej školskej rade, reprezentáciu školy a  blahoželáme k získanému oceneniu.


Školské kolo Olympiády v nemeckom jazyku - 22. 11. 2017


28. ročník Olympiády v nemeckom jazyku sa na našej škole uskutočnil dňa 22. 11. 2017. Školského kola olympiády sa zúčastnilo 11 žiakov prvého až piateho ročníka Obchodnej akadémie, ktorí  súťažili v kategóriách 2A a 2B.

Svoje vedomosti a zručnosti si žiaci preverili v písomnej a ústnej časti olympiády. Písomná časť obsahovala gramatický test, počúvanie a  s čítanie s porozumením. V ústnej časti mali žiaci na základe vizuálnej predlohy porozprávať príbeh a konverzovať na príslušnú tému.

Prípravu a priebeh školského kola olympiády mali na starosti:

 • Mgr. Klára Opršalová,
 • Mgr. Lukáš Vaško.

Záverečného vyhodnotenia sa zúčastnil  pán  zástupca Mgr. Jozef Barta, ktorý ocenil záujem súťažiacich o nemecký jazyk, zablahoželal  žiakom k dosiahnutým  výsledkom. Víťazom boli  odovzdané diplomy a  knižné ceny.

Víťazmi školského kola Olympiády v nemeckom jazyku za jednotlivé kategórie sú:

Kategória 2A

 1. miesto: Alex Havran - II. D
 2. miesto: Oliver Goliáš - II. C
 3. miesto: Natália Šandorová - I. A

Kategória 2B

 1. miesto: Frederika Neradová - V. E
 2. miesto: Alexander Štubňa - IV. D
 3. miesto: Simona Strelková - IV. D

Do obvodného kola postupujú žiaci, ktorí sa umiestnili na 1. a 2. mieste v oboch kategóriách.  Víťazom blahoželáme a prajeme im veľa úspechov na obvodnom kole!


Školské kolo Olympiády bilingválneho štúdia v anglickom jazyku - 20. 11. 2017


Dňa 20. 11. 2017 sa na Obchodnej Akadémii Watsonova 61 v Košiciach uskutočnil 28. ročník olympiády v ANJ pre bilingválne štúdium.

 

Zúčastnilo sa jej 31 žiakov prvého až piateho ročníka bilingválneho štúdia:

 • v kategórii 2C1 - 26 žiakov, 
 • v kategórii 2C2 - 5 žiakov.

Súťaž pozostávala z dvoch kôl, písomného so začiatkom o 8.00h a ústneho so začiatkom o 9.30h.

Písomné testy preverili u zúčastnených úroveň gramatiky, slovnej zásoby, posluchu s porozumením a čítania s porozumením. Počas písomnej časti sa o organizáciu, opravu testov a dozor starali:

 • PhDr. Kováčová,
 • Mgr. Danková, 
 • Mgr. Madžarová, 
 • Mgr. Drozdová, 
 • Mgr. Lorková.

Ústnej časti školského kola sa zúčastnilo spolu 17 študentov, z toho traja v kategórii 2C2, ktorí dosiahli nadpolovičnú väčšinu bodov v písomnom teste. Speaking test bol zameraný na preverenie vyjadrovacích schopností, interakciu žiaka v situačnom dialógu,  tvorivosť a plynulosť rečového prejavu, rozmanitosť slovnej zásoby a používania gramatických štruktúr vo vlastnom príbehu prerozprávanom podľa vizuálnej predlohy.  

Trojčlenná komisia pozostávala z týchto členov:

 • PhDr. Darina Kováčová,
 • Mgr. Edita Madžarová, 
 • Mgr. Lívia Lorková.

Výsledky školského kola budú elektronicky spracované a odoslané do centra Iuventa.

 

Záverečného vyhodnotenia sa zúčastnil  pán  riaditeľ Ing. Peter Országh, ktorý ocenili veľmi dobrú úroveň súťaže, zablahoželal  súťažiacim k výsledkom  a odovzdal diplomy a  knižné ceny nasledovným študentom:

Kategória 2C1

 1. miesto: Ernest Seliga - IV. D
 2. miesto: Jana Petrová - IV. D
 3. miesto: Zuzana Lazarová - III. E
 4. miesto - cena za invenčnosť a originalitu: Andrea Ivanová - IV. E

Kategória 2C2

 1. miesto: Michael Klitou - IV. E
 2. miesto: Patrícia Sajková - IV. D
 3. miesto: Nikola Figmigová - I. E

Do krajského kola postupuje Ernest Seliga v kategórii 2C1 a do okresného kola Michael Klitou v kategórii 2C2.


Deň aktivít - 16. 11. 2017


Dňa 16. novembra 2017 sa na našej škole už tradične uskutočnil Deň aktivít. Pri príležitosti Dňa študentstva mali naši žiaci možnosť „uliať sa“ z tradičného vyučovania a zažiť mnoho netradičných foriem práce v triedach a  absolvovať rôzne prednášky na odborné ekonomické témy a o možnostiach vysokoškolského štúdia.

 

Pedagogickí zamestnanci absolvovali v tento deň v zborovni školy odbornú prednášku v rámci preventívneho psychologického  poradenstva a  zaujímavú prednášku o práci nadácie Maják nádeje.

 

Ako každý rok v tento výnimočný deň žiaci 1. ročníka absolvovali v jedálni školi slávnostnú imatrikuláciu s predstavením jednotlivých tried prvého ročníka, vedenia školy a pedagogických zamestnancov. Následne  triedy 1. a 2. ročníka s lektormi absolvovali zážitkové formy práce v rámci teambuildingu s lektormi z CPPPaP a študentmi UPJŠ, ktorí absolvovali program univerzálnej prevencie PUNAV, ktorý sa na univerzite realizuje s podporou projektov APVV-15-0662, APVV-0253-11 a VEGA 1/0713/15). 

 

Žiaci 3., 4. a 5. ročníka absolvovali prednášky a netradičné formy práce zamerané na finančnú slobodu, finančnú gramotnosť, štúdium v zahraničí a prípravu na pracovný pohovor. Na pôde školy sme privítali zástupcov firiem OVB, Tatrabanka a METRO. O možnostiach štúdia v zahraničí informovala zástupkyňa agentúry INTERSTUDY.

 

Súčasťou dňa aktivít boli aj prezentácie vysokých škôl o možnostiach štúdia na jednotlivých fakultách Košických vysokých škôl, a to:

 • Podnikovohospodárska fakulta so sídlom v Košiciach - Ekonomická univerzita v Bratislave
 • Strojnícka fakulta - Technická univerzita v Košiciach (TUKE)  
 • Ekonomická fakulta - TUKE
 • Fakulta materiálov, metalurgie a recyklácie - TUKE

 

 Pozitívne ohlasy žiakov potvrdili záujem o  takéto netradičné formy práce, pričom naši hostia vysoko ocenili disciplínu našich žiakov a organizáciu celého podujatia.

 

Ďakujeme všetkým, ktorí sa pričinili o zdarný priebeh tohto výnimočného dňa na našej škole.

 


Školské kolo Olympiády v anglickom jazyku - 14. 11. 2017


Dňa 14.11.2017 sa konalo školské kolo Olympiády v anglickom jazyku. Súťaž bola rozdelená do dvoch kategórií. V kategórii 2A súťažilo 16 študentov prvého a druhého ročníka. V kategórii 2B súťažilo 14 študentov tretieho a štvrtého ročníka.

 

Súťaž pozostávala zo štyroch častí : počúvanie s porozumením, gramatická časť, čítanie s porozumením a rozprávanie.

 

Výsledky súťaže - kategória 2A

 1.  miesto: Adam Nemčík - II. C
 2. miesto: Soňa Salaiová - II. A
 3. miesto: Kristína Trojčáková - I. B

 

Výsledky súťaže - kategória 2B

 1.  miesto: Simona Zákutná - IV. A
 2. miesto: Alexandra Bernátová - IV. C
 3. miesto: Laura Gazdagová - III. B

 

Víťazi oboch kategórií postupujú do obvodného kola.

 

Súťaž zorganizovali po obsahovej a technickej stránke Ing. Andrea Horňáková, PhD. a Mgr. Jaroslav Lipták. Členmi poroty boli ďalej:

 • Mgr. Andrea Demská
 • Mgr. Mikuláš Lukáč, PhD.
 • RNDr. Mária Javnická
 • Ing. Silvia Augustinská.

 


Informatická súťaž iBobor - 13. - 14. 11. 2017


V dňoch 13. a 14. novembra 2017 sa 31 študentov zapojilo do on-line informatickej súťaže Informatický bobor.

Žiaci 1. a 2. ročníka súťažili v kategórii Junior a 3. a 4. ročníka v kategórii Senior.

Najúspešnejšou bola v kategórii Junior Lea Buróciová, 2. B , ktorá sa v celkovom poradí umiestnila na 337. - 407. mieste s počtom 54,69 bodov a percentilom 96.

Stala sa úspešnou riešiteľkou iBobra vo svojej kategórii.


Primárna prevencia závislostí


V dňoch 25. - 27. 10. 2017 sa naši žiaci:

 • Tirpáková Radka - II. D
 • Kašková Katarína - II. D 
 • Kosť Richard - II. E 
 • Strauszová Karin - II. E 
 • Tokarčíková Veronika - II. E 

zúčastnili intenzívneho školenia v stredisku Plejsy Krompachy, v oblasti primárnej prevencie závislostí pod vedením výchovnej poradkyne RNDr. Gregorkovej.

Našli tam spoločnú reč a veľa nových kamarátov z ostatných zúčastnených stredných škol. Za úspešnú reprezentáciu všetkým ďakujeme.


Festival dokumentárnych filmov JEDEN SVET


Študenti II. B a II. E pod vedením RNDr. Gregorkovej a RNDr. Kravcovej sa dňa 13. októbra 2017 zúčastnili 18. ročníka medzinárodného festivalu dokumentárnych filmov o ľudských právach JEDEN SVET, ktorý sa uskutočnil v spolupráci s neziskovou organizáciou Človek v ohrození v Kine Úsmev. 

Po premietaní filmu Čakanie sa uskutočnila beseda o pocitoch žiakov po zhliadnutí filmu, ktorý dokonale a citlivo spravoval tému migrantov a čakateľov na azyl v súčasnej dobe. Bol to naozaj skvelý a silný zážitok. Besedy sa zúčastnil aj splnomocnenec pre rómsku komunitu.


Zber papiera - vyhodnotenie


Od 2.10 do 13.10. 2017 sa na našej škole uskutočnila už tradičná súťaž v zbere papiera. Najaktívnejšími triedami tento školský rok bola III. B pod vedením p. prof. Múdrej a I. A pod vedením p.prof. Novákovej.


Nakoniec prváci porazili tretiakov a so svojimi 2313 kg zvíťazili tesne nad III. B, ktorá nazbierala 2064 kg.


Víťazom blahoželáme a okrem sladkej odmeny obdržali aj certifikát na deň riaditeľského voľna priamo z rúk pána riaditeľa. Ďakujeme aj p.prof. Gregorkovej za zdarnú organizáciu zberu a chlapcom II. B triedy za výpomoc pri zbernom kontajneri.


ZAV ZVOLEN - 6. a 7. 11. 2017


V dňoch 6. a 7. novembra 2017 sa uskutočnil na SOŠ hotelových služieb a obchodu vo Zvolene 10. ročník celoslovenskej súťaže v odpise textov na počítači - ZAV Zvolen. 

Našu školu reprezentoval aktuálny majster SR v spracovaní informácií na PC v disciplíne Písanie na PC Richard Koronczi zo IV. B triedy. Aj napriek konkurencii 34 žiakov z 18-tich obchodných akadémií a stredných odborných škôl z celého Slovenska sa mu podarilo potvrdiť svoje prvenstvo na Slovensku, pretože nenašiel premožiteľa ani v jednej súťažnej disciplíne – 1. miesto získal vo všetkých troch.

Súťažné družstvo doplnil aj talentovaný Adam Nemčík z II. C triedy.

Organizátori ocenili trojicu najlepších v 10-minútových odpisoch, ktorí si prevzali diplomy, medaily a vecné odmeny.


Odovzdávanie cien Vojvodu z Edinburgu


Dňa 2. novembra 2017 sa v Bratislave uskutočnil slávnostný ceremoniál odovzdávania bronzových a strieborných cien Vojvodu z Edinburgu (DOFE).

Na túto významnú udalosť bola pozvaná aj žiačka našej školy a  úspešná absolventka programu DOFE Simona Pustová.  Žiačka IV. D triedy si prevzala bronzovú cenu z rúk riaditeľa programu DOFE a  britského veľvyslanca na Slovensku. Na slávnosti sa zúčastnili aj riaditeľ školy Ing. Peter Országh a vedúca programu DOFE na našej škole Mgr. Miriam Benková Šimonová.

Po ceremónii prišiel zablahoželať všetkým účastníkom aj Jeho Veličenstvo princ Edward, ktorý svojim kráľovským šarmom dodal žiakom aj všetkým prítomným pozitívnu motiváciu do budúceho života. Po vtipnej diskusii sa princ Edward so žiakmi odfotografoval na červenom koberci na schodišti Historickej budovy Národnej rady.


Malá farma - Venčovačka 14. 10. 2017


Začiatkom októbra sa na našej škole uskutočnila zbierka pre zvieratká zo súkromného azylu Malá farma.

Daniela Kecerová, Klaudia Glajcová I. D a Dominika Vargová II. A odovzdali zbierku od študentov OA osobne a na venčovačke porozprávali svoje skúsenosti so zvieratkami do  regionálneho vysielania televízie Košice dnes. Ďakujeme všetkým zapojeným študentom školy a p. prof. Gregorkovej za túto vydarenú dobrovoľnícku akciu.

Reportáž televízie Košice dnes - príspevok od 10 minúty 


15. Medzinárodný veľtrh cvičných firiem krajín V4


V dňoch 19. a 20. októbra 2017 sa Spoločenskom pavilóne v Košiciach uskutočnil už 15. Medzinárodný veľtrh cvičných firiem krajín V4.

Organizačným a odborným garantom podujatia bola naša škola. V tomto roku mal tento tradičný veľtrh celoslovenskú pôsobnosť, a to vďaka podpore a spolupráci so Štátnym inštitútom odborného vzdelávania.

Aj vďaka tejto podpore sa tohto veľtrhu zúčastnilo celkovo 50 cvičných firiem zo Slovenska, Českej republiky a Poľska, pričom počas dvoch dní bojovali o ceny v nasledovných kategóriách:

 • Naj... cvičná firma - hlavná cena
 • Naj... stánok
 • Naj... katalóg
 • Naj... elektronická prezentácia
 • Naj... reprezentant/reprezentantka
 • Naj... slogan
 • Naj... logo
 • Cena 60 sekúnd (elevator pitch)

Súčasťou veľtrhu bol seminár nielen pre učiteľov CF: Prezentácie víťazova súťaže Naj- podnikateľský zámer.

VÝSLEDKY 

FOTOGALÉRIA

 Ďakujeme všetkým zúčastneným školám, priaznivcom a sponzorov a blahoželáme oceneným.

Dovidenia o rok na 16. Medzinárodnom veľtrhu cvičných firiem krajín V4 v Košiach.


Správna voľba povolania - príležitosť k úspechu


V dňoch 24. a 25. októbra 2017 sa v priestoroch telocvične na SOŠ, Ostrovského 1 v Košiciach konala výstava stredných škôl zameraná na prezentáciu stredných škôl pre budúcich stredoškolákov a ostatnú verejnosť.

Naša škola sa už tradične prezentovala vo vlastnom stánku, ktorý mali na starosti naše kolegyne RNDr. Jana Gregorková, Mgr. Miriam Benková Šimonová, RNDr. Elena Kravcová a žiaci III. E a IV. D triedy.

