Kvalitná prax - úspech v práci


Základné informácie o projekte:

Program: Erasmus+
Kľúčová akcia:  Vzdelávacia mobilita jednotlivcov
Akcia:    Mobilita učiacich sa a zamestnancov KA 1
Typ akcie:  Mobilita učiacich sa a zamestnancov KA 1 v OVP
Výzva:  2019
Kolo:    1. kolo
Názov projektu: Kvalitná prax-úspech v živote
Začiatok projektu:  01. 06. 2019
Celkové trvanie projektu: 24 mesiacov
Koniec projektu:  31. 05. 2021

          

Erasmus+ je nový program Európskej únie, ktorý podporuje aktivity v oblasti vzdelávania, odbornej prípravy, mládeže a športu počas programového obdobia v rokoch 2014 - 2020. 

Erasmus+ poskytuje granty pre široké spektrum akcií a aktivít v oblasti vzdelávania, odbornej prípravy, mládeže a športu. Program dáva príležitosť študentom, žiakom odbornej prípravy, pedagogickým zamestnancom, pracovníkom s mládežou a dobrovoľníkom stráviť obdobie v zahraničí a zlepšiť tak svoje poznatky, zručnosti a zamestnateľnosť. Program podporuje organizácie, ktoré sa môžu zapájať do projektovej spolupráce a v rámci partnerstiev zdieľať inovácie vo vzdelávaní, odbornej príprave a mládeže.

Erasmus+ je otvorený širokému spektru organizácií vo všetkých odvetviach sektoroch vzdelávania, odbornej prípravy, mládeže a športu.

Čo je to?

Erasmus + sa zameriava na zlepšenie kvality odborného vzdelávania a prípravy v celej Európe, poskytovanie príležitostí pre študentov a zamestnancov odborného vzdelávania a prípravy absolvovať stáž v zahraničí. Pomáha organizáciám odborného vzdelávania a prípravy vybudovať strategické partnerstvá s inými organizáciami a podnikmi na vytvorenie úzkych väzieb medzi vzdelávaním a odbornou prípravou a svetom práce. 


Čo to zahŕňa?

Príležitosti pre žiakov odborného vzdelávania a prípravy absolvovať stáž v zahraničí:

 • v podniku alebo na inom pracovisku (napr. vo verejnej alebo mimovládnej organizácii);
 • v odbornej škole s praktickým vyučovaním v podniku.

Príležitosti pre zamestnancov zúčastniť sa európskych aktivít profesijného rozvoja, ktoré zahŕňajú::

 • odbornú prípravu (stáž);
 • job shadowing alebo pozorovanie;
 • výučbové pobyty.

Naša škola sa  zapojila do projektu realizovaného v rámci programu ERASMUS+ KA 102. Už po niekoľký krát bola naša škola úspešná a získala na stáž žiakov grant z Národnej agentúry SAAIC. Projekt „Kvalitná prax- úspešné uplatnenie sa na trhu práce“ bol zameraný na žiakov 3. ročníka študijného odboru obchodná akadémia a žiakov 4. ročníka študijného odboru obchodná akadémia – bilingválne štúdium. Stáže sa konali v Londýne a Dubline.

V rámci tohto projektu:

 • absolvovalo 20 žiakov svoju 3-týždňovú prax vo firmách v Londýne a Dubline.
 • V Londýne sme mali v novembri/decembri 2018 10 žiakov 4. ročníka študijného odboru obchodná akadémia – bilingválne štúdium a dvoch sprevádzajúcich učiteľov.
 • V Dubline absolvovalo svoju povinnú prax  10 žiakov 3. ročníka študijného odboru obchodná akadémia a počas stáže boli s nimi dvaja sprevádzajúci učitelia.
 • Všetci žiaci vykonali svoju stáž v ekonomicky zameraných firmách.

 

Okrem nových zážitkov, poznatkov, oboznámenia sa s kultúrou danej krajiny, zúročili  žiaci svoje teoretické vedomosti nadobudnuté v škole a aplikovali v praxi. Žiaci získali možnosť zlepšenia svojich jazykových schopností. Po absolvovaní stáže budú žiaci ohodnotení za prax známkou na vysvedčení z predmetu Prax a taktiež získajú medzinárodne uznávané certifikáty a kredity platné podľa a kredity platné podľa  Európskeho systému prenosu kreditov v odbornom vzdelávaní a príprave (ECVET)

Správy z projektov:

