Návšteva TU a UPJŠ

10.06.2022

Žiaci tretích ročníkov bilingválneho štúdia sa počas maturitného týždňa mali možnosť osobne presvedčiť aké to je študovať na vysokej škole. Žiaci III.D a III.E navštívili Technickú univerzitu v Košiciach a žiaci III.D taktiež Univerzitu Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, konkrétne Katedru anglistiky a amerikanistiky Filozofickej fakulty. Univerzity organizovali pre stredoškolákov dni otvorených dverí.

Pri propagácii každej fakulty TUKE sa mohli prejsť po areáli univerzity a navštíviť stánky jednotlivých fakúlt, kde sa mali možnosť dozvedieť podrobnosti o možnostiach štúdia na daných fakultách. Napríklad Fakulta letectva predviedla simulácie lietania. Ekonomická fakulta mala pripravených niekoľko kvízov pre budúcich záujemcov o štúdium.

Prezentácia možností štúdia a jednotlivých predmetov a ich kombinácií na Katedre anglistiky a amerikanistiky Filozofickej fakulty UPJŠ bola vedená študentmi doktorandského stupňa štúdia, ktorí našim žiakom podrobne vysvetlili priebeh štúdia, predstavili jednotlivé predmety a pracovné možnosti absolventov. Z mnohých zaujímavých predmetov sa oboznámili napr. s analýzou filmu, v tlmočníckych kabínkach si žiaci mohli vyskúšať preklad prejavu z angličtiny do slovenčiny. Pre našich žiakov bolo pripravených aj niekoľko praktických kvízov.

Mgr. Lýdia Desiatniková, PhD.

Mgr. Simona Albertová