S potešením môžeme konštatovať, že záujem o náš stánok, resp. našu školu bol veľký. Všetci záujemcovia sa dozvedeli základné informácie o Dni otvorených dverí, prijímacích skúškach a ďalších aktivitách našej školy.

Všetkým zúčastneným kolegom a študentom ďakujeme za vzornú prezentáciu našej školy. 


Mosty bez bariér - Pribeník 20. 9. 2017


Košický samosprávny kraj v spolupráci so Strednou odbornou školou J.Majlátha v Pribeníku organizoval už deviaty ročník festivalu tvorivosti spolupráce zdravotne znevýhodnených a zdravých mladých ľudí. Park pri historickom kaštieli Majláthovcov privítal množstvo žiakov a pedagógov a medzi nimi aj žiakov z III.EII.C triedy našej školy. Dievčatá a chlapcov sprevádzali triedne učiteľky Mgr. Edita Madžarová,  Ing. Iveta Ladiková a pán zástupca Ing. Richard Hritz.

V areáli parku bol pre všetkých účastníkov pripravený pestrý tanečný a spevácky program na ústrednom pódiu, aj prezentácie stredných škôl košického kraja v stánkoch na kraji parku. Sprievodný program prebiehal aj v átriu kaštieľa. Tento rok sme boli len v pozícii návštevníkov a tak si žiaci spomínaných dvoch tried užili ako odmenu za minuloročnú prácu zaujímavý a príjemný deň v areáli krásneho parku. 


"GULÁŠ BATTLE" - 2. ročník - 22. 06. 2017


Dňa 22.6.2017 sa za super priaznivého počasia uskutočnil druhý ročník súťaže družstiev vo varení guláša.

Boja o najlepší guláš sa zúčastnilo 8 žiackych družstiev.

Konkrétne súťažili a svoje triedy reprezentovali žiaci:

 • I. D
 • I. E
 • II. A
 • II. B
 • II. C
 • III. A
 • III. B
 • III. D.

Deviatym nesúťažným bolo učiteľské družstvo, ktoré tvorili:

 • RNDr. Jana Gregorková,
 • Mgr. Miriam Benková Šimonová, 
 • Ing. Eva Sobotová, 
 • Ing. Eunika Dutková, 
 • Mgr. Ľudmila Danková 
 • a svojou „troškou“ prispel aj pán zástupca Ing. Richard Hritz.

Kvalitu výsledných produktov ochutnávala a hodnotila odborná porota v zložení:

 • pani Ruženka - hlavná kuchárka zo ŠJ
 • pani vrátnička Marika
 • Ernest Seliga - predseda Žiackej školskej rady
 • pán zástupca Richard Hritz – za vedenie školy

Hlavnú cenu za najlepší guláš získala 1. D trieda, ktorá získala okrem vecnej ceny aj jeden deň riaditeľského voľna pre celú triedu.

Porota udelila aj 2 špeciálne ceny:

 • Cenu za najlepší imidž  získalo družstvo zastupujúce 3. D triedu za štýlové kuchárske kostýmy.

 • Cenu za kreativitu získalo družstvo  1. E triedy, ktorá spestrilo  a tvorivo doplnilo svoj produkt  skvelými maslovými  haluškami.

Počas varenia súťažiacim aj návštevníkom do rytmu vyhrávala moderná hudba, o ktorú sa postarali chlapci z 2. C triedy.

Všetky gulášiky boli skutočne jedinečné a chutilo každému, kto si našiel cestu do našej školskej „prírodnej kuchyne“.

Snímame klobúk pred všetkými zúčastnenými a už teraz sa tešíme na 3. ročník tejto vychytenej a obľúbenej gurmánskej akcie.

 

Organizátorka: Mgr. Miriam Benková Šimonová


Poznávací zájazd Londýn 7. - 12. 6. 2017


Aj v tomto školskom roku sa študenti 1. A, 1. B, 1. D a 1. E  triedy, spolu 50 žiakov a štyria vyučujúci zúčastnili poznávacieho zájazdu do Londýna. Do Veľkej Británie sme pricestovali v dopoludňajších hodinách a začali sme prehliadkou mestskej časti Greenwich s nultým poludníkom, Kráľovským observatóriom a Múzeom námorníctva, s výhľadom na Námornú akadémiu, Dockland a Cannary Wharf. Loďou sme sa preplavili na Embankment a užili si vyhliadkovú jazdu Londýnskym okom a 4D filmom o Londýne. Pokračovali sme pešou prehliadkou na parlamentárne námestie okolo  Houses of Parliament, Big Benu, a Westminsterského  kostola a opátstva. V ten deň sa konali voľby do Britského parlamentu, takže mesto nebolo preplnené turistami a užívali sme si  kľudnejšiu atmosféru. Prehliadka pokračovala na Whitehall k sídlu ministerského predsedu  na Downing Street, Horseguard Parade, až k Trafalgarskému námestiu, národnej galérii a potom na Leicesterské námestie a Piccadilly Circus. Po obedňajšej prestávke sme sa opäť loďou vrátili do Grenwich vo večerných hodinách a autobusom sme  prišli do rekreačného parku Allhallows, kde nás ubytovali v mobilných domčekoch.

Ďalší deň polovica skupiny navštívila múzeum voskových figurín Madam Tussaud, a druhá polovica trávila čas v British museum so zbierkami historických artefaktov, v sekciách Egyptskej, Mexickej, Japonskej, Babylonskej, Aztéckej a iných kultúr. Potom nasledovala  prehliadka Londýna, časti Tower a Tower bridge s korunovačnými klenotmi, rytierskou výzbrojou, historickými zbraňami a stredovekou mučiarňou. Pokračovali sme prehliadkou Bankside, po moste Millenium bridge, katedrálou sv. Pavla, London City. Tretí deň  sme v dopoludňajších hodinách navštívili Buckinghamský palác, Hyde Park, St. James´park a vrátili sme sa na Leicesterské námestie , CherringCross a TotenhamCourt, Soho, Čínsku štvrť a užívali si atmosféru multikultúrneho veľkomesta. V Hyde parku pri krásnom počasí sme oddychovali na anglických trávnikoch a obedovali pri umelom jazierku Serpentine. V popoludňajších hodinách sme sa presunuli do nákupného centra Bluewater leisure park, kde sme trávili čas vo vyše 360 značkových butikoch, obklopení umelými jazierkami a prekrásnou prírodou bývalého kameňolomu. Po štvorhodinových nákupoch sme sa vrátili do Allhallows. Posledný deň sme v ranných hodinách odovzdali kľúče od mobilných domčekov a cestou  na Slovensko sme sa ešte zastavili v historickom meste Canterbury, sídle Britského arcibiskupstva a dokončili posledné nákupy darčekov a suvenírov v obchodnom centre Primark. Po celý pobyt nám počasie na Britských ostrovoch prialo, nezažili sme typický downpour, za čo sme vďační. Domov sme cestovali opäť trajektom z Doveru do Calais, cez Francúzsko, Belgicko, Nemecko, Česko. Vrátili sme sa plní krásnych zážitkov z nezabudnuteľného mesta a určite sa tam radi zas vrátime.

FOTOGALÉRIA


Medzinárodná internetová súťaž INTERSTENO 2017


Žiaci z Obchodnej akadémie, Watsonova 61, Košice sa už niekoľko rokov zúčastňujú Medzinárodnej internetovej súťaže v rýchlostnom písaní na počítači INTERSTENO.

 

Kritéria na prihlásenie a vyhodnotenie poradia súťažiacich boli rozdelené do štyroch vekových kategórií: 

 • deti (0 – 12 rokov) - 150 hrubých úderov - 1 % chýb,
 • žiaci (13 -  16 rokov) - 180 hrubých úderov - 1 % chýb,
 • juniori (17 – 20 rokov) - 200 hrubých úderov - 1 % chýb,
 • praktici (21 – 90 rokov) - 240 hrubých úderov - 0,5 % chýb.

Cieľom súťaže je posilniť zdatnosť v používaní klávesnice a zapojiť mladých ľudí do spravodlivej a zdravej súťaže so svojimi rovesníkmi z celého sveta v 10 minútovom odpise vstupného textu s použitím špeciálneho softvéru ZAV. 

V tomto školskom roku sa z našej školy dňa 3. mája 2017 zapojilo do súťaže 35 žiakov  v dvoch kategóriách podľa veku, a to ŽIACI a JUNIORI. 

ZOZNAM ŽIAKOV

Súťažilo sa v 16-tich jazykoch podľa vlastného výberu a naši žiaci sa zapojili do súťaže okrem materinského aj v dvoch cudzích jazykoch: 

 • anglický jazyk – 10 žiakov
 • český jazyk – 1 žiak 

Umiestnenie súťažiacich si môžete pozrieť na stránke www.intersteno.org

Úspešní účastníci si prevezmú medzinárodné certifikáty v materinskom a cudzom jazyku.


Celoslovenské kolo SOČ 2016/2017


V dňoch 26. 4. až 29. 4. 2017 sa  v  SPŠ J. Murgaša Banská Bystrica uskutočnilo Celoslovenské kolo 39. ročníka SOČ 2016/2017.

Celoslovenského kola sa zúčastnil aj náš žiak  Adam Imrich Vavra z II. B triedy, ktorý súťažil v odbore 07-Pôdohospodárstvo (poľnohospodárstvo, lesné a vodné hospodárstvo). So svojou prácou Drobnochov zo skúseností stredoškoláka obsadil pekné 5. miesto.

Konzultantkou pri písaní práce bola RNDr. Jana Gregorková.  

K úspechu blahoželáme. 


Štátna skúška v písaní na PC a korešpondencii 21. 04. 2017 - výsledky


Dňa 21. apríla 2017 sa uskutočnila štátna skúška z písania na PC a korešpondencie, ktorú každoročne organizujeme v spolupráci s Katedrou pedagogiky Národohospodárskej fakulty EU v Bratislave.

Na štátnej skúške sa zúčastnili žiaci 3. ročníka, 4. E a V. E triedy.

Examinátorka štátnej skúšky: Mgr. Marta Bennárová.

Organizačné zabezpečenie:

 • Ing. Valentíková,
 • Ing. Mihoková
 • Ing. Dorčáková.

Účastníkov prišli privítať a povzbudiť Ing. Peter Országh, riaditeľ školy a Ing. Richard Hritz, zástupca riaditeľa školy. Obidve časti štátnej skúšky: 10-min odpis na výkon a normalizovanú úpravu a štylizáciu obchodného listu, ako aj vypracovanie štatistickej tabuľky realizovali účastníci v príjemnej pracovnej atmosfére.

 Úspešní absolventi a čerství vlastníci Vysvedčenia o štátnej skúške:

P. č.

Meno a priezvisko

Trieda

 

1.

Bibiána Sálková

III. A

 

2.

Richard Koronczi

III. B

majstrovská štátna skúška

3.

Štefánia Kaliničová

III. B

 

4.

Adriána Čikotová

III. B

 

5.

Michaela Fečková

III. B

 

6.

Zuzana Jelíneková

III. B

 

7.

Karolína Kožušková

III. B

 

8.

Andrea Natália Mecková

III. B

 

9.

Viktória Madrugová

III. B

 

10.

Samuel Takáč

III. C

 

11.

Eduard Tóth

III. C

 

12.

Filip Forrai

IV. E

 

13.

Lívia Gerečová

IV. E

 

14.

Monika Houžvičková

IV. E

 

15.

Viktória Kaščaková

IV. E

 

16.

Mária Petrová

IV. E

 

17.

Nikola Rzepielová

IV. E

 

18.

Gabriela Seligová

IV. E

 

19.

Miroslava Vajdová

IV. E

 

20.

Viktória Valečková

IV. E

 

21.

Frederika Neradová

IV. E

 

22.

Dominika Herzigová

V. E

 

Žiaci si certifikáty prevezmú na slávnostnom vyhodnotení školského roka.


Regionálna súťaž Najlepší podnikateľský plán - 4. 5. 2017


Dňa 4. mája 2017 sa konala regionálna súťaž stredných škôl - Najlepší podnikateľský plán, ktorú vyhlasuje Košický samosprávny kraj – odbor školstva a organizačne zabezpečuje Obchodná akadémia, Watsonova 61, Košice.

Štatút súťaže

Bližšie informácie a VÝSLEDKY SÚŤAŽE

Fotogaléria - facebook


Štátna skúška – písomná časť odbornej zložky z Ekonomiky v anglickom jazyku


Informácia o konaní štátnej skúšky - písomnej časti odbornej zložky z Ekonomiky v anglickom jazyku 


Lyžiarsky kurz – Tatranská Lomnica 2017


V dňoch 19. - 24. marca 2017 sa uskutočnil lyžiarsky kurz pre žiakov našej školy v Tatranskej Lomnici. Kurzu sa zúčastnilo 58 žiakov druhého ročníka a 6 učiteľov – inštruktorov.

 Kurz sa realizoval vo Vysokých Tatrách v jednom z najväčších a najmodernejších lyžiarskych stredísk na Slovensku.

 Samotný lyžiarsky výcvik prebiehal na najdlhšej zjazdovke na Slovensku za vyhovujúcich snehových podmienok. Napriek nie vždy priaznivým poveternostným podmienkam sa podarilo ciele lyžiarskeho výcviku splniť. Všetci zúčastnení žiaci zdokonalili svoje lyžiarske zručnosti a dosiahli pokroky v zvládaní úskalí zjazdového lyžovania.

 

Dôležitou súčasťou lyžiarskeho kurzu boli sprievodné aktivity. Žiaci navštívili:

 • historické SKI MUSEUM Tatranská Lomnica, kde sa oboznámili s históriou alpského lyžovania od jeho prvopočiatkov až po súčasnosť;
 • Múzeum TANAP-u, kde okrem výstavnej expozície videli film o histórii, poslaní a význame tejto chránenej prírodnej oblasti;
 • Tricklandi-u v Starom Smokovci, kde sa pobavili na vtipných expozíciách založených na optických ilúziách;
 • mini wellness v hoteli Titris, kde žiaci s inštruktormi absolvovali dvojhodinový relaxačný pobyt.

 

V tretí „kritický“ deň kurzu absolvovali študenti poznávací výlet na Štrbské Pleso.

 Vo večerných hodinách sa uskutočnili obľúbené sprievodné aktivity:

 • prednáška vedúcej lyžiarskeho výcviku Mgr. Dratvovej zameranej na „Biely kódex“, ktorý hovorí o etických princípoch správania sa na lyžiarskom svahu;
 • vedomostná súťaž z geografie a matematickej logiky;
 • súťaž v stolnom tenise;
 • veľmi zaujímavá prednáška horského vodcu p. Michala Gerčáka z Horskej záchrannej služby Vysoké Tatry o lavínach.

 

Na záver lyžiarskeho kurzu sa uskutočnil pretek v slalome, ktorého sa zúčastnili a jeho nástrahy úspešne zvládli všetci lyžiari.

 Slávnostné ukončenie a vyhodnotenie lyžiarskeho kurzu sa uskutočnilo posledný deň kurzu v aule školy. Najlepší lyžiari prevzali ceny a diplomy za mimoriadne výkony. Každý  účastník kurzu si odniesol spomienkový darček.

  

Ďakujeme všetkým za bezproblémový priebeh akcie.

Ing. Richard Hritz

zástupca riaditeľa školy


Celoslovenské kolo súťaže žiakov stredných škôl v spracovaní informácií na PC


Máme dvoch majstrov SR!

 V dňoch 22. 03. – 23. 03. 2017 sa na Obchodnej akadémii, Akademika Hronca 8 v Rožňave uskutočnili majstrovstvá Slovenskej republiky v spracovaní informácií na PC.