Erasmus+ ČÍSLO ZMLUVY 2019-1-SK01-KA102-060509 Kvalitná prax - úspech v práci

Správa z mobility - Grešová

Základné informácie o projekte:

Program: Erasmus+
Kľúčová akcia:  Vzdelávacia mobilita jednotlivcov
Akcia:    Mobilita učiacich sa a zamestnancov KA 1
Typ akcie:  Mobilita učiacich sa a zamestnancov KA 1 v OVP
Výzva:  2018
Kolo:    1. kolo
Názov projektu: Kvalitná prax-úspech v živote
Začiatok projektu:  3. 7. 2018
Celkové trvanie projektu: 12 mesiacov
Koniec projektu:  2. 7. 2019

          

Erasmus+ je nový program Európskej únie, ktorý podporuje aktivity v oblasti vzdelávania, odbornej prípravy, mládeže a športu počas programového obdobia v rokoch 2014 - 2020. 

Erasmus+ poskytuje granty pre široké spektrum akcií a aktivít v oblasti vzdelávania, odbornej prípravy, mládeže a športu. Program dáva príležitosť študentom, žiakom odbornej prípravy, pedagogickým zamestnancom, pracovníkom s mládežou a dobrovoľníkom stráviť obdobie v zahraničí a zlepšiť tak svoje poznatky, zručnosti a zamestnateľnosť. Program podporuje organizácie, ktoré sa môžu zapájať do projektovej spolupráce a v rámci partnerstiev zdieľať inovácie vo vzdelávaní, odbornej príprave a mládeže.

Erasmus+ je otvorený širokému spektru organizácií vo všetkých odvetviach sektoroch vzdelávania, odbornej prípravy, mládeže a športu.

Čo je to?

Erasmus + sa zameriava na zlepšenie kvality odborného vzdelávania a prípravy v celej Európe, poskytovanie príležitostí pre študentov a zamestnancov odborného vzdelávania a prípravy absolvovať stáž v zahraničí. Pomáha organizáciám odborného vzdelávania a prípravy vybudovať strategické partnerstvá s inými organizáciami a podnikmi na vytvorenie úzkych väzieb medzi vzdelávaním a odbornou prípravou a svetom práce. 


Čo to zahŕňa?

Príležitosti pre žiakov odborného vzdelávania a prípravy absolvovať stáž v zahraničí:

 • v podniku alebo na inom pracovisku (napr. vo verejnej alebo mimovládnej organizácii);
 • v odbornej škole s praktickým vyučovaním v podniku.

Príležitosti pre zamestnancov zúčastniť sa európskych aktivít profesijného rozvoja, ktoré zahŕňajú::

 • odbornú prípravu (stáž);
 • job shadowing alebo pozorovanie;
 • výučbové pobyty.

Naša škola sa  zapojila do projektu realizovaného v rámci programu ERASMUS+ KA 102. Už po niekoľký krát bola naša škola úspešná a získala na stáž žiakov grant z Národnej agentúry SAAIC. Projekt „Kvalitná prax- úspešné uplatnenie sa na trhu práce“ bol zameraný na žiakov 3. ročníka študijného odboru obchodná akadémia a žiakov 4. ročníka študijného odboru obchodná akadémia – bilingválne štúdium. Stáže sa konali v Londýne a Dubline.

V rámci tohto projektu:

 • absolvovalo 20 žiakov svoju 3-týždňovú prax vo firmách v Londýne a Dubline.
 • V Londýne sme mali v novembri/decembri 2018 10 žiakov 4. ročníka študijného odboru obchodná akadémia – bilingválne štúdium a dvoch sprevádzajúcich učiteľov.
 • V Dubline absolvovalo svoju povinnú prax  10 žiakov 3. ročníka študijného odboru obchodná akadémia a počas stáže boli s nimi dvaja sprevádzajúci učitelia.
 • Všetci žiaci vykonali svoju stáž v ekonomicky zameraných firmách.

 

Okrem nových zážitkov, poznatkov, oboznámenia sa s kultúrou danej krajiny, zúročili  žiaci svoje teoretické vedomosti nadobudnuté v škole a aplikovali v praxi. Žiaci získali možnosť zlepšenia svojich jazykových schopností. Po absolvovaní stáže budú žiaci ohodnotení za prax známkou na vysvedčení z predmetu Prax a taktiež získajú medzinárodne uznávané certifikáty a kredity platné podľa a kredity platné podľa  Európskeho systému prenosu kreditov v odbornom vzdelávaní a príprave (ECVET)

Stáž v Londýne a Dubline      

Diseminačné práce: