"Prax - škola života" - projekt Erasmus+


Základné informácie o projekte:

Program: Erasmus+
Kľúčová akcia:  Vzdelávacia mobilita jednotlivcov
Akcia:    Mobilita učiacich sa a zamestnancov KA 1
Typ akcie:  Mobilita učiacich sa a zamestnancov KA 1 v OVP
Výzva:  2015
Kolo:    1. kolo
Názov projektu: Prax – škola života
Začiatok projektu:  1. 6. 2015
Celkové trvanie projektu: 12 mesiacov
Koniec projektu:  1. 6. 2016

          

Erasmus+ je nový program Európskej únie, ktorý podporuje aktivity v oblasti vzdelávania, odbornej prípravy, mládeže a športu počas programového obdobia v rokoch 2014 - 2020. 

Erasmus+ poskytuje granty pre široké spektrum akcií a aktivít v oblasti vzdelávania, odbornej prípravy, mládeže a športu. Program dáva príležitosť študentom, žiakom odbornej prípravy, pedagogickým zamestnancom, pracovníkom s mládežou a dobrovoľníkom stráviť obdobie v zahraničí a zlepšiť tak svoje poznatky, zručnosti a zamestnateľnosť. Program podporuje organizácie, ktoré sa môžu zapájať do projektovej spolupráce a v rámci partnerstiev zdieľať inovácie vo vzdelávaní, odbornej príprave a mládeže.

Erasmus+ je otvorený širokému spektru organizácií vo všetkých odvetviach sektoroch vzdelávania, odbornej prípravy, mládeže a športu.

Čo je to?

Erasmus + sa zameriava na zlepšenie kvality odborného vzdelávania a prípravy v celej Európe, poskytovanie príležitostí pre študentov a zamestnancov odborného vzdelávania a prípravy absolvovať stáž v zahraničí. Pomáha organizáciám odborného vzdelávania a prípravy vybudovať strategické partnerstvá s inými organizáciami a podnikmi na vytvorenie úzkych väzieb medzi vzdelávaním a odbornou prípravou a svetom práce. 


Čo to zahŕňa?

Príležitosti pre žiakov odborného vzdelávania a prípravy absolvovať stáž v zahraničí:

  • v podniku alebo na inom pracovisku (napr. vo verejnej alebo mimovládnej organizácii);
  • v odbornej škole s praktickým vyučovaním v podniku.

Príležitosti pre zamestnancov zúčastniť sa európskych aktivít profesijného rozvoja, ktoré zahŕňajú::

  • odbornú prípravu (stáž);
  • job shadowing alebo pozorovanie;
  • výučbové pobyty.

Naša škola sa od 1. 6. 2015 zapojila do projektu realizovaného v rámci programu ERASMUS+, ktorý je financovaný Európskou Komisiou. Realizácii predchádzalo vypracovanie projektu a jeho schválenie.

V rámci tohto projektu absolvuje 20 študentov svoju 3-týždňovú prax vo firmách vo Viedni a v Londýne. Do Londýna odletí 10 študentov a dvaja vyučujúci v novembri 2015 a do Viedne pocestuje 10 študentov spolu s dvoma učiteľmi v máji 2016. Povinnú prax absolvujú v ekonomicky zameraných firmách.

Okrem nových zážitkov, poznatkov, zručností, zlepšenia jazykovej úrovne, budú žiaci ohodnotený za prax známkou na vysvedčení z predmetu Prax a taktiež získajú medzinárodne uznávané certifikáty a kredity platné podľa  Európskeho systému prenosu kreditov v odbornom vzdelávaní a príprave (ECVET).

Súčasťou projektu je aj mobilita zamestnancov. Do Londýna na pracovnú stáž, podobne ako študenti, vycestovali v auguste 2015 aj 2 vyučujúce na 2 týždne a do Viedne pocestuje na pracovnú stáž jedna vyučujúca v septembri 2015.