Z krajského kola súťaže, v disciplíne Úprava textu na PC, ako najlepšia zo všetkých krajov postúpila naša reprezentantka Miriama Šoltésová z V. E triedy. Svoju prestížnu pozíciu z kraja si obhájila aj na celoslovenskom kole a stala sa majsterkou SR v úprave textu na PC.  

Z krajského kola súťaže, v disciplíne Písanie na PC, ako najlepší zo všetkých krajov postúpil ďalší náš reprezentant Richard Koronczi z III. B triedy. Na celoslovenskom kole súťaže si obhajoval aj prvenstvo z minulého roka a stal sa opäť majstrom SR v písaní na PC. 

 Prvýkrát sa z krajského kola na celoslovenské kolo nominoval aj Marek Tóth z III. D triedy, ktorý sa svojím výkonom stal II. vicemajstrom SR v úprave textu na PC (3. miesto).

 

Našu školu vzorne reprezentovali aj:

 • Jana Seligová z V. E triedy (Úprava tetu na PC) – 6. miesto
 • Veronika Rusinková z V. E triedy (Písanie na PC) – 12. miesto.

 

Tešíme sa z veľkého úspechu našich reprezentantov a srdečne im blahoželáme!


Okresné kolo - Biblická olympiáda - 23. 3. 2017


23. marca 2017 sa uskutočnilo okresné kolo biblickej olympiády, na ktorom našu školu pod vedením Mgr. Sopkaniča reprezentovali tieto študentky:

 • Natália Dušalová - I. A,
 • Katarína Matisová - I. A,
 • Radka Tirpáková - I. D.

Burza príležitostí - 02. 03. 2017


Dňa 2. marca 2017 sa v priestoroch Kunsthalle uskutočnila Burza príležitostí. Podujatie bolo súčasťou projektu Odborné vzdelávanie a príprava pre trh práce, ktorý je financovaný prostredníctvom Švajčiarskeho finančného mechanizmu a uskutočnil sa v čase od 10:00h do 17:00h pod záštitou primátora Košíc Richarda Rašiho.

Burzy príležitostí sa zúčastnili tri cvičné firmy:

 • Džusko, s. r. o.
 • In-Energy, spol. s r. o.
 • Vodárik, s. r. o.

 

Pán riaditeľ Ing. Peter Országh prispel svojimi názormi na Workshope Spoločenská zodpovednosť a duálne vzdelávanie.


Školské kolo SOČ - 1. 3. 2017


Dňa 1. 3. 2017 sa  v učebni EKO1  uskutočnilo školské kolo SOČ  šk. rok 2016/2017. 

Súťaže sa zúčastnili títo žiaci:

Súťažný odbor 01 - Problematika voľného času: 

 • Dominika Töröková - III. A 
 • Samuel Tresa – III. A 
 • Andrea Hirschová – I. B 

Súťažný odbor 06 - Zdravotníctvo a farmakológia:

 • Mária Petrová – IV. E

Súťažný odbor  07 - Pôdohospodárstvo (poľnohospodárstvo, lesné a vodné hospodárstvo):

 • Adam Imrich Vavra – II. B

 Súťažný odbor 08 - Cestovný ruch, hotelierstvo, gastronómia:  

 • Patrik Lechman – III. A   
 • Ema Pčolová, Nikola Rzepielová – IV. E  

Súťažný odbor 09 - Strojárstvo, hutníctvo, doprava: 

 • Zuzana Belišová – IV. D

Súťažný odbor 13 - História, filozofia, právne vedy:

 • Veronika Sliacka – III. A

Súťažný odbor 16 - Teória kultúry, umenie, umelecká, odevná tvorba:

 • Bibána Sálková – III. A

                                                                 

Komisia v zložení Mgr. Alena Koltášová, Mgr. Mikuláš Lukáč, PhD. a Ing.  Darina Lippaiová rozhodla, že do obvodného kola postupujú žiaci:

 • Dominika Töröková,  
 • Andrea Hirschová, 
 • Mária Petrová, 
 • Adam Imrich Vavra, 
 • Ema Pčolová a Nikola Rzepielová, 
 • Patrik Lechman, 
 • Zuzana Belišová, 
 • Veronika Sliacka, 
 • Bibána Sálková.

 

Všetkým účastníkom za príjemnú atmosféru a veľa podnetných a zaujímavých poznatkov ďakujeme.

 


Návšteva ministra financií SR - Petra Kažimíra - 24. 2. 2017


V Aule našej školy sa 24. februára 2017 stretlo 90 žiakov tretieho, štvrtého a piateho ročníka na besede s Petrom Kažimírom, ministrom financií SR.


Po úvodnom slove pána ministra o stave a vývoji verejných financií a štátnom rozpočte mali zúčastnení možnosť položiť otázky na témy, ktoré ich zaujímajú.

Som rád, že otázky zahŕňali široké spektrum oblastí, o ktorých mladí ľudia rozmýšľajú a nie sú im ľahostajné. Debata sa niesla od vývoja úrokovej miery, cez mikro- a makroekonomiku, prierezovo cez vývoj v EÚ, jednotlivé odvetvia národného hospodárstva, cez kvalitu potravín, chov dobytka, budúcnosť železiarní, konkurenciu v doprave, výstavbu diaľnic, sociálne otázky a mnohé ďalšie.

Náš hosť odpovedal nielen na konkrétne otázky, ale viaceré odpovede vysvetlil aj s medzinárodnými súvislosťami. Naši žiaci potvrdili, že ich zaujíma dianie v spoločnosti a záleží im na ich budúcnosti.

Ing. Peter Országh


9. ročník veľtrhu cvičných firiem v Ostrave - 22. 2. 2017


Dňa 22. februára 2017 sa v Ostrave konal 9. ročník veľtrhu cvičných firiem. 

Našu školu reprezentovali dve cvičné firmy:

 • Sky Wings, s. r. o.
 • MINITT, s. r. o.

Na veľtrhu sa zúčastnilo 33 cvičných firiem z Čiech, Slovenska a Poľska.

Vo veľkej konkurencii naše cvičné firmy výborne obstáli a získali tieto ocenenia:

Sky Wings, s. r. o.:

 • 1. miesto - najlepšia prezentácia

MINITT, s. r. o.:

 • 2. miesto - najlepšia cvičná firma
 • 1. miesto - najlepšia reprezentantka - Bibiána Sálková (III. A)
 • 4. miesto - najlepšia prezentácia
 • cena publika

Krajské kolo súťaže žiakov stredných škôl v spracovaní informácií na PC - 16. 2. 2017


Dňa 16. 2. 2017 sa na našej škole uskutočnilo krajské kolo súťaže žiakov stredných škôl v spracovaní informácií na PC, do ktorej sa nominovalo 47 žiakov z 9-tich stredných škôl Košického kraja, ktorí splnili náročné kritériá školského kola.

Privítali sme učiteľov a reprezentantov z týchto škôl:

 • Obchodná akadémia, Akademika Hronca 8, Rožňava
 • Obchodná akadémia, Komenského 3425/18, Trebišov
 • Obchodná akadémia, Polárna 1, Košice
 • Obchodná akadémia, Kapušianska 2, Michalovce
 • SOŠ ekonomická, Stojan 1, Spišská Nová Ves
 • SOŠ Obchodu a služieb, Školská 4, Michalovce
 • SOŠ Obchodnu a služieb, Námestie Slobody 12, Sobrance
 • Premonštrátske gymnázium, Kováčska 28, Košice

1. Písanie na PC

Výsledky:

 1. miesto – Richard Koronczi – Obchodná akadémia, Watsonova 61, Košice – III. B
 2. miesto  - Ľudomil Horovský – Obchodná akadémia, Komenského 3425/18, Trebišov (2. ročník)
 3. miesto – Veronika Rusinková – Obchodná akadémia, Watsonova 61, Košice – V. E

  

2. Úprava textu na PC (ÚTX)

Výsledky:

 1. miesto – Miriama Šoltésová – Obchodná akadémia, Watsonova 61, Košice – V. E
 2. miesto - Marek Tóth – Obchodná akadémia, Watsonova 61, Košice – III. D
 3. miesto - Lukáš Lörinc – Obchodná akadémia, Akademika Hronca 8, Rožňava

 

3. Wordprocessing

Výsledky:

 1. miesto - Patrik Žori - Obchodná akadémia, Akademika Hronca 8, Rožňava - 5. ročník
 2. miesto - Timotej Lipták - Obchodná akadémia, Akademika Hronca 8, Rožňava - 2. ročník
 3. miesto - Zuzana Jelíneková - Obchodná akadémia, Watsonova 61, Košice - III. B

Víťazom krajského kola, ako aj všetkým súťažiacim, ktorí splnia kritériá na postup srdečne blahoželáme a veríme, že v príkladnej reprezentácii svojich škôl budú pokračovať aj na celoslovenskej súťaži, ktorá sa uskutoční v dňoch 22. – 23. marca 2017 na Obchodnej akadémii, Akademika Hronca 8, Rožňava.


Krajské kolo Olympiády z anglického jazyka - 15. 2. 2017


Na pôde FF UPJŠ v spolupráci s inštitúciou Iuventa sa dňa 15. 2. 2017 konalo krajské kolo Olympiády z anglického jazyka. Členkou poroty krajského kola v kategórii 2A bola PhDr. Darina Kováčová.

Za našu školu - bilingválnu sekciu sa ho zúčastnil študent III.D triedy - Ernest Seliga, ktorý v školskom kole obsadil 3. miesto. Bol menovaný ako náhradník za Veroniku Rusinkovú (V. E), ktorá  sa v tom čase zúčastnila generálnej maturitnej skúšky z matematiky (online testovanie).

Ernest Seliga (III.D) súťažil v kategórii 2C1-bilingválne štúdium, kde obsadil v silnej konkurencii bilingválnych gymnázií krásne 3. miesto.

Gratulujeme!


17. ples Obchodnej akadémie - 11. 2. 2017


Dňa 11. 2. 2017 sa uskutočnil v poradí už 17. ples Obchodnej akadémie.

Fotogaléria:


9. kontraktačný veľtrh cvičných firiem v Poprade - 8. 2. 2017


Dňa 8. 2. 2017 sa žiaci III. A triedy s Ing. Darinou Lippaiovou zúčastnili na 9. kontraktačnom veľtrhu cvičných firiem v Poprade.

Prezentovali cvičné firmy:

 • Minitt. s.r.o. 
 • Asiatravel s.r.o. 

Žiaci získali nové kontakty, prezentovali svoje produkty a uzavreli viacero obchodov.


Workshop o možnostiach študovať v Dánsku - 8. 2. 2017


Agentúra Interstudy v spolupráci s VIA University College a jej zástupcom pánom Torstenom Ulsigom predstavila 8. 2. 2017 v Aule školy možnosti zahraničného štúdia a ponuku študijných odborov s vynikajúcimi študijnými podmienkami. Absolventi VIA University College sa  každoročne  kvalifikujú na lukratívne pracovné pozície po celom svete. Univerzita má v mestách Horsens  a Aarhus fakulty, na ktorých študuje viac ako 4.000 študentov. Výučba prebieha na 4 moderných kampusoch.  Výhodou pre študentov je aj 24-hodinový prístup do budov školy vrátane počítačových miestností. Univerzita spolupracuje s viac ako 100 partnerskými inštitúciami z 30 krajín sveta.

 Všetky študijné odbory vyučované na VIA University College sú riadne akreditované dánskym ministerstvom školstva a poslucháči získavajú kredity uznávané v rámci Európskeho systému prenosu kreditov (ECTS). Štúdium poskytuje nielen teoretické znalosti, je zamerané predovšetkým na ich využitie v praxi. Všetky  študijné odbory sa vyučujú v anglickom jazyku, AP Degree Programmes (Vyššie odborné štúdium).

Možnosti voľby študijných programov sú nasledovné:

 • AP Marketing Management – Horsens
 • International Sales and Marketing Management (Medzinárodný obchod a marketing) – Horsens
 • Value Chain Management (Globálny manažment a logistika) – Horsens, Aarhus
 • Global Business Engineering (Medzinárodný obchod) – Horsens, Aarhus
 • Information and Communication Technology Engineering (Inžinierstvo informačných technológií) – Horsens

Bakalárske štúdium trvá podľa odboru 3,5 alebo 4,5 roka. Poslucháči všetkých odborov absolvujú semestrálnu stáž vo firme v Dánsku alebo v inej krajine Európskej únie. Univerzita sa aktívne podieľa na zabezpečovaní umiestnenia. Záujemcovia z členských krajín EÚ, vrátane slovenských študentov, neplatia žiadne poplatky za bakalárske a AP Degree štúdium. Odhadované životné náklady v Horsens a Aarhus zahŕňajúce ubytovanie, študijnú literatúru, oblečenie, stravu, zábavu a lokálne cestovanie, sa pohybujú okolo € 700 – 800 mesačne.

Uchádzači  môžu absolvovať prijímaciu skúšku z angličtiny v InterStudy vo vopred dohodnutom termíne, skúška pozostáva z písomnej a ústnej časti. Akceptujú sa aj medzinárodné certifikáty IELTS, TOEFL, Cambridge.


Deň otvorených dverí - 2. 2. 2017


Ďakujeme všetkým, ktorí sa zúčastnili Dňa otvorených dverí na našej škole. Ak ste to nestihli a máte záujem informovať sa o štúdiu a prezrieť si priestory školy, neváhajte a kedykoľvek nás kontaktujte telefonicky alebo e-mailom.  

FOTOGALÉRIA - facebook


Školské kolo súťaže v spracovaní informácií na PC


Dňa 13. decembra 2016 sa uskutočnilo školské kolo súťaže v spracovaní informácií na počítači, a to v dvoch súťažných disciplínach:

 1. písanie na PC
 2. úprava textu na PC

Do školského kola súťaže sa prihlásilo spolu 9 žiakov. V prvej súťažnej disciplíne súťažilo 8 žiakov a o druhú súťažnú disciplínu prejavili záujem 3 žiaci.

Výsledky - písanie na PC:

 1. miesto - Richard Koronczi (III. B) - 464,3 čistých úderov za minútu
 2. miesto - Veronika Rusinková (V. E) - 330,5 čistých úderov za minútu
 3. miesto - Daniel Kalafus (III. C) - 306,9 čistých úderov za minútu

Výsledky - úprava textu na PC:

 1. miesto - Jana Seligová (V. E) - 11250 bodov
 2. miesto - Miriama Šoltésová (V. E) - 9550 bodov
 3. miesto - Marek Tóth (III.D) - 7600 bodov

Víťazom srdečne blahoželáme.


Súťaž MLADÝ ÚČTOVNÍK - 2016


Dňa 1.12.2016 sa uskutočnil 2. ročník súťaže Mladý účtovník.

Bola to súťaž z učiva druhého ročníka v klasickom účtovaní určená pre žiakov 3. ročníka (resp. 4. ročníka bilingválneho štúdia).

Súťaž prebiehala v príjemnej atmosfére. Prví traja žiaci boli ocenení diplomom a vecnými cenami. 

Výsledky súťaže - umiestnenie


Best in English - Medzinárodná jazyková súťaž - 30. 11. 2016


Dňa 30. 11. 2016 sa na našej škole 25 študentov V. E,  IV. E a III. D triedy zúčastnilo online medzinárodnej jazykovej súťaže “Best in English“, ktorej úlohy boli vypracované spôsobom  A2 - C1 vzostupným spôsobom. Úlohy obsahovali testovanie všetkých jazykových kompetencií a súčasťou boli aj tri krátke autentické videofilmy.

