Kvalitná prax - úspech v práci


Základné informácie o projekte:

Program: Erasmus+
Kľúčová akcia:  Vzdelávacia mobilita jednotlivcov
Akcia:    Mobilita učiacich sa a zamestnancov KA 1
Typ akcie:  Mobilita učiacich sa a zamestnancov KA 1 v OVP
Výzva:  2019
Kolo:    1. kolo
Názov projektu: Kvalitná prax-úspech v práci
Začiatok projektu:  01. 06. 2019
Celkové trvanie projektu: 24 mesiacov
Koniec projektu:  31. 05. 2022

          

Erasmus+ je nový program Európskej únie, ktorý podporuje aktivity v oblasti vzdelávania, odbornej prípravy, mládeže a športu počas programového obdobia v rokoch 2014 - 2020. 

Erasmus+ poskytuje granty pre široké spektrum akcií a aktivít v oblasti vzdelávania, odbornej prípravy, mládeže a športu. Program dáva príležitosť študentom, žiakom odbornej prípravy, pedagogickým zamestnancom, pracovníkom s mládežou a dobrovoľníkom stráviť obdobie v zahraničí a zlepšiť tak svoje poznatky, zručnosti a zamestnateľnosť. Program podporuje organizácie, ktoré sa môžu zapájať do projektovej spolupráce a v rámci partnerstiev zdieľať inovácie vo vzdelávaní, odbornej príprave a mládeže.

Erasmus+ je otvorený širokému spektru organizácií vo všetkých odvetviach sektoroch vzdelávania, odbornej prípravy, mládeže a športu.

Čo je to?

Erasmus + sa zameriava na zlepšenie kvality odborného vzdelávania a prípravy v celej Európe, poskytovanie príležitostí pre študentov a zamestnancov odborného vzdelávania a prípravy absolvovať stáž v zahraničí. Pomáha organizáciám odborného vzdelávania a prípravy vybudovať strategické partnerstvá s inými organizáciami a podnikmi na vytvorenie úzkych väzieb medzi vzdelávaním a odbornou prípravou a svetom práce. 


Čo to zahŕňa?

Príležitosti pre žiakov odborného vzdelávania a prípravy absolvovať stáž v zahraničí:

 • v podniku alebo na inom pracovisku (napr. vo verejnej alebo mimovládnej organizácii);
 • v odbornej škole s praktickým vyučovaním v podniku.

Príležitosti pre zamestnancov zúčastniť sa európskych aktivít profesijného rozvoja, ktoré zahŕňajú::

 • odbornú prípravu (stáž);
 • job shadowing alebo pozorovanie;
 • výučbové pobyty.

Každoročne sa zapájame do programu ERASMUS+ , pričom je našou hlavnou úlohou vypracovať projekt KA 102, ktorý je primárne určený na realizáciu zahraničných stáži žiakov. Náš projekt „Kvalitná prax- úspech v práci“ je určený pre žiakov 3. ročníka študijného odboru obchodná akadémia a žiakov 4. ročníka študijného odboru obchodná akadémia – bilingválne štúdium. Samotná realizácia tohto projektu bola poznačená pandémiou kovidu. Z tohto dôvodu sme realizáciu projektu museli prispôsobiť aktuálnej dobe a z dôvodu nemožnosti realizovať stáž, sme požiadali o predlženie projektu. To nám umožnilo zrealizovať stáž našich žiakov 29.8.2021 do 18.9.2021 na Cypre.

V rámci tohto projektu:

 • absolvovalo 19 žiakov svoju 3-týždňovú prax vo firme na Cypre,
 • počas stáže boli s nimi dvaja sprevádzajúci učitelia

Zo stáže si všetci odniesli množstvo nových zážitkov, získali poznatky a načerpali nekonečné množstvo pracovné skúseností,  bližšie spoznali  kultúrou Cypru. Žiaci pretavili svoje teoretické vedomosti nadobudnuté v škole do praxe. Keďže je Cyprus bývalá kolónia, nie je problém komunikovať so všetkými v angličtine. To umožnilo našim žiakom zlepšiť svoje jazykové kompetencie v angličtine. Po absolvovaní stáže boli žiaci ohodnotení v predmete prax známkou na vysvedčení a taktiež získajú medzinárodne uznávané certifikáty a dokument Europass Mobility.

Videá zo stáže:  Cyprus Erasmus+                      Erasmus+ na Cypre

Správy z projektov:

Správa z mobility žiakov Erasmus+

Správa z mobility - Grešová

Erasmus+ je nový program Európskej únie, ktorý podporuje aktivity v oblasti vzdelávania, odbornej prípravy, mládeže a športu počas programového obdobia v rokoch 2014 - 2020. 

Erasmus+ poskytuje granty pre široké spektrum akcií a aktivít v oblasti vzdelávania, odbornej prípravy, mládeže a športu. Program dáva príležitosť študentom, žiakom odbornej prípravy, pedagogickým zamestnancom, pracovníkom s mládežou a dobrovoľníkom stráviť obdobie v zahraničí a zlepšiť tak svoje poznatky, zručnosti a zamestnateľnosť. Program podporuje organizácie, ktoré sa môžu zapájať do projektovej spolupráce a v rámci partnerstiev zdieľať inovácie vo vzdelávaní, odbornej príprave a mládeže.

Erasmus+ je otvorený širokému spektru organizácií vo všetkých odvetviach sektoroch vzdelávania, odbornej prípravy, mládeže a športu.

Čo je to?

Erasmus + sa zameriava na zlepšenie kvality odborného vzdelávania a prípravy v celej Európe, poskytovanie príležitostí pre študentov a zamestnancov odborného vzdelávania a prípravy absolvovať stáž v zahraničí. Pomáha organizáciám odborného vzdelávania a prípravy vybudovať strategické partnerstvá s inými organizáciami a podnikmi na vytvorenie úzkych väzieb medzi vzdelávaním a odbornou prípravou a svetom práce. 


Čo to zahŕňa?

Príležitosti pre žiakov odborného vzdelávania a prípravy absolvovať stáž v zahraničí:

 • v podniku alebo na inom pracovisku (napr. vo verejnej alebo mimovládnej organizácii);
 • v odbornej škole s praktickým vyučovaním v podniku.

Príležitosti pre zamestnancov zúčastniť sa európskych aktivít profesijného rozvoja, ktoré zahŕňajú::

 • odbornú prípravu (stáž);
 • job shadowing alebo pozorovanie;
 • výučbové pobyty.