Školské kolo olympiády bilingválneho štúdia v anglickom jazyku

23.11.2022

Dňa 21.11. 2022 sa na Obchodnej Akadémii Watsonova 61 v Košiciach uskutočnil 33. ročník olympiády v ANJ pre bilingválne štúdium. Zúčastnili sa jej  žiaci prvého až piateho ročníka BS. Do súťaže v kategórii 2C1 sa zapojilo 37 žiakov a 4 žiaci súťažili v kategórii 2C2-native speakers.

Súťaž pozostávala z dvoch kôl, písomného so začiatkom o 8:00 h a ústneho so začiatkom o 10:00 h. Písomné testy preverili u zúčastnených úroveň gramatiky, slovnej zásoby, posluchu s porozumením a čítania s porozumením. Počas písomnej časti sa o organizáciu, dozor, opravu testov a zápis do výsledkovej tabuľky  starali   Mgr. Edita Madžarová a Mgr. Antónia Zubková. V komisii  ústnej časti -roleplay a picture story pracovali PhDr. Darina Kováčová, Mgr. Simona Albertová a Mgr. Lýdia Desiatniková,PhD. Speaking test bol zameraný na preverenie vyjadrovacích schopností, interakciu žiaka v situačnom dialógu,  tvorivosť a plynulosť rečového prejavu, rozmanitosť slovnej zásoby a používania gramatických štruktúr vo vlastnom príbehu prerozprávanom podľa vizuálnej predlohy. 

PhDr. Darina Kováčová a komisia  na záver vyhodnotila priebeh súťaže. Ocenila zodpovedný prístup a veľmi dobrú jazykovú úroveň žiakov a zablahoželala  súťažiacim k dosiahnutým výsledkom za účasti p. riaditeľa, Ing. Peter Országha. Výsledkové tabuľky školského kola boli elektronicky spracované a budú odoslané koordinátorom OK OAJ a KK OAJ,žiaci boli elektronicky prihlásení do školského kola a postupových kôl cez  platformu Edupage.

Výsledné umiestnenia podľa kategórii:

Kategória 2C 1

 1 .miesto: Gergošová Júlia III.D, Radoslav Gajdoš V.D

 2. miesto: Martina Hudáková,II.E

 3 .miesto: Tamara Amrichová, IV.E

 4.miesto cena za invenčnosť a kreativitu : Lívia Kvítková,II.E

 

Kategória 2 C 2

1.miesto : Lily Emery II.E

2.miesto:  Benjamín Bálint III.D

3.miesto:  Tibor Szilágyi, II.D

 

Do krajského kola postupuje Júlia Gergošová v kategórii 2C1 a do okresného kola Lily Emery v kategórii 2C2.

                                                                                                                                     PhDr. Darina Kováčová, PK BS

 Košice, 21. 11. 2022