Organizátorom súťaže je Inštitút pre rozvoj kompetencií, nezisková organizácia a agentúra Injoy s.r.o. so sídlom v Českej republike. Hlavným cieľom je motivovať študentov k vyšším a kvalitnejším jazykovým kompetenciám a dať im možnosť porovnať sa so študentmi stredných škôl na celom svete. Za jazykovú a obsahovú správnosť testu zodpovedajú zostavovatelia testu - International House Prague language school. Testovania sa zúčastňuje cca 2000 študentov z asi 100 škôl. Predbežné výsledky budú oznámené v decembri 2016 a oficiálne v januári 2017.

Organizačný tím za OA Watsonova tvorili:

Pedagogický dozor:

 • PhDr. Darina Kováčová,
 • Mgr. Lenka Berková,

Technické zabezpečenie testovania:

 • Ing. Eva Kitová
 • Ing. Martina Lorenoviczová 

Najlepšie výsledky za našu školu dosiahli títo študenti:

 1. Veronika Rusinková (V. E) - 116 bodov z celkového skóre 124
 2. Forraiová Simona (IV. E)   - 110 bodov
 3. Šoltésová Miriama (V. E)  - 110 bodov
 4. Pčolová Emma (IV. E)      - 104.5 bodov
 5. Viktória Valečková (IV. E) -  102 bodov
 6. Erik Benčík (V. E)            -  101 bodov
 7. Patrícia Sajková (III. D)    -  100,5 bodov

Výsledky


Olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry


Dňa 24. novembra 2016 sa na našej škole  uskutočnila Olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry v dvoch kategóriách. Kategóriu A tvorili študenti 3. a 4. ročníka a kategóriu B tvorili študenti 1. a 2. ročníka. Olympiáda pozostávala z troch častí: práca s textom, transformácia textu a ústna časť – rečnícky výstup. Olympiádu tento rok pripravovali Mgr. Ľudmila Danková a Mgr. Jana Mikovčíková.

Výsledky:

Kategória A

 1. miesto: Jana Chiara Petrová (III. D)
 2. miesto: Bibiána Sálková (III. A)
 3. miesto: Laura Laufová (III. D)

Kategória B

 1. miesto: Laura Kundráková (I. A)
 2. miesto: Monika Zvaríková (I. E)
 3. miesto: Zuzana Lazarová (II. E)

Víťazom srdečne blahoželáme!


Exkurzia v spoločnosti METRO


Dňa 24. 11. 2016 sa žiaci II. C triedy zúčastnili exkurzie v spoločnosti METRO Cash & Carry SR s.r.o., spolu s vyučujúcimi Podnikovej ekonomiky Ing. Eunikou Dutkovou a Ing. Vierou Novákovou.

V SR patrí do siete METRO Cash & Carry SR s.r.o. šesť veľkoobchodných centier, ktoré ponúkajú podnikateľom výber zo širokého sortimentu potravinárskeho aj nepotravinárskeho tovaru.

Exkurzia v košickej predajni zahŕňala prehliadku kancelárskych priestorov, ale aj samotnej predajne na Americkej triede v Košiciach. Žiaci získali veľa zaujímavých informácií o tom, ako sa stať zákazníkom a získať Metro kartu, čo je náplňou práce obchodných zástupcov, a prezreli si skladovacie priestory a jednotlivé predajné oddelenia.

Veľká vďaka patrí zamestnancom, ktorí nás sprevádzali a ochotne odpovedali na naše zvedavé otázky.


Účasť na seminári v Stalowej Woli - Poľsko


Téma seminára : Typy dôchodkového zabezpečenia na Slovensku

Dátum: 24. 11. - 26. 11. 2016

Miesto: Zespół Szkół Nr 3 im. Króla Jana III Sobieskiego w Stalowej Woli

Pedagógovia:

 • Ing. Richard Hritz - zástupca riaditeľa školy 
 • Ing. Tatiana Fazekašová
 • Ing. Danka Gerendová

Študenti, ktorí reprezentovali našu školu na seminári:  

 • Onderková Lenka III.E
 • Balogová Veronika III.E

 

Zúčastnené školy:      

 • Zespół Szkół Nr 3 im. Króla Jana III Sobieskiego w Stalowej Woli
 • Obchodná akadémia, Watsonova 61, Košice
 • Obchodní akademie a Vyšší odborná škola sociální Ostrava-Mariánské Hory

 

Cieľom seminára bolo prezentovať aktuálny stav dôchodkového zabezpečenia v krajine prezentujúcich v rodnom jazyku.

Sprievodnou akciou seminára bol deň otvorených dverí, na ktorom si naši študenti mohli pozrieť simulovaný hotel, ochutnať molekulárnu kuchyňu, zúčastniť sa na módnej prehliadke aj dať sa vyfotiť v školskom foto-štúdiu.

Študenti navštívili starobylé mestečko Sandomierz.


Školské kolo olympiády v anglickom jazyku - 2C1 a 2C2


Dňa 22.11. 2016 sa na Obchodnej Akadémii Watsonova 61 v Košiciach uskutočnil 27. ročník olympiády v ANJ pre bilingválnu sekciu.

 Zúčastnilo sa jej 30 žiakov prvého až piateho ročníka BS v kategórii 2C1 a dvaja žiaci v kategórii 2C2, spolu 32 žiakov.

Súťaž pozostávala z dvoch kôl, písomného so začiatkom o 8.00 hodine a ústneho so začiatkom o 10.00.

Písomné testy preverili u zúčastnených úroveň gramatiky, slovnej zásoby, posluchu s porozumením a čítania s porozumením. Počas písomnej časti sa o organizáciu, opravu testov a dozor starali PhDr. Kováčová, Mgr. Danková, Mgr. Madžarová a Mgr. Dudášová.

Ústnej časti školského kola sa zúčastnilo 20 študentov, ktorí dosiahli nadpolovičnú väčšinu bodov v písomnom teste. Speaking test bol zameraný na preverenie vyjadrovacích schopností, interakciu žiaka v situačnom dialógu,  tvorivosť a plynulosť rečového prejavu, rozmanitosť slovnej zásoby a používania gramatických štruktúr vo vlastnom príbehu prerozprávanom podľa vizuálnej predlohy.  

Trojčlenná komisia pozostávala z týchto členov: Mgr. Edita Madžarová, Mgr. Barbora Dudášová a lektor ANJ -Mgr. Bhutani Ravi Kant.

Výsledky školského kola budú elektronicky spracované a odoslané do centra Iuventa.

 

V mene vedenia školy p. riaditeľ Ing. Peter Országh a zástupca riaditeľa Mgr. Jozef Barta ocenili veľmi dobrú úroveň súťaže, zablahoželali súťažiacim k výsledkom a odovzdali diplomy a knižné ceny nasledovným študentom: 

Kategória 2C1 :

 1. miesto: Veronika Rusinková (V. E)
 2. miesto: Miriama Šoltésová (V. E)
 3. miesto: Ernest Seliga (III. D)
 4. miesto - cena za kreatívny prístup : Petronela Bakšiová (I. E)

 

Kategória 2C2:

 1. miesto: Patrícia Sajková (III. D)
 2. miesto: Michael Klitou (III. E)

 

Do krajského kola postupuje Veronika Rusinková v kategórii 2C1 a do okresného kola Patrícia Sajková v kategórii 2C2.

FOTOGALÉRIA


ZAV ZVOLEN 2016


 • Termín konania: 14. - 15. november 2016
 • Miesto konania: SOŠ HS a O, Zvolen

Našu školu reprezentoval aktuálny majster SR v spracovaní informácií na PC v disciplíne Písanie na PC Richard Koronczi z III. B triedy.

Aj napriek konkurencii 35 žiakov obchodných akadémií a stredných odborných škôl z celého Slovenska sa mu podarilo potvrdiť svoje prvenstvo na Slovensku, pretože nenašiel premožiteľa ani v jednej súťažnej disciplíne – 1. miesto získal vo všetkých troch.

Organizátori ocenili trojicu najlepších v 10-minútových odpisoch, ktorí si prevzali diplomy, medaily a vecné odmeny.

Súťažné disciplíny

 • Bodovaný tréning – spracovanie textu vo výučbovom programe ZAV. Súťaž je zameraná na presnosť, rýchlosť a vytrvalosť, pretože texty v ZAV-ku súťažiaci spracovávali 40 minút (20 dvojminútových odpisov, penalizácia 100 úderov za chybu).
 • Odpis textu z obrazovky v ZAV – 10-minútový odpis z obrazovky (penalizácia 50 úderov za chybu).
 • Odpis textu z papierovej predlohy v ZAV – 10-minútový odpis z papierovej predlohy (penalizácia 50 úderov za chybu).

Deň aktivít 2016 - 16. 11. 2016


16. novembra 2016 sa na našej škole uskutočnil "Deň aktivít", počas ktorého žiaci 1. ročníka absolvovali slávnostnú imatrikuláciu. Deň sa niesol v znamení rôznych zaujímavých aktivít a prednášok pre študentov všetkých ročníkov. 


14. Medzinárodný veľtrh cvičných firiem krajín V4 v Košiciach


organizovala naša škola v dňoch 19. - 20. októbra 2016 v Spoločenskom pavilóne, Trieda SNP 61, Košice.

Pozvánka s programom veľtrhu

FOTOGALÉRIA:

Vyhodnotenie 14. Medzinárodného veľtrhu cvičných firiem krajín V4 v Košiciach


Správna voľba povolania - príležitosť k úspechu


V dňoch 11. -12. októbra 2016 sa naša škola aktívne zúčastnila prezentačnej výstavy stredných škôl: „Správna voľba povolania- príležitosť k úspechu" v priestoroch telocvične na Strednej odbornej škole Ostrovského 1 v Košiciach.
Budúcim prvákom z 34 základných škôl vysvetľovali naši tretiaci, aké odbory sa na našej škole študujú a čo všetko robíme pre našich žiakov, aké majú možnosti uplatnenia po skončení školy a pod.

Za aktívnu účasť ďakujeme výchovnej poradkyni RNDr. Gregorkovej a p. prof. Mgr. Benkovej Šimonovej a samozrejme zúčastneným tretiakom:

 • Veronika Balogová - III. E
 • Leila Bartková - III. E 
 • Michaela Fečková - III. B
 • Michaela Ivanová - III. B 
 • Viktória Madrugová - III. B
 • Andrea Natália Mecková - III. B
 • Petra Ostrožlíková - III. C
 • Petra Šerešová - III. C
 • Samuel Tirpák - III. D

Výsledky SÚŤAŽE V ZBERE PAPIERA


Výsledky súťaže:

1. miesto - II. B - 750kg

2. miesto - II. D - 600kg

3. miesto - II. A - 340kg


Víťazom blahoželáme a v blízkej dobe budú odmenení Certifikátom a sladkou odmenou...


Školenie Školiteľov a Hodnotiteľov Medzinárodnej ceny vojvodu z Edinburghu


V dňoch 6. a 7. októbra 2016 sa uskutočnilo Školenie Školiteľov a Hodnotiteľov Medzinárodnej ceny vojvodu z Edinburghu.

Školenie bolo zamerané na dobrodružné expedície a prebiehalo v extrémnych podmienkach na chate vo Fričovciach pri Prešove. Školenia sa zúčastnili Mgr. Ľudmila Dratvová a Mgr. Lenka Berková.

Hodnotitelia sa na školení oboznámili s plánovaním, prípravou a organizovaním dobrodružnej expedície. Okrem iného získali hodnotitelia aj množstvo praktických zručností týkajúcich sa práce s ohňom, stavaním tábora, ako aj prípravy jedla vo voľnej prírode.

Školitelia sú oprávnení začať pracovať s vybranými študentmi a tešia sa na prípravu cvičných aj kvalifikačných expedícií, ktoré budú pre študentov úžasnou skúsenosťou na celý život.

FOTOGALÉRIA


Projekt INTERNATIONAL VISEGRAD FUND - 2. stretnutie


V dňoch od 29. 09. do 1. 10. 2016 sa na  Slovenskom gymnáziu v Budapešti  uskutočnilo 2. stretnutie partnerských krajín projektu International Visegrad Fund.

Zúčastnili sa ho žiaci bilingválneho štúdia IV. E triedy, učiteľky Mgr. Danková a Ing. Lippaiová.

V Budapešti čakal účastníkov bohatý program. Absolvovali dve súťaže: kvíz o krajinách V4 a basketbalový turnaj. Komunikačným jazykom bol anglický jazyk, čo umožnilo študentom preveriť si svoje vedomosti v odbornej i hovorovej angličtine. Spoznali niektoré pamätihodnosti Budapešti, veľmi zaujímavá bola návšteva starobylého mesta Vyšehrad. Zábavný bol tanečný večierok, kde si študenti vyskúšali typické maďarské tance.  


Diskusia na tému Radikalizácia mládeže - 21. 09. 2016


Dňa 21. 09. 2016 sa IV. E trieda spolu s Mgr. Dankovou a PhDr. Kováčovou zúčastnili na Magistráte mesta Košice verejnej diskusie na tému "Radikalizácia mládeže". 

O priebehu akcie sa môžte dozvedieť viac v SPRÁVE, ktorú spracovala PhDr. Darina Kováčová.


Odborná exkurzia - Letisko Košice - 16. 9. 2016


Súčasťou odbornej prípravy žiakov našej školy sú aj exkurzie do praxe.

Žiaci III. C triedy využili možnosť zúčastniť sa 16. septembra 2016 exkluzívnej exkurzie na medzinárodné letisko Košice, ktorú im pripravila ich triedna učiteľka Ing. Milena Valentíková v spolupráci s Ing. Hritzom.

Medzinárodné letisko v Košiciach je druhé najväčšie letisko na Slovensku podľa počtu pasažierov a pravidelných liniek, ktorého prevádzkovateľom je Airport Košice, a. s.

Pravidelné lety zabezpečujú aerolínie: rakúske Austrian Airlines, České aerolínie, poľské aerolínie LOT, maďarské nízkonákladové aerolínie Wizz Air a turecké aerolínie Turkish airlines.

Hneď na začiatku exkurzie sa žiaci nevyhli pracovisku bezpečnostnej a röntgenovej kontroly, ktoré zabezpečuje, aby sa na palubu lietadla nedostali zakázané predmety a nevhodní cestujúci.

Po absolvovaní kontroly sa dostali na vežu, odkiaľ so záujmom sledovali prílet a odlet dvoch pravidelných liniek: Q Praha - Bratislava Czech airlines  AT4 a prílet lietadla Q A320 Turkish airlines z Istanbulu.

Prílet, odlet, komunikáciu pilotov lietadla a riadiacej veže prostredníctvom vysielačky a fungovanie prevádzky v letiskovej hale odbornými informáciami zaujímavo dopĺňal zamestnanec letiska, ktorý nás sprevádzal. Súčasne fundovane odpovedal na otázky žiakov. Letisková atmosféra sa možno pre niektorých stane inšpiráciou pre ďalšie štúdium.


Mosty bez bariér - 14. 9. 2016


Dňa 14.9.2016 sa pod záštitou Košického samosprávneho kraja uskutočnil Festival tvorivosti a spolupráce zdravotne znevýhodnených a zdravých mladých ľudí. Stretli sa tu študenti zo 47 stredných škôl v Košickom kraji, ktorí prezentovali svoju činnosť spolu so špeciálnymi školami a sociálnymi službami. Celodenný festival s ukážkami rôznych remesiel sprevádzal bohatý kultúrny program. Našu školu reprezentovali žiaci II. B a III. D triedy.

Aj naša škola mala na tomto podujatí vlastný stánok, kde informovala záujemcov o študijných odboroch a dianí na našej škole.

Stánok sa niesol v duchu témy tohtoročnej akcie a to "Babie Leto".

Výzdobu zabezpečili RNDr. Gregorková a Mgr. Benková Šimonová. V stánku zabezpečovala informácie aj žiačka III.B triedy - Andrea Natália Mecková.


Guláš battle - 24. 6. 2016


24. júna 2016 sa uskutočnila súťaž vo varení kotlíkového guláša pod názvom "Guláš battle". 

