Obchodná akadémia, Watsonova 61, 040 01 Košice v šk. r. 2017/2018 otvára tieto študijné odbory


Denné štúdium:

  • Študijný odbor 6317 M  obchodná akadémia
  • Študijný odbor 6317 M 74  obchodná akadémia – bilingválne štúdium (anglický jazyk)

Študijný odbor 6317 M  obchodná akadémia - 4 ročné štúdium určené pre žiakov základných škôl

Prijímacie skúšky na školský rok 2017/2018 sa budú konať v termíne 9. a 11. mája 2017.

Plánovaný počet

prijatých žiakov

Termín podania prihlášky

Termín konania prijímacích skúšok

Prijímacie skúšky

OA

60

10. 04. 2017

20. 04. 2017

9. 05. 2017 a

11. 05. 2017

SJL - MAT

    

Zoznam uchádzačov prijatých a zapísaných bez prijímacej skúšky

Zoznam uchádzačov prijatých na základe kritérií a pozvaných na zápis

Zoznam uchádzačov, ktorí vyhoveli kritériám prijímacích skúšok a neboli prijatí pre nedostatok miesta

Zoznam uchádzačov, ktorí nevyhoveli kritériám prijímacích skúšok a neboli prijatí na štúdium

Zápisnica zo zasadnutia prijímacej komisie

Študijný odbor 6317 M 74  obchodná akadémia – bilingválne štúdium (anglický jazyk) - 5 ročné štúdium určené pre žiakov 8. a 9. ročníka základných škôl

Prijímacie skúšky na školský rok 2017/2018 sa budú konať v termíne 7. apríla 2017.  

Plánovaný počet

prijatých žiakov

Termín podania prihlášky

Termín konania prijímacích skúšok

Prijímacie skúšky

OA

60

20. 02. 2017

28. 02. 2017

07. 04. 2017

SJL – MAT - ANJ