Organizácia školského roku 2021/2022


1. Školský rok 2021/2022 sa začína 1. septembra 2021. Vyučovanie sa začína 02. 09. 2021 o 08.00 h.       

Rozvrh vyučovacích hodín (riadi sa vyhláškou č. 314/2008 Z. z. § 8)

 0. vyučovacia hodina  07.00 - 07.45 h
 1. vyučovacia hodina  07.50 - 08.35 h
 2. vyučovacia hodina  08.40 - 09.25 h Obedňajšia prestávka:
 3. vyučovacia hodina  09.35 - 10.20 h 12.10 - 12.55 h 1. a 5. r.
 4. vyučovacia hodina  10.30 - 11.15 h 13.00 - 13.45 h pre 2., 3. a 4. r.
 5. vyučovacia hodina  11.25 - 12.10 h
 6. vyučovacia hodina  12.15 - 13.00 h

 pre 2., 3. a 4. ročník

 6. vyučovacia hodina  12.55 - 13.40 h  pre 1. a 5. ročník
 7. vyučovacia