Súťaže o najlepší guláš sa zúčastnili 4 súťažné družstvá z tried I. C, II. A, III. C a III. D, ku ktorým sa pripojili nesúťažne aj 2 družstvá učiteľov. Počas varenia atmosféru spríjemňoval i hudobný program.

Najlepší guláš podľa 5-člennej poroty v zložení:

 • Ing. Peter Országh 
 • Mgr. Jozef Barta 
 • Ing. Richard Hritz 
 • Ing. Jana Mazagová 
 • Mgr. Vladimír Sopkanič
 • Ružena Matisová.

navarila I. C trieda, ktorej k úspechu gratulujeme.

Poďakovanie patrí aj starostovi Mestskej časti Košice - Sever Mariánovi Gajovi za technickú podporu.

FOTOGALÉRIA


Výlet do Londýna


V dňoch od 29. 5. 2016 do 3. 6. 2016 sa študenti prvého ročníka zúčastnili výletu do Londýna.

BLIŽŠIE INFOMÁCIE


Štátna skúška z písania na PC a korešpondencie


Dňa 22. apríla 2016 sa uskutočnila štátna skúška z písania na PC a korešpondencie, ktorú každoročne organizujeme v spolupráci s Katedrou pedagogiky Národohospodárskej fakulty EU v Bratislave.

Na štátnej skúške sa zúčastnili žiaci 3. a 4. ročníka.

 1. Nikola Figľárová (III. C)
 2. Ľubica Horváthová (III. C)
 3. Lenka Durová (III. C)
 4. Nikola Eliášová (III. C)
 5. Katarína Javorská (IV. E)
 6. Darina Kochová (IV. E)
 7. Michaela Lukáčová (IV. E)
 8. Veronika Rusinková (IV. E)
 9. Jana Seligová (IV. E)
 10. Soňa Stančiková (IV. E)
 11. Miriama Šoltésová (IV. E)


Srdečne blahoželáme!

Ing. Milena Valentíková

vedúca PK ADK


Medzinárodná internetová súťaž INTERSTENO 2016 - certifikáty


CERTIFIKÁTY v materinskom alebo cudzom jazyku si prevezmú:

 1. Gregorovičová Patrícia (I. A)
 2. Halászová Alexandra (I. A)
 3. Hricišinová Petra (I. A)
 4. Illyésová Silvia (I. A)
 5. Palfiová Vanessa (I. A)
 6. Sommerová Simona (I. A)
 7. Klein Richard (I. A)
 8. Tóthová Jana (I. A)
 9. Rafajová Tamara (I. B)
 10. Rédvaiová Vivianna (I. C)
 11. Sálková Bibiána (II. A)
 12. Sliacka Veronika (II. A)
 13. Fazekašová Frederika (II. A)
 14. Krajčírová Laura (II. A)
 15. Tresa Samuel (II. A)
 16. Kováč Juraj (II. A)
 17. Koronczi Richard (II. B)
 18. Čikotová Adriána (II. B)
 19. Fečková Michaela (II. B)
 20. Kaliničová Štefánia (II. B)
 21. Dzurendová Natália (II. B)
 22. Balčíková Alexandra (II. C)
 23. Majorošová Veronika (II. C)
 24. Kerekešová Noemi (II. C)
 25. Takáč Samuel (II. C)
 26. Štubňa Alexander (II. D)
 27. Tóth Marek (II. D)
 28. Kotos Samuel (II. E)
 29. Feketeová Dominika (II. E)
 30. Mangerová Simona (II. E)
 31. Nadzamová Rebeka (II. E)
 32. Šandorová Miroslava (II. E)
 33. Üvegesová Patrícia (III. C)
 34. Seligová Gabriela (III. E)
 35. Forrai Filip (III. E)
 36. Gerečová Lívia (III. E)
 37. Houžvičková Monika (III. E)
 38. Pčolová Emma (III. E)
 39. Rzepielová Nikola (III. E)
 40. Herzigová Dominika (IV. E)
 41. Kochová Darina (IV. E)
 42. Seligová Jana (IV. E)
 43. Šoltésová Miriama (IV. E)


Najúspešnejším súťažiacim sa stal Richard Koronczi (II. B), ktorý svojím výkonom získal 11. miesto vo svetovom rebríčku súťažiacich v kategórii JUNIORI ako najlepší zo Slovenska.

Srdečné blahoželanie patrí všetkým úspešným súťažiacim.


Ing. Milena Valentíková

vedúca PK ADK


Súťaž družstiev prvej pomoci mládeže


31. 5. 2016 - Telocvičňa OA, Watsonova 61, Košice

Každoročne sa táto súťaž koná v spolupráci s územným spolkom Červeného kríža v Košiciach, konkrétne s p. Evou Grácovou.

6 - členné družstvá súťažia na 5 stanovištiach v preukázaní prvej pomoci pri rôznych úrazových situáciách a v teoretických vedomostiach z histórie a činnosti Červeného kríža a polmesiaca.

Je potešiteľné, že v tomto roku sa súťaže zúčastnilo 20 družstiev z košických stredných škôl.

 Víťazom blahoželáme.

Naše dievčatá hoci nedosiahli na stupne víťazov, preukázali veľmi dobré schopnosti pri poskytovaní prvej pomoci.

Ďakujeme za vzornú reprezentáciu školy.

FOTOGALÉRIA

Slovenský Červený kríž, územný spolok Košice-mesto → VYHODNOTENIE SÚŤAŽE

Mgr. Ľ. Dratvová


Maturity - máj 2016


V dňoch od 10. do 12. mája 2016 sa uskutočnila praktická časť odbornej zložky maturitnej skúšky, ktorej sa zúčastnilo 139 študentov 4. ročníka klasického štúdia a 5. ročníka bilingválneho štúdia. 

Na základe úspešného absolvovania tejto časti maturitnej skúšky so známkou "výborný" 46 študentov získalo špeciálny "Certifikát WinDuo", ktorý osvedčuje ich schopnosti pracovať s týmto softvérom. 

V dňoch 23. - 26. mája pokračovali maturitné skúšky ústnou časťou, ktorej sa zúčastnilo 137 študentov. Na základe vynikajúcich výsledkov a splnenia potrebných kritérií 21 absolventov získalo špeciálne "Osvedčenie Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory".

27. mája 2016 sa uskutočnilo záverečné vyhodnotenie, 136 úspešných absolventov si prevzalo maturitné vysvedčenia a najúspešnejší aj certifikáty a osvedčenia. 3 študenti zatiaľ štúdium neukončili alebo maturitnú skúšku nevykonali úspešne.

V tomto roku absolvovala maturitné skúšky aj veľká skupina úspešných športovcov, ktorí počas celého štúdia reprezentovali našu školu v rôznych športových disciplínach. Najlepší z nich získali ocenenie "Športovec roka" už v minulých školských rokoch. Ďakovným listom boli za všetkých úspešných absolventov - športovcov ocenení Zuzana Kostelníková a Richard Kapalo - obaja zo IV. D triedy.

Na základe vynikajúcich študijných výsledkov sa Absolventom roka 2016 stala Bianka Žigraiová zo IV. A.

Absolventom srdečne gratulujeme a prajeme veľa úspechov v ďalšom pracovnom i osobnom živote.

FOTOGALÉRIA

ZOZNAM ABSOLVENTOV za školský rok 2015/2016


Návšteva z Kene


V stredu 11. mája 2016 navštívili našu školu Lucia Muthoni and Elizabeth Njoki z Kene, spoločne s koordinátorkou Ivankou Uličnou, v rámci projektu Nadácie Pontis a Kasigau Wildlife Trust, podporovaného Slovak Aid.

 

Lucia a Elizabeth v aule školy predstavili našim študentom projekt Sote ICT, ktorý je zameraný na získanie IKT kompetencií a rozvoj podnikateľských zručností prostredníctvom cvičných firiem na stredných školách v regióne Taita Taveta. Naša škola sa podieľa na aktivitách projektu od novembra 2014.

 

V rámci prezentácie a diskusie sa naši študenti dozvedeli informácie o systéme školstva v Keni, podnikateľských aktivitách cvičných firiem a tiež o založení podnikateľského inkubátora Sote Hub, ktorý poskytuje absolventom podporu pri založení a rozbehu reálnej firmy.

Po prehliadke školy a návšteve na praktických maturitných skúškach sa dievčatá zúčastnili na otvorenej hodine našej cvičnej firmy SKALKO, s. r. o..

 

Žiaci - zamestnanci cvičnej firmy sa predstavili prostredníctvom elektronickej prezentácie a katalógu, oboznámili hostí s činnosťou jednotlivých oddelení a získali kontakty na kenské cvičné firmy, s ktorými môžu v budúcnosti spolupracovať a získať medzinárodné skúsenosti.

 

Na záver stretnutia sme popriali našim hosťom príjemný pobyt na Slovensku a šťastný návrat  do rodnej Kene.

FOTOGALÉRIA


6. ročník kampane Európske solárne dni


Dňa 6. mája 2016 sa naša škola zapojila už do 6. ročníka kampane Európskych solárnych dní, ktoré propagačne zabezpečila Slovenská organizácia pre obnoviteľné zdroje z Bratislavy. Cieľom informačnej kampane bolo upozorniť na význam a využiteľnosť solárnej energie. Študenti II. D triedy pod vedením p. prof. Gregorkovej pomohli pri propagácii, za čo im patrí vďaka.


Medzinárodná internetová súťaž INTERSTENO 2016


Žiaci z Obchodnej akadémie, Watsonova 61, Košice sa už niekoľko rokov zúčastňujú Medzinárodnej internetovej súťaže v rýchlostnom písaní na počítači INTERSTENO, ktorá sa konala v dňoch od 11. apríla do 2. mája 2016. Do súťaže sa prihlásilo 1699 súťažiacich z celého sveta.

 

Kritéria na prihlásenie a vyhodnotenie poradia súťažiacich boli rozdelené do štyroch vekových kategórií: 

 • deti (0 – 12 rokov) - 150 hrubých úderov - 1 % chýb,
 • žiaci (13 -  16 rokov) - 180 hrubých úderov - 1 % chýb,
 • juniori (17 – 20 rokov) - 200 hrubých úderov - 1 % chýb,
 • praktici (21 – 90 rokov) - 240 hrubých úderov - 0,5 % chýb.

Cieľom súťaže je posilniť zdatnosť v používaní klávesnice a zapojiť mladých ľudí do spravodlivej a zdravej súťaže so svojimi rovesníkmi z celého sveta v 10 minútovom odpise vstupného textu s použitím špeciálneho softvéru ZAV. 

V tomto školskom roku sa z našej školy zapojilo do súťaže 49 žiakov v dvoch kategóriách podľa veku, a to ŽIACI a JUNIORI.

Súťažilo sa v 16-tich jazykoch podľa vlastného výberu a naši žiaci sa zapojili do súťaže okrem materinského aj v 5-tich cudzích jazykoch (ZOZNAM ŽIAKOV):

 • anglický jazyk – 26 žiakov
 • český jazyk – 3 žiaci
 • francúzsky jazyk – 1 žiak
 • španielsky jazyk – 1 žiak
 • portugalský jazyk – 1 žiak 

Najúspešnejším žiakom našej školy sa stal úradujúci majster SR v písaní na PC Richard Koronczi z II. B triedy, ktorý sa v kategórii JUNIORI umiestnil na 11. mieste ako najlepší zo Slovenska výkonom:

 • hrubé údery za jednu minútu - 532 úderov,
 • počet chýb – 6,
 • čisté údery za 10 minút – 5028 úderov,
 • percento chýb – 0,113 %,
 • čisté údery za 1 minútu – 502,8 úderov.

Umiestnenie ostatných súťažiacich si môžete pozrieť na stránke www.intersteno.org

Úspešní účastníci si prevezmú medzinárodné certifikáty v materinskom a cudzom jazyku.


Školské kolo súťaže "Najlepší podnikateľský plán" - 28. 4. 2016


Dňa 28. apríla 2016 sa uskutočnilo školské kolo súťaže "Najlepší podnikateľský plán", ktorú organizuje Úrad Košického samosprávneho kraja v spolupráci s našou školou pre všetky stredné školy v pôsobnosti ÚKSK.

V školskom kole súťažilo 8 prác, ktoré hodnotila porota v zložení:

 • Ing. Tatiana Fazekašová
 • Ing. Danka Gerendová
 • Ing. Eva Sobotová.
Názov podnikateľského plánu Spracovatelia Trieda
EKO nábytok

Mária Vachnová

Slávka Olajošová

Petra Popovičová

III. C

Centrum krásy Beauty Queen

Lenka Durová

Natália Hlaváčová

Nikola Figľárová

III. C
Založenie realitnej kancelárie Victory real, s. r. o.

Viktória Guľvášová

Jaroslava Papcunová

III. B
Hotel Holiday

Viktória Vargová

Nikola Beľušová

III. A
BIO výrobky

Frederika Rerková

Lívia Huszárová

III. A
DoMiNo, s. r. o.

Dominika Hricková

Miriama Staňová

III. B
MAVE, s. r. o.

Veronika Rusinková 

IV. E
Školský bufet

Denisa Palková

Jana Seligová

IV. E

Výsledky súťaže:

 1. miesto - MAVE, s. r. o.
 2. miesto - Školský bufet
 3. miesto - EKO nábytok

Víťazom gratulujeme a prajeme veľa šťastia v regionálnom kole, ktoré sa uskutoční 17. mája 2016 v priestoroch Obchodnej akadémie, Watsonova 61, Košice.

FOTOGALÉRIA ← klik


Olympijská lipa - Deň zeme - 22. 4. 2016


22. apríla na Deň zeme sa v areáli školy uskutočnilo slávnostné sadenie olympijskej lipy. Na pomoc bol prizvaný aj úspešný absolvent školy, účastník OH v Sydney 2000 - Karol Bačo, ktorý spolu so zástupcom školy Ing. Hritzom lipu zasadili. Deň predtým žiaci II. A a II. B pod dozorom p.p. Dratvovej pripravili všetko potrebné a akcia nakoniec prebehla v príjemnom duchu s účasťou vedenia, niektorých pedagógov a žiakov školy. Atmosféru a priebeh si môžete pozrieť aj v obrazovej forme.

FOTOGALÉRIA ← klik


Štátna skúška z písania na PC a korešpondencie - 22. 4. 2016


Dňa 22. apríla 2016 sa uskutočnila štátna skúška z písania na PC a korešpondencie, ktorú organizuje Katedra pedagogiky Národohospodárskej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave.

 Examinátorkou štátnej skúšky bola Mgr. Marta Bennárová.

Organizačne akciu zabezpečili Ing. Valentíková, Ing. Grešová a Ing. Lorenoviczová. Účastníkov prišli privítať a povzbudiť Ing. Országh, riaditeľ školy a Ing. Hritz, zástupca riaditeľa školy.

Všetky 3 časti štátnej skúšky - 10-minútový odpis na výkon, normalizovanú úpravu a štylizáciu obchodného listu, ako aj vypracovanie štatistickej tabuľky realizovali účastníci v príjemnej pracovnej atmosfére.

 

Štátnu skúšku absolvovalo spolu 19 žiakov:

Obchodná akadémia, Watsonova 61, Košice

III. C

 1. Durová Lenka
 2. Eliášová Nikola
 3. Figľárová Nikola
 4. Horváthová Ľubica

IV. E

 1. Herzigová Dominika
 2. Javorská Katarína
 3. Kochová Darina
 4. Lukáčová Michaela
 5. Murínová Silvia
 6. Rusinková Veronika
 7. Seligová Jana
 8. Stančiková Soňa
 9. Šoltésová Miriama

Obchodná akadémia Trebišov, Komenského 3425/18, Trebišov

 1. Čokotová Veronika
 2. Germeková Mária
 3. Lobová Alexandra
 4. Rugovská Bianka
 5. Senčák Pavol
 6. Zambová Simona

FOTOGALÉRIA ← klik


Lyžiarsky kurz 7. - 11. marca 2016


V dňoch 7. - 11. 3. 2016 sa 60 žiakov spolu s piatimi učiteľmi našej školy zúčastnilo lyžiarskeho kurzu, ktorý sa uskutočnil v krásnom prostredí pod Kráľovou hoľou - v lyžiarskom stredisku Ski Telgárt. 

