Organizácia školského roku 2018/2019


1. Školský rok 2018/2019 sa začína 1. septembra 2018. Vyučovanie sa začína 03. 09. 2018 o 08.00 h.       

Rozvrh vyučovacích hodín (riadi sa vyhláškou č. 314/2008 Z. z. § 8)

 0. vyučovacia hodina  07.00 - 07.45 h
 1. vyučovacia hodina  07.50 - 08.35 h
 2. vyučovacia hodina  08.40 - 09.25 h
 3. vyučovacia hodina  09.35 - 10.20 h
 4. vyučovacia hodina  10.30 - 11.15 h
 5. vyučovacia hodina  11.25 - 12.10 h
 6. vyučovacia hodina  12.15 - 13.00 h  pre 1., 2. a 5. ročník
 6. vyučovacia hodina  12.40 - 13.25 h  pre 3. a 4. ročník
 7. vyučovacia hodina  13.30 - 14.15 h
 8. vyučovacia hodina  14.25 - 15.10 h

2. Prvý polrok sa končí 31. januára 2019.

3. Klasifikačná porada za prvý polrok bude 29. januára 2019.

4. Druhý polrok sa začína 1. februára 2019.

5. Klasifikačná porada za druhý polrok bude 21. júna 2019.

6. Exkurzie (školské výlety) - najviac 2 vyučovacie dni, a to 24. a 25. 06. 2019.

    Neplánujeme školské výlety na sobotu a nedeľu vzhľadom na rozpočet školy.

    Klasifikáciu uzavrieť 19. júna 2019 do 14.00 h a odovzdať na spracovanie  výpočtovému laboratóriu.

7. Druhý polrok sa končí:                                    28. júna 2019.

8. Štvrťročné hodnotiace porady budú:       20. 11. 2018

                                                                                       16. 04. 2019

9. Deň otvorených dverí:                                    30. 01. 2019.

 

B. 1.     Prázdniny

            1)                  jesenné:          sa začínajú 31. 10. 2018 a končia sa 02. 11. 2018,

                                                              vyučovanie sa začína 05. 11. 2018;

            2)                  vianočné:        sa začínajú 23. 12. 2018 a končia sa 07. 01. 2019,

                                                              vyučovanie sa začína 08. 01. 2019;

            3)                  polročné:        sú 01. 02. 2019;

                                                              vyučovanie sa začne 04. 02. 2019;

            4)                  jarné:                trvajú týždeň: 18. 02.  – 22. 02. 2019,

                                                              vyučovanie sa začne 25. 02. 2019;

            5)                  veľkonočné:   sa začínajú 18. 04. 2019 a končia sa 23. 04. 2019;

                                                              vyučovanie sa začne 24. 04. 2019;

            6)                  letné:                sa začínajú 01. 07. 2019 a končia sa 31. 08. 2019;

                                                              vyučovanie sa začína 02. 09. 2019.

 

B. 2.     Prihlasovanie žiakov na štúdium

            Prijímacie konanie do 1. ročníka SŠ sa riadi § 62 - § 71 školského zákona.

            Prijímacie skúšky v školskom roku 2018/2019 pre školský rok 2019/2020 sa budú konať v termíne:

            -       pre 6317 M 74  obchodná akadémia – bilingválne štúdium – 09. 04. 2019

            -       pre 6317 M  obchodná akadémia  - 13. 05. 201916. 05. 2019.

           O druhom termíne rozhodne riaditeľ školy po prerokovaní na pedagogickej rade a toto rozhodnutie       zverejní do siedmich dní odo dňa konania prijímacej skúšky.

 

B. 3.     Ukončenie štúdia na stredných školách

stanovuje § 72 - § 93 školského zákona a vyhláška č. 318/2008 Z. z. o ukončovaní štúdia na stredných školách.

Harmonogram externej časti (EČ) a písomnej formy internej časti maturitnej skúšky (PFIČ) stanoví Ministerstvo školstva SR.

Termín externej časti mat. skúšky zo SJL:              12. 03. 2019

Termín externej časti mat. skúšky z ANJ, NEJ:      13. 03. 2019

Termín externej časti mat. skúšky z MAT:               14. 03. 2019

Termín praktickej časti odbornej zložky:                  06. – 09. 05. 2019

Termín ústnej formy internej časti:                           20. – 24. 05. 2019

Klasifikačná porada pre maturujúce triedy:              06. 05. 2019

Akademický týždeň pre maturantov začína:            13. 05. 2019

Rozlúčka s maturantmi:                                            10. 05. 2019

Termín ústnej formy internej časti mat. skúšky

zo SJL – IV. D a IV. E                                               24. - 25. 06. 2019

 

B. 4.     Športové dni

Podľa pedagogicko-organizačných pokynov je potrebné aktivizovať záujmovú telovýchovnú a športovú činnosť detí a mládeže na školách.

Účelové cvičenie     pre 1. ročník (1.)           september 2018

                                 pre 2. ročník (3.)          september 2018

Kurz na ochranu života a zdravia                 september 2018

Lyžiarsky výcvik                                            február 2019

Účelové cvičenie     pre 1. ročník (2.)           máj 2019

                                 pre 2. ročník (4.)          máj 2019

Letný telovýchovný výcvik                            máj 2019       

Medzitriedne súťaže, školské súťaže organizovať v priebehu roka. Víťazné družstvo odmeniť – zahrnúť do plánu Rodičovskej rady.

Záujmové krúžky viesť podľa záujmu žiakov a podmienok školy.

 

B. 5.     Prax žiakov

Ročník

Termín

štvrtý

05. 09. – 18. 09. 2018

tretí

20. 05. – 31. 05. 2019

 

Termíny triednych združení rodičov:

02. 10. 2018                           17.00 h

20. 11. 2018                           17.00 h; 17.15-18.00 h konzultácie so vš. vyučujúcimi

22. 01. 2019                           17.00 h; 17.15-18.00 h konzultácie so vš. vyučujúcimi

16. 04. 2019                           17.00 h; 17.15-18.00 h konzultácie so vš. vyučujúcimi

11. 06. 2019                           17.00 h; 17.15-18.00 h konzultácie so vš. vyučujúcimi

Konzultačný deň: utorok  - individuálne po dohode s vyučujúcim.