Obchodná akadémia, Watsonova 61, 040 01 Košice v šk. r. 2019/2020 otvára tieto študijné odbory


Denné štúdium:

  • Študijný odbor 6317 M  obchodná akadémia
  • Študijný odbor 6317 M 74  obchodná akadémia – bilingválne štúdium (anglický jazyk)

Študijný odbor 6317 M  obchodná akadémia - 4 ročné štúdium určené pre žiakov základných škôl

Prijímacie skúšky na školský rok 2019/2020 sa budú konať v termínoch 13. a 16. mája 2019.

Výsledky prijímacích skúšok:

Zoznam uchádzačov prijatých a zapísaných bez prijímacej skúšky

Zoznam uchádzačov prijatých na základe kritérií a pozvaných na zápis

Zoznam uchádzačov, ktorí vyhoveli kritériám prijímacích skúšok a neboli prijatí pre nedostatok miesta

Zoznam uchádzačov, ktorí nevyhoveli kritériám prijímacích skúšok a neboli prijatí na štúdium

Zápisnica zo zasadnutia prijímacej komisie

Plánovaný počet tried/

prijatých žiakov

Termín podania prihlášky

Termín konania prijímacích skúšok

Prijímacie skúšky

OA

3/90

10. 04. 2019

20. 04. 2019

13. 05. 2019 a

16. 05. 2019

SJL - MAT

    

Študijný odbor 6317 M 74  obchodná akadémia – bilingválne štúdium (anglický jazyk) - 5 ročné štúdium určené pre žiakov 8. a 9. ročníka základných škôl

Prijímacie skúšky na školský rok 2019/2020 sa budú konať v termíne 9. apríla 2019.  

Výsledky prijímacích skúšok:

Zoznam uchádzačov prijatých na základe kritérií a pozvaných na zápis

Zoznam uchádzačov, ktorí vyhoveli kritériám prijímacích skúšok a neboli prijatí pre nedostatok miesta

Zoznam uchádzačov, ktorí nevyhoveli kritériám prijímacích skúšok a neboli prijatí na štúdium

Zápisnica zo zasadnutia prijímacej komisie

Plánovaný počet tried/

prijatých žiakov

Termín podania prihlášky

Termín konania prijímacích skúšok

Prijímacie skúšky

OA

2/60

20. 02. 2019

28. 02. 2019

09. 04. 2019

SJL – MAT - ANJ