Napriek nepriaznivým snehovým podmienkam sa podarilo lyžiarsky výcvik úspešne zrealizovať. Každý zo zúčastnených mal možnosť naučiť sa základným princípom zjazdového lyžovania, resp. zdokonaliť svoje lyžiarske schopnosti a zručnosti.

Súčasťou lyžiarskeho výcviku bola aj popoludňajšia nákupno-poznávacia a spoločensko-kultúrna časť, ktorá bola vďaka kreativite žiakov i učiteľov poučnou a zábavnou formou naplnená.

Záverečný ceremoniál s vyhodnotením najlepších a následná „FUN PARTY“ boli prirodzenou bodkou za vydareným podujatím.

Ďakujeme všetkým za bezproblémový priebeh akcie.

FOTOGALÉRIA ← klik


Výsledky 50. ročníka celoslovenskej súťaže SIP - Sereď


50. ročník celoštátnej súťaže žiakov stredných škôl v spracovaní informácií na PC

sa uskutočnil v dňoch 09. 03. – 10. 03. 2016 na Obchodnej akadémii v Seredi.

 

Naši reprezentanti boli úspešní v obidvoch súťažných disciplínach.

 

Súťažná disciplína: Písanie na PC

1. miesto - Richard Koronczi - II. B

(majster SR s výkonom 450,8 čistých úderov za minútu)

5. miesto - Lenka Havrilová - IV. A

 

Súťažná disciplína: Úprava textu na PC

3. miesto - Bianka Žigraiová - IV. A

4. miesto - Miriama Šoltésová - IV. E

6. miesto - Jana Seligová - IV. E

 

Ďakujeme za úspešnú reprezentáciu našej školy!


Celoslovenská súťaž v spracovaní informácií na PC - 9. - 10. 3. 2016


MŠVVaŠ SR v spolupráci so Štátnym inštitútom odborného vzdelávania organizuje 50. ročník celoštátnej súťaže v Spracovaní informácií na PC.

Na základe dosiahnutých výsledkov v krajskom kole boli na celoštátne kolo, ktoré sa uskutoční v termíne 9. - 10. 3. 2016 v Seredi nominovaní aj reprezentanti z našej školy. 

Výsledková listina postupujúcich na celoštátne kolo v súťažnej disciplíne "Písanie na počítači" ← klik

Výsledková listina postupujúcich na celoštátne kolo v súťažnej disciplíne "Úprava textu na PC" (UTX) ← klik

Výsledky disciplíny "Wordprocessing" budú zverejnené čoskoro ← klik


"8. Ostravský veletrh fiktivních firem"


Dňa 17.2.2016 Obchodní akademie a Vyšší odborná škola sociální, Ostrava-Mariánské Hory zorganizovala „8. Ostravský veletrh fiktivních firem“, na ktorom úspešne reprezentovali našu školu obe zúčastnené cvičné firmy.

V medzinárodnej konkurencii 24 firiem naši študenti získali ocenenie a vecné ceny v 3 zo 7 súťažných kategórií, a to:

Cvičná firma Džusko, s. r. o. (študenti IV. E triedy):

 • 1. miesto v kategórii: Najlepšia firma
 • 2. miesto v kategórii: Najlepšia prezentácia

Cvičná firma Vodárik, s. r. o. (študenti III. D triedy):

 • 1. miesto v kategórii: Najlepší firemný slogan

FOTOGALÉRIA ← klik

Ďakujeme za ochotu reprezentovať školu aj v čase jarných prázdnin a gratulujeme k dosiahnutým úspechom.


Krajská súťaž v spracovaní informácií na PC - 11. 2. 2016


Dňa 11. 2. 2016 sa na našej škole uskutočnil 50. ročník Krajskej súťaže v spracovaní informácií na PC, do ktorej sa nominovalo 35 žiakov stredných škôl Košického kraja.

Privítali sme učiteľov a reprezentantov z Rožňavy, Trebišova, Spišskej Novej Vsi aj z Obchodnej akadémie, Polárna 1, Košice.

Súťažilo sa v 3 disciplínach: (FOTOGALÉRIA ← klik)

1. Písanie na PC

Výsledky:

 1. miesto – Richard Koronczi – Obchodná akadémia, Watsonova 61, Košice – II. B
 2. miesto  - Lenka Havrilová – Obchodná akadémia, Watsonova 61, Košice – IV. A
 3. miesto – Bianka Žigraiová – Obchodná akadémia, Watsonova 61, Košice – IV. A

  

2. Úprava textu na PC (ÚTX)

Výsledky:

 1. miesto – Bianka Žigraiová – Obchodná akadémia, Watsonova 61, Košice – IV. A
 2. miesto - Miriama Šoltésová – Obchodná akadémia, Watsonova 61, Košice – IV. E
 3. miesto - Jana Seligová – Obchodná akadémia, Watsonova 61, Košice – IV. E

 

3. Wordprocessing

 1. miesto - Patrik Žori - Obchodná akadémia, Akademika Hronca 8, Rožňava - 4.ročník
 2. miesto - Nikola Vargová - Obchodná akadémia, Watsonova 61, Košice - IV. D
 3. miesto - Veronika Kotíková - Obchodná akadémia, Watsonova 61, Košice - IV. D

Víťazom srdečne blahoželáme a veríme, že budú úspešní aj na celoslovenskej súťaži, ktorá sa uskutoční v dňoch 9. – 10. marca 2016 na Obchodnej akadémii, Sereď.


Školské kolo Olympiády z ruského jazyka - 5. 2. 2016


Dňa 5. februára 2016 sa uskutočnilo školské kolo Olympiády z ruského jazyka.

Súťažilo sa v dvoch kategóriách - B1 a B2.

Výsledky v kategórii B1:

 1. miesto - Simona Mangerová (II. E)
 2. miesto - Bibiána Sálková (II. A)
 3. miesto - Silvia Illyésová (I. A)

Výsledky v kategórii B2:

 1. miesto - Katarína Sopková (IV. A)
 2. miesto - Jozef Bajus (III. A)
 3. miesto - Radovan Takáč (III. A)

Víťazom srdečne gratulujeme.


Celoslovenská súťaž v spracovaní textu na počítači - ZAV Zvolen


V dňoch 27.- 28. 1. 2016 naše reprezentantky vzorne reprezentovali našu školu na celoslovenskej súťaži v spracovaní textu na počítači, ktorá sa konala na SOŠ hotelových služieb a obchodu vo Zvolene.

Lenka Havrilová a Bianka Žigraiová zo IV. A triedy sa presadili v každej disciplíne.

Organizátori vyhodnotili v každej súťaži piatich najlepších, ktorí si prevzali diplomy, poháre a vecné ceny.

1. Bodovaný tréning - spracovanie textu vo výučbovom programe ZAV. Súťaž je zameraná na presnosť, rýchlosť a vytrvalosť, pretože texty v ZAV-ku súťažiaci spracovávali počas 60-tich minút.

Stupeň víťazov:

1. miesto - Lenka Havrilová

5. miesto - Bianka Žigraiová

2. Spracovanie textu z obrazovky v ZAV

3. miesto - Lenka Havrilová

3. Spracovanie textu z papierovej predlohy

5. miesto - Bianka Žigraiová

fotogaléria ← klik

Ing. Milena Valentíková

vedúca PK ADK


Deň otvorených dverí - 28. 1. 2016


Ďakujeme všetkým, ktorí sa prišli pozrieť na Deň otvorených dverí za účasť a prejavený záujem o našu školu.

Ak ste neprišli, a napriek tomu máte záujem si pozrieť priestory našej školy a vyskúšať si prijímacie testy, môžete tak urobiť kedykoľvek po telefonickom dohovore (kontakt ← klik).

Naša škola je pre každého vždy otvorená.

Fotogaléria ← klik


Školské kolo Olympiády vo francúzskom jazyku - 25. 1. 2016


Dňa 25. januára 2016 sa uskutočnilo školské kolo Olympiády vo francúzskom jazyku.

Súťažilo sa v dvoch kategóriách - 2A a 2B. (FOTOGALÉRIA ← klik)

Výsledky v kategórii 2A:

 1. miesto - Laura Gazdagová
 2. miesto - Nikola Rzepielová
 3. miesto - Nicol Vojčíková

Výsledky v kategórii 2B:

 1. miesto - Bianka Žigraiová
 2. miesto - Gabriela Sučová
 3. miesto - Martin Kračun

Víťazom srdečne gratulujeme.


16. ples obchodnej akadémie


Pozývame všetkých študentov, absolventov a priateľov školy na

16. ples Obchodnej akadémie - 23. januára 2016 o 19.00 h.

v Spoločenskom pavilóne, Trieda SNP 61, Košice.

Vstupné: 12€ (vrátane večere)

Vstupenky na ples si môžete zakúpiť alebo rezervovať u Ing. Gerendovej od 13. 1. 2016.


Obvodné kolo Olympiády v anglickom jazyku - 14. 1. 2016


Dňa 14. 1. 2016 sa na našej škole uskutočnilo obvodné kolo Olympiády v anglickom jazyku. Do obvodného kola postúpili víťazi školských kôl zo stredných škol v okresoch Košice I, II, III, IV a Košice-okolie. 

Súťažilo sa v kategóriách 2A, 2B, 2C2 a 2D. (FOTOGALÉRIA ← klik)

Výsledková listina Obvodného kola Olympiády v anglickom jazyku - 26. ročník, školský rok 2015/2016

Výhercovia za jednotlivé okresy:

Košice I:

Kategória 2A: Jankurová Petra, Gymnázium, Šrobárova 1, Košice

Kategória 2B: Dobranská Silvia, Gymnázium, Poštová 9, Košice

Kategória 2C2: Smolníková Emma Kristína, Evanjelické gymnázium J.A.Komenského,

      Škultétyho 14,Košice

Kategória 2D: Kertéš Matúš, SPŠ elektrotechnická, Komenského 44, Košice

Košice II:

Kategória 2A: Pivarníková Emma Barbara, Gymnázium, Trebišovská 12, Košice

Kategória 2B: Šedovič Martin, Gymnázium, Trebišovská 12, Košice

Kategória 2C2: Porubän Róbert, Gymnázium, Trebišovská 12, Košice

Kategória 2D: Tomlein Tomáš, Stredná odborná škola, Učňovská 5, Košice

Košice III:

Kategória 2A: Rajnič Matúš, SSOŠ, Postupimská 37, Košice

Kategória 2B: Gállová Barbora, SSOŠ, Postupimská 37, Košice

Kategória 2C2: Lukčo Jakub, Gymnázium sv. Edity Steinovej, Charkovská 1, Košice

Košice IV:

Kategória 2A: Örhalmi Max, Gymnázium Alejová 1, Košice

Kategória 2B: Onduš Daniel, Gymnázium Alejová 1, Košice

Kategória 2C2: Hrivňák Tomáš, Gymnázium Alejová 1, Košice

Kategória 2D: Pitocky Gergö, Stredná zdravotnícka škola, Kukučínova 40, Košice

Košice - okolie:

Kategória 2A: Borovská Ruth, Gymnázium Š. Moysesa, Školská 13, Moldava nad Bodvou

Kategória 2B: Szabó Christopher, Gymnázium bl. Sáry Salkaházi s VJM, Moldava nad Bodvou

Kategória 2C2: Lacková Jana, Gymnázium Š. Moysesa, Školská 13, Moldava nad Bodvou

Kategória 2D: Longauer Richard, SOŠ Szakközépiskola, Hlavná 54, Moldava nad Bodvou

Výhercom blahoželáme!

Výhercovia postupujú do krajského kola, ktoré sa uskutoční 10.02.2016 v CVČ Domino, Popradská 86, Košice.


Súťaž o najkrajšiu prezentáciu v programe Microsoft PowerPoint


Dňa 21. decembra 2015 sa uskutočnilo vyhodnotenie školskej súťaže o najkrajšiu prezentáciu vytvorenú v programe Microsoft PowerPoint. Súťaž bola organizovaná pod záštitou Ing. Gerendovej a Ing. Dorčákovej.

Výsledky:

 1. miesto - Juraj Kováč, Patrik Lechman, Gabriela Mrázová a Matej Šlauka - II. A (Téma: Sociálne experimenty)
 2. miesto - Zuzana Jelíneková - II. B (Téma: Pole dance)
 3. miesto - Peter Gregorovič - II. B (Téma: Londýn)

Fotogaléria ← klik


Slovenské technické múzeum - odborná exkurzia 18. 12. 2015


V rámci vyučovacieho predmetu administratíva a korešpondencia si žiaci II. D triedy so záujmom prezreli stále expozície:

 • Vývoj písacích strojov
 • Oznamovacia elektrotechnika – záznam a reprodukcia zvuku.

Odbornú exkurziu organizačne zabezpečila Ing. Valentíková v spolupráci s Ing. Gerendovou.

Fotogaléria ← klik


Vyhodnotenie súťaže v spracovaní informácií na počítači (SIP)


Vyhodnotenie školského kola súťaže bolo v réžii Ing. Mihokovej, predsedníčky školskej súťažnej komisie,  ktorá informovala prítomných o dosiahnutých výkonoch pretekárov v obidvoch súťažných disciplínach.

 

Najlepší z najlepších si prevzali diplomy a ceny z rúk riaditeľa školy Ing. Országha a členky súťažnej komisie Ing. Valentíkovej.

 

Víťazi v 1. disciplíne – Písanie na počítači

 1. miesto - Richard Koronczi - II. B
 2. miesto - Lenka Havrilová - IV. A
 3. miesto - Bianka Žigraiová - IV. A

 

Víťazky v 2. disciplíne – Úprava textu na počítači (ÚTX)

 1. miesto - Bianka Žigraiová - IV. A
 2. miesto - Miriama Šoltésová - IV. E
 3. miesto - Jana Seligová - IV. E

Víťazom srdečne blahoželáme.

 

Ing. Milena Valentíková

vedúca PK ADK

Fotogaléria ← klik


Školská súťaž v spracovaní informácií na počítači (SIP)


Štvrtok 10. decembra 2015 sa niesol v znamení tradičnej školskej súťaže v Spracovaní informácií na PC (SIP).

Vynikajúcu náladu medzi súťažiacimi podporil aj zástupca riaditeľa školy Ing. Hritz, ktorý súťaž slávnostne otvoril a poprial súťažiacim veľa úspechov.

V prvej disciplíne Písanie na PC súťažilo 7 žiakov, v druhej disciplíne ÚTX (Úprava textu na PC) si výkony zmerali 6 súťažiaci.

Súťažiaci, ktorým sa darilo, si zabezpečili postup na krajské kolo súťaže, ktoré sa uskutoční vo februári 2016.

Ing. Milena Valentíková

vedúca PK ADK

Fotogaléria ← klik


Snehuliaci všetkých krajín spojte sa!


Vyhodnotenie súťaže:

 1. miesto - Mária Kövešdiová, Patrik Lechman a Matej Šlauka - II. A
 2. miesto - Lucia Ilečková a Radka Zátorská - III. A
 3. miesto - Michaela Fečková a Michaela Ivanová - II. B
 4. miesto - Tatiana Kundráková - I. B

O poradí rozhodli žiaci II. E triedy v anonymnom hlasovaní.

Fotogaléria ← klik


Oznam


Dňa 16. decembra 2015 bola zorganizovaná zbierka šatstva a hračiek, ktoré sme doručili ľuďom vo finančnej núdzi a slobodným matkám s deťmi v centre Maják nádeje.

Všetkým čo prispeli ďakujeme.


Olympiáda v anglickom jazyku - kategória 2C1 a 2C2


Dňa 11. decembra 2015 sa konala Olympiáda v anglickom jazyku v kategórii 2C1 a 2C2 určená pre žiakov bilingválneho štúdia.

Zadania pre písomné testovanie, roleplay a opis obrázkov pre obe kategórie pripravili Mgr. Madžarová, Mgr. Berková a Mgr. Danková.

 V komisii pre roleplay a story telling  boli : Mgr. Madžarová, Mgr. Berková a Mgr. Bhutani Ravi Kant

 

Súťažiaci v oboch kategóriách preukázali veľmi dobré jazykové znalosti, pohotovo a kreatívne reagovali na vizuálny podnet a tvorivo pristupovali aj k dialógu na zadanú tému, rozhovor viedli so zahraničným lektorom.

 

Výsledky:

kategória 2C1

 1. miesto - Fabián Demko - V.E
 2. miesto - Miriam Šoltésová - IV.E
 3. miesto - Veronika Rusinková - IV.E

kategória 2C2

 1. miesto - Patrícia Sajková - II.D
 2. miesto - Michael Klitou - II. E                                         

Za invenčný prístup bol ocenený knihou Alexander Maďarič z I E triedy.

 Víťazi boli ocenení diplomami vo svojej kategórii a obdržali klasickú anglickú beletriu.

Víťaz kategórie 2C1 postupuje do regionálneho kola a víťazka kategórie 2C2 do obvodného kola Olympiády.

Organizačnému výboru ďakujeme a víťazom blahoželáme.

PhDr. Darina Kováčová

fotogaléria ← klik


IX. Vianočný veľtrh cvičných firiem - Vranov nad Topľou


Dňa 9. decembra 2015 sa na pôde Obchodnej akadémie vo Vranove nad Topľou konal IX. ročník vianočného veľtrhu cvičných firiem, na ktorom sa zúčastnilo 11 cvičných firiem.

Našu školu úspešne reprezentovali žiaci III. D triedy s cvičnou firmou Vodárik, s. r. o., ktorí získali cenu za kategóriu "Najlepší slogan".


Olympiáda ľudských práv - 8. 12. 2015


Dňa 8. 12. 2015 sa uskutočnila olympiáda ľudských práv, ktorej sa zúčastnili títo študenti:

 • Lukáš Baláž - II.B   
 • Patrícia Bokaová - III.D
 • Adriána Čikošová - II.B    
 • Frederik Van Lang Doan - I.A
 • Natália Dzurendová - II.B
 • Frederika Fazekašová - II.A
 • Michaela Fečková - II.B
 • Aneta Gladičová - IV.A
 • Michaela Ivanová - II.B
 • Patrik Lechman - II.A
 • Nikoleta Mačangová - IV.A
 • Gabriela Mrázová - II.A
 • Sofia Orlovská - III.D
 • Dávid Seman - I.A
 • Sandra Sztachová - II.A
 • Roman Šumak - IV.A
 • Richard Tóth - II.A

Výsledky:

 1. miesto - Roman Šumak - IV.A
 2. miesto - Nikoleta Mačangová - IV.A
 3. miesto - Patrik Lechman - II.A
Blahoželáme.

Olympiáda v nemeckom jazyku - kategória 2A a 2B


Dňa 7. decembra sa uskutočnila Olympiáda v nemeckom jazyku - kategória 2A a 2B.

Výsledky:

kategória 2A

 1. miesto - Veronika Tomčová - II. D
 2. miesto - Alexander Štubňa - II. D
 3. miesto - Dominika Zimová - II. C


kategória 2B

 1. miesto - Slávka Olajošová - III. C
 2. miesto - Mária Hudáková - IV. D
 3. miesto - Frederika Neradová - III. E

Blahoželáme.

Viac fotografií aj a facebooku ← klik


Odborná exkurzia v štátnom archíve


S činnosťou Štátneho archívu v Košiciach sa v rámci vyučovacieho predmetu administratíva a korešpondencia oboznámili aj naši tretiaci a štvrtáci.

 • 4. 12. 2015 - žiaci III. D - pod vedením Ing. Mihokovej a Ing. Lippaiovej
 • 7. 12. 2015 - žiaci III. B a IV. E - pod vedením Ing. Valentíkovej a Ing. Ladikovej

Odbornú exkurziu organizačne zabezpečila Ing. Mihoková.

Fotogaléria ← klik

Úlohou archívov je všestranná starostlivosť o archívne dokumenty, ich odborné a vedecké spracovanie a sprístupnenie ako aj využívanie na vedecké a iné účely.

Štátne archívy s regionálnou územnou pôsobnosťou:            

 • Štátny archív v Banskej Bystrici
 • Štátny archív v Bratislave
 • Štátny archív v Košiciach
 • Štátny archív v Nitre
 • Štátny archív v Prešove
 • Štátny archív v Trenčíne
 • Štátny archív v Trnave
 • Štátny archív v Žiline so sídlom v Bytči 

Olympiáda v anglickom jazyku - kategória 2A a 2B


Dňa 3. decembra sa uskutočnila Olympiáda v anglickom jazyku - kategória 2A a 2B, ktorej sa zúčastnili študenti klasického štúdia.

Výsledky:

kategória 2.A

 1. miesto - Simona Zákutná - II.A
 2. miesto - Alexandra Bernátová - II.C
 3. miesto - Frederik Van Lang Doam - I.A

kategória 2.B

 1. miesto - Sofia Orlovská - III.D
 2. miesto - Bianka Žigraiová - IV.A
 3. miesto - Petra Palíková - IV.B

Víťazi oboch kategórii postupujú do okresného kola. Gratulujeme.


18. Medzinárodný veľtrh cvičných firiem v Bratislave


V dňoch 5. - 6. novembra 2015 sa uskutočnil 18. Medzinárodný veľtrh cvičných firiem v Bratislave, na ktorom sa zúčastnilo spolu 49 cvičných firiem zo Slovenska a Rumunska.

Našu školu úspešne zastupovali tri cvičné firmy, ktoré získali tieto ocenenia:

 • Free B&M, s.r.o. - Najlepší katalóg - 3. miesto
 • Jogurty od Aničky, s.r.o. - Hlavná súťaž - 7. miesto
 • Sky Wings, s.r.o.. - Cena ekonomickej praxe

V individuálnom hodnotení reprezentantov cvičných firiem boli úspešní:

 • Denisa Pončáková (IV. A) - Sky Wings, s.r.o.
 • Martin Kračun (V. E) - Free B&M, s.r.o.

Fotogaléria ← klik


Súťaž "Olympijské festivaly Slovenska"


Dňa 2.12.2015 sa uskutočnilo slávnostné vyhodnotenie 8. ročníka súťaže Olympijské festivaly Slovenska v zrkadlovej sieni Divadla Jána Palárika v Trnave. Pozvanie Slovenského olympijského výboru prijali aj zástupcovia našej školy.

Do súťaže sa v roku 2015 zapojilo 518 škôl:

 • 198 materských škôl
 • 193 základných škôl
 • 127 stredných škôl

Ocenenia v kategórii stredných škôl:

 1. Obchodná akadémia, Watsonova 61, Košice (cenu prevzal zástupca riaditeľa Ing. Richard Hritz)
 2. SOŠ vinársko-ovocinárska, Kostolná 3, Modra
 3. Gymnázium Mikuláša Kováča, Mládežnícka 51, Banská Bystrica

Okrem ceny za najaktívnejšiu strednú školu na Slovensku získala cenu a čestné uznanie za aktívnu prípravu a organizáciu olympijských súťaží Mgr. Ľudmila Dratvová, a to v kategórii "Organizátori-pedagógovia" za Košický kraj.

Veľké poďakovanie patrí všetkým našim študentom a študentkám – športovcom, ktorí reprezentujú našu „WATSONKU“ na všetkých športových súťažiach.

Podrobné vyhodnotenie s bližšími informáciami ← klik

Fotogaléria ← klik


Olympiáda zo SJL


Dňa 2. 12. 2015 sa uskutočnila Olympiáda zo SJL, ktorá je zameraná na overovanie vedomostí z jazyka a literatúry.

Súťaž má dve časti:

 • písomná (test + transformácia textu)
 • ústna (prednes diskusného príspevku, rečníckeho prejavu)

Súťažiaci sú umiestnení v 2 kategóriách:

 • A kategória – 3. a 4. ročník
 • B kategória – 1. a 2. ročník

Do Olympiády zo Slovenského jazyka a literatúry sa zapojilo 28 študentov.

Výsledky:

A kategória (3. a 4. ročník)

 1. miesto - Natália Hlaváčová - III.C
 2. miesto - Stanislava Baricová - IV.A
 3. miesto - Nikola Rzepielová - III.E


B kategória (1. a 2. ročník)

 1. miesto - Tamara Vlčková - II.E
 2. miesto - Jana Petrová - II.D
 3. miesto - Tatiana Kundráková - I.C


Víťazi oboch kategórií postupujú do ďalšieho kola.

Fotogaléria ← klik


Medzinárodný veľtrh vzdelávania PRO EDUCO


V dňoch 24.-26. novembra 2015 sa uskutočnil medzinárodný veľtrh vzdelávania PRO EDUCO, na ktorom žiaci druhého a tretieho ročníka prezentovali našu školu budúcim uchádzačom z rôznych základných škôl z Košíc a Košického kraja.

Prezentovali žiaci z klasického aj bilingválneho štúdia :

 • Veronika Balogová – II. E
 • Leila Bartková – II. E
 • Estela Ferčáková – III. D
 • Sofia Orlovská – III. D
 • Petra Ostrožlíková – II. C
 • Petra Šerešová – II. C
 • Samuel Tirpák – II. D

Zároveň na tomto veľtrhu mali možnosť naši tretiaci a štvrtáci dostať informácie o vysokých školách na Slovensku a v Čechách .


Medzinárodný veľtrh - 25. 11. 2015


Dňa 25. 11. 2015 sa študenti IV. E triedy zúčastnili Medzinárodného veľtrhu študentských spoločností a cvičných firiem organizovaného SOŠ, Postupimská 37, Košice.

Našu školu reprezentovala cvičná firma BON JUS, s.r.o., ktorá bola úspešná v dvoch kategóriách:

 • „Najlepšia prezentácia“ - 1. miesto  
 • „Najlepší stánok“ - 2. miesto 

Študentom srdečne blahoželáme.

Fotogaléria ← klik


Promo akcia - 14. 11. 2015


Dňa 14. 11. 2015 sa vybraní študenti IV. E triedy zúčastnili Promo akcie pre zlatých a strieborných klientov spoločnosti METRO Cash & Carry SR s.r.o., kde prezentovali zdravé nápoje cvičnej firmy BON JUS, s.r.o..

Posilnili sme tak spoluprácu so spoločnosťou, ktorá je zároveň sponzorom cvičnej firmy BON JUS, s.r.o. v poskytovaní zásob čerstvej zeleniny a ovocia.

Fotogaléria z akcie ← klik


Súťaže


Školské kolo SIP

Dňa 10. decembra 2015 o 8.00 h sa uskutoční školské kolo súťaže v spracovaní informácií na PC. 

Bližšie informácie ← klik

Súťaž „EXPERT geniality show“

Dňa 1. decembra 2015 sa v učebni MAT na 1. a 2. vyučovacej hodine uskutoční celoslovenská súťaž „EXPERT geniality show“.

Za priebeh súťaže zodpovedá : RNDr. Elena Kravcová

Zoznam účastníkov ← klikOcenenie nášho študenta


Dňa 19.11.2015 bol na pôde Košického samosprávneho kraja pri príležitosti Dňa študentov ocenený Richard VARGA, žiak 5.ročníka (bilingválne štúdium). 

Blahoželáme.

Richard Varga - V. E


Súťaž "Mladý účtovník"


Dňa 26. novembra 2015 sa uskutoční 1. ročník súťaže "Mladý účtovník" v klasickom účtovaní.

Súťaž je určená pre študentov 3. ročníka a IV. E triedu.


Inštruktáž účastníkov súťaže sa uskutoční dňa 23. novembra 2015 o 14.20 h. v učebni EKC2 v prístavbe školy. Informácie o súťaži: Ing. Eva Sobotová


SúťažImatrikulácia - 13. 11. 2015


PREDAJ VSTUPENIEK NA IMATRIKULÁCIU 2015

 Žiaci 1. ročníka:

 • kupujú vstupenky od svojho triedneho profesora 
 • od 2. novembra do 6. novembra 2015 (do 12.00 h)

Žiaci 3. ročníka:

 • kupujú vstupenky od 3. novembra do 10. novembra 2015 u pp. Lukáča (kabinet NEJ):
Utorok   8:35 – 9:35 12:10 – 12:40
Streda  8:35 – 9:35 13:00 – 13:30
 Štvrtok    8:35 – 9:35  12:10 – 12:40
Piatok  9.25 – 9:35 12:10 – 12:40


 

 Žiaci ostatných ročníkov ako aj absolventi našej školy si môžu zakúpiť lístky:

 • od 5. novembra do 11. novembra → Alexandra Kováčová (IV. D)

PRI VSTUPE NA PODUJATIE BUDE POTREBNÉ PREUKÁZAŤ SA ISIC KARTOU.


NA MIESTE PODUJATIA UŽ LÍSTKY NEBUDÚ K DISPOZÍCII.


13. Medzinárodný veľtrh cvičných firiem krajín V4 v Košiciach


naša škola zorganizovala v dňoch 21.- 22. októbra 2015 v Spoločenskom pavilóne, Trieda SNP 61, Košice.

Ďakujeme všetkým za účasť a gratulujeme víťazom - Vyhodnotenie 13. MVCF krajín V4 v Košiciach ← klik

Fotogaléria:


Deň aktivít - 18. november 2015


Žiaci 1. ročníka sa od 8.00 h zúčastnili slávnostnej imatrikulácie v jedálni školy, po ktorej nasledovali rôzne aktivity pre všetkých študentov.

Žiaci 1. a 2. ročníka

 • absolvovali zážitkové formy práce v triedach v rámci primárnej prevencie závislostí, teambuilding spolu s lektormi z CPPPaP v Košiciach,
 • zúčastnili sa prezentácie - Študentský preukaz ISIC (výhody a možnosti využitia)

Žiaci 3., 4. a 5. ročníka

 • zúčastnili sa rôznych prezentácií a seminárov:

- Prezentácia PROSIGHT

- Prezentácia „Piliere úspešnej budúcnosti“

- Prezentácia spoločnosti T-Systems Slovakia, s. r. o.

- Prezentácia spoločnosti Slovak Telekom

- Prezentácia TU KE – Stavebná fakulta

- Prezentácia TU KE – Hutnícka fakulta

- Prezentácia spoločnosti HOLCIM Slovensko

- Seminár o spotrebiteľskom vzdelávaní

 

Fotogaléria ← klik


DNI BRITSKEJ KULTÚRY - 13. 10. 2015


Žiaci 3., 4. a 5. ročníka bilingválneho štúdia sa dňa 13.10. 2015 v priestoroch Kulturparku Košice  zúčastnili prezentácií v rámci DNÍ BRITSKEJ KULTÚRY.

Podujatie otvoril veľvyslanec Veľkej Británie na Slovensku Andrew Garth, ktorý zdôraznil že vzdelávanie prekračuje hranice domáceho štúdia a posúva možnosti stredného aj vysokoškolského štúdia v anglicky hovoriacich krajinách, vo Veľkej Británii, ale aj iných krajinách EÚ.

 Zástupcovia spoločnosti Interstudy - M.A. Petra Duchoňová a Košickej pobočky - Bc. Henrieta Harčaríková,  hovorili o možnostiach stredoškolského štúdia na Britských College na jeden školský rok. Pre našich študentov bola dôležitejšia prezentácia Univerzitného štúdia (bakalárskeho, magisterského a vyššieho odborného). Témou boli podmienky prijatia, ročné poplatky za štúdium s možnosťou získania nekomerčnej študentskej pôžičky, získania študijného štipendia a možnosti rezidenčného ubytovania, resp. „homestay“ v rodinách. Oživením bola absolventka Magisterského štúdia forenznej antropológie vo Worcestri a Dundee, ktorá zaujala svojím životným príbehom a zároveň je príkladom toho, že slovenskí študenti sú v zahraničí úspešní.

V druhej časti zástupcovia Britskej rady na Slovensku prezentovali medzinárodné testy IELTS ako medzinárodne akceptované prijímacie testy pre uchádzačov o zahraničné štúdium, a ako sa na ne pripraviť aj pomocou online vzorových testov na web stránkach Britskej rady.

Na záver inštitúcia Interstudy prezentovala aj možnosti ako sa zúčastniť jazykových kurzov v Británii (krátko aj dlhodobých), či už na zdokonalenie všeobecnej, alebo odbornej angličtiny a intenzívne jazykové stáže.


výstava EXTRAPOLÁCIE 9. 10. 2015


Študenti I.C triedy sa zúčastnili v rámci predmetu aplikovaná informatika výstavy EXTRAPOLÁCIE v Slovenskom technickom múzeu v Košiciach.

Organizátormi výstavy boli:

 • Slovenská spoločnosť aplikovanej kybernetiky a informatiky, 
 • Výpočtové stredisko Slovenskej akadémie vied, 
 • Slovenské technické múzeum v Košiciach, 
 • Technická univerzita, Košice, 
 • UPJŠ Košice, 
 • IT Valley, 
 • Reprint s.r.o., 
 • občianske združenie AGNICOLI . 

Výstava bola zameraná na históriu a budúcnosť IT. Študenti mali možnosť vidieť ako sa vyvíjali počítače od 1. počítača až po superpočítače, čo je súčasťou tematického plánu prvého ročníka. Dozvedeli sa aj o Murgašovi,  slovenskom priekopníkovi prenosu dát. 

Fotogaléria ← klik

Miesto konania: 

Výstavné priestory Slovenského technického múzea,

Hlavná 88, Košice

Téma výstavy: 

EXTRAPOLÁCIE

 História a budúcnosť IT v Košiciach

Termín:       9. 10. 2015
Študenti:   trieda I.C
Pedagogický dozor:  Ing. Danka Gerendová,  Ing. Angelika Marčoková

        

    


Viedeň - pracovná stáž


V rámci projektu Erasmus+ vycestuje 10 žiakov 3. ročníka na 3-týždňovú stáž do Viedne v máji 2016. Keďže sa naša škola po prvý raz zúčastňuje takéhoto projektu, išla si takúto stáž na dva týždne vyskúšať aj jedna vyučujúca. Mgr. Klára Opršalová strávila svoju dvojtýždňovú stáž (13. 09. - 26. 09. 2015) v Mozartovom múzeu (MOZARTHAUS VIENNA) priamo v centre Viedne. Krátka správa ← klik


Medzinárodná konferencia v Poľsku - Stalowa Wola


Študenti piateho a druhého ročníka bilingválnej sekcie sa zúčastnili na medzinárodnej konferencii na tému bankový systém v jednotlivých zúčastnených krajinách. Našu školu úspešne reprezentovali Richard Varga a Jozef Mičuch. Konferenciu natáčala regionálna televízia. V rámci návštevy  študenti absolvovali prehliadku školy. Zúčastnili sa vyučovacej hodiny poľského jazyka a dizajnu fotografie. Na radnici mesta nás prijal starosta mesta Stalowa Wola a vedúca odboru školstva. Študenti bývali v rodinách študentov. Mali možnosť ochutnať regionálnu stravu. Okrem počasia sa nám exkurzia vydarila a študenti sa vrátili plní zážitkov.

Základné informácie ← klik

Fotogaléria ← klik


Záujmové krúžky v šk. r. 2015/2016


Oznamujeme, že od 01. 10. 2015 sú na našej škole zriadené záujmové krúžky, do ktorých sa môžu študenti prihlásiť v termíne do 15. 10. 2015 u vedúcich krúžkov.

Zoznam záujmových krúžkov v šk. roku 2015/2016 ← klik


Súťažná hra "Voľná hodina" - 24. 9. 2015


Dňa 24. septembra 2015 pracovníci NÚCEMu realizovali na našej škole súťažnú hru pre žiakov pod názvom „Voľná hodina".  Súťažné podujatie pozostávalo zo spoločensko-vedomostnej hry „Vyhraj milióny", verzia Junior. Jeho súčasťou boli okrem vedomostných otázok aj hry na postreh (obrázky) alebo jednoduché matematické príklady.

Akcia bola realizovaná v rámci národného projektu Zvyšovanie kvality vzdelávania na základných a stredných školách s využitím elektronického testovania.

Trvanie jednej súťaže: 

 •  1. – 3. Vyučovacia hodina pre žiakov 2. ročníka (II. D a II. E)
 •  4. – 6. Vyučovacia hodina pre žiakov 4. ročníka (IV.A)

PRIEBEH SÚŤAŽE:
Súťažné tímy: žiaci v triede sa rozdelili do menších súťažných tímov, ktoré medzi sebou súťažili v troch kolách:

 1. Kolo – Otázky – tímy odpovedali na vedomostné otázky zo 6 okruhov
 2. Kolo – Obrázky – hľadali kartičku s vysloveným názvom obrázka
 3. Kolo – ČÍSLA (súčet piatich čísel) – vyberali 5 kartičiek s číslami tak, aby ich súčet bolo rozhodcom zadané číslo.

Víťazný tím, ale aj všetci účastníci súťaže boli odmenení vecnými cenami.

Bližšie informácie ← klik

Fotogaléria ← klik

Viac fotografií nájdete v albume na oficiálnej FB stránke školy ← klik


verejná zbierka "Biela pastelka"


Aj tohto roku sa študenti našej školy pod vedením Mgr. Csabalovej zapojili do zbierky na podporu nevidiacich a slabozrakých "BIELA PASTELKA". Informácie o zbierke ← klik

 


7. ročník AVON pochodu - 19. 9. 2015


Dňa 19. 09. 2015 sa študentky našej školy na čele s pani profesorkou Natašou Csabalovou zúčastnili 7. ročníka AVON pochodu proti rakovine prsníka v Bratislave. V spolupráci s Ligou proti rakovine vyjadrili podporu a spolupatričnosť ženám a ich rodinám bojujúcim proti tejto chorobe. Okrem pochodu sa zúčastnili aj prednášky o zdravej výžive, ktorú organizovala Liga proti rakovine. Na AVON pochode sa zúčastnilo viac ako 5000 ľudí a vyzbieralo sa viac ako 75 000 €, čo je dosiaľ najvyššia suma. Avon pochod tradične odštartoval na námestí pri Eurovea. Po prestrihnutí ružovej pásky o 14.00 h do centra mesta vyrazil dav, ktorý viedli mažoretky a bubeníci Campana Batucada. Tisíce účastníkov si oblieklo symbolické tričko, ktorého kúpou prispeli na boj za zdravé prsia. Medzi účastníkmi nechýbali ani tváre projektu ako Jana Kirschner, Ada Straková, Maroš Kramár, Zlatica Puškárová, Karin Habšudová či topmodelka Daniela Peštová. Najemotívnejším momentom celého pochodu bol „akt spolupatričnosti“, kedy sa vznieslo nad dav tisíce ružových balónov a vytvorilo vlastné ružové nebo...

Fotogaléria z akcie ← klik


Mosty bez bariér - 17. 9. 2015


Dňa 17. septembra 2015 sa uskutočnil Festival tvorivosti a spolupráce zdravotne znevýhodnených a zdravých mladých ľudí pod názvom MOSTY BEZ BARIÉR. 

Podujatie už po siedmy raz organizoval Košický samosprávny kraj v spolupráci so Strednou odbornou školou J. Majlátha v Pribeníku. V parku pri historickom kaštieli Majláthovcov sa zišli študenti z desiatok stredných škôl z Košického kraja. 

Predseda KSK odovzdal putovný pohár víťazom športového turnaja, ktorým na konci minulého školského roka vyvrcholili dlhodobé športové súťaže stredoškolákov v Košickom kraji. 

Naša škola obsadila vynikajúce 2.miesto v dlhodobých športových súťažiach v školskom roku 2014/2015.

Víťazom sa stalo Gymnázium z Michaloviec a na treťom mieste sa umiestnilo Gymnázium, Park mládeže 5 z Košíc.

 

Celodenný festival ponúkol ukážky remesiel, kadernícke a kozmetické prezentácie, módne prehliadky, barmanskú šou, gurmánske špeciality, športové súťaže, jazdeckú školu, aranžovanie kvetín, ukážky práce kynológov a vystúpenia mladých umelcov.

Vystúpenie kapely Peter Bič Projekt ← klik

Fotogaléria ← klik

Cieľom celodenného festivalu je vzájomné spoznávanie sa a prezentácia znevýhodnených a zdravých stredoškolákov z celého Košického kraja. Inšpiráciou bolo podujatie v meste Xanten v partnerskom nemeckom Porýní. V doterajších šiestich ročníkoch ako hostia vystúpili aj skupina No Name, Marián Čekovský, Peter Bič Projekt, Tomáš Buranovský a študenti Igora Timka z košického Konzervatória na Timonovej ulici, víťaz súťaže Česko-Slovensko má talent Miroslav Sýkora.

Stavanie mostu medzi zdravými a hendikepovanými deťmi je cesta na ich spoznávanie a pochopenie. V peknom prostredí zrekonštruovaného zámočku a parku v areáli Strednej odbornej školy v Pribeníku ukázali študenti stredných škôl i špeciálnych škôl a hostia podujatia šikovnosť a schopnosti žiakov bez rozdielu ich zdravotného stavu a  národností aj tento rok. Mosty bez bariér sú akciou pre široké okolie, pre žiakov, ich rodičov, obyvateľov nielen z blízkeho regiónu, ale každého, kto sa chce podieľať na ich stavaní.


ISIC preukaz - prolongačná známka


Pre študentov 2., 3., 4. a 5. ročníka, ktorí aj tento rok chcú využívať ISIC výhody a zľavy, je tu možnosť zakúpiť si prolongačnú známku ISIC 09/2016, ktorá predĺži nárok na využívanie výhod a zliav až do 30.9.2016. Bližšie informácie o spôsobe kúpy získate u svojho triedneho učiteľa. Pozrite si aj malú prezentáciu aktuálnych výhod, ktoré kúpou známky získate...


Spoločensko-vedomostná súťaž "Voľná hodina"


Dňa 24. septembra 2015 od 8.00 h. sa na našej škole 2 vybrané triedy zúčastnia spoločensko-vedomostnej súťaže VOĽNÁ HODINABližšie informácie... ← klik


Začiatok školského roka 2015/2016


Vyučovanie v školskom roku 2015/2016 sa začne na našej škole

dňa 2. septembra 2015 o 8:00 hod..

Prajeme všetkým žiakom, učiteľom a zamestnancom školy úspešné vykročenie do nového školského roka.

Zvlášť vítame našich prvákov, ktorí si môžu pozrieť umiestnenie svojej triedy, ostatných tried a odborných učební školy.

Do pozornosti dávame i Organizáciu školského rokuOznam školskej jedálne a ostatné dôležité informácie pre študentov (štipendiá, pokyny pre cvičenie na hodinách TEV, oslobodenie od cvičenia...)


Nová internetová stránka školy


Vítame Vás na novej internetovej stránke školy. Dúfame, že sa Vám nový dizajn a štruktúra páči.

Ak nájdete akúkoľvek chybu alebo máte nápad ako túto stránku vylepšiť neváhajte nás kontaktovať


Príhovor predsedu KSK - začiatok šk. roka 2015/2016


Pri príležitosti začiatku školského roka 2015/2016 Vám prinášame i možnosť prečítať si "Príhovor predsedu Košického samosprávneho kraja". 


Zámer na prenájom nebytových priestorov


Zámer na prenájom nebytových priestorov
na ulici Watsonova  61 v Košiciach
 

 Obchodná akadémia , Watsonova 61 v Košiciach ako správca majetku vo vlastníctve Košického samosprávneho kraja, v zmysle §9a ods. 1, písm. c) zákona č. 446/2001 Z.z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov, ponúka na prenájom nebytové priestory v objekte hlavnej školskej budovy Obchodnej akadémie na Watsonovej ulici č. 61 v Košiciach (budova so súpisným č. 1942, na parcele č. 1409, katastrálne územie Severné mesto, zapísaná na LV č. 9344), a to na dobu neurčitú od 01.10.2015 za účelom  prevádzkovania školského bufetu za nájomné minimálne vo výške 80 €/m2/rok (plus prevádzkové náklady) v zmysle Pravidiel prenajímania školského majetku vo vlastníctve mesta Košice a Zásad hospodárenia s majetkom Košického samosprávneho kraja.Nebytový priestor sa nachádza na prízemí budovy o výmere 20 m2s možnosťou používania sociálnych zariadení.

 

Záujemcovia môžu svoje ponuky predkladať na adresu:   

        Obchodná akadémia
           Watsonova 61
           040 01 Košice
,   

v uzatvorených obálkach so spiatočnou adresou záujemcu a označených heslom „Bufet - súťaž NEOTVÁRAŤ“. Posledný deň prijímania ponúk:28.08.2015, do 12.00 hod. (rozhodujúci je dátum doručenia ponuky, nie dátum poštovej pečiatky). Každý záujemca môže predložiť iba jednu ponuku. Ak záujemca predloží viacero ponúk, budú všetky jeho ponuky zo zámeru na prenájom vylúčené.

Ponuka musí obsahovať:

 • identifikačné údaje záujemcu (meno, priezvisko, rodné číslo, bydlisko alebo názov, sídlo, IČO),
 • v prípade, že záujemcom je fyzická osoba –podnikateľ aj výpis zo živnostenského registra, nie starší ako 3 mesiace,
 • v prípade, že záujemcom je právnická osoba aj výpis z obchodného registra, resp. z iného registra potvrdzujúceho právnu subjektivitu záujemcu, nie starší ako 3 mesiace,
 • účel využitia prenajatého priestoru,
 • súhlas záujemcu – fyzickej osoby so spracovaním osobných údajov na účely zámeru na prenájom a uzatvorenia nájomnej zmluvy,
 • vyhlásenie záujemcu, že nepatrí medzi osoby, ktoré si nemôžu priamym spôsobom prenajímať majetok Košického samosprávneho kraja v zmysle § 9a ods. 6 a 7 zákona č. 446/2001 Z.z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov,
 • cenovú ponuku.

Obhliadku priestoru je možné vykonať po telefonickom dohovore na telefónnom čísle sekretariátu riaditeľa školy 055/6333253055/6333253 (kl. 106 p. Ferencová a p. Černota) resp. mobil 0915904018. 

Nájomná zmluva bude uzatvorená v zmysle ust. zákona č. 116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov v znení neskorších predpisov.

Uzatvorenie nájomnej zmluvy s víťazným záujemcom podlieha schváleniu Košickým samosprávnym krajom. 

Vyhlasovateľ zámeru na prenájom si vyhradzuje právo neprijať žiadnu z predložených ponúk.

 

 

V Košiciach dňa 07.08.2015

Vyhotovil: Edita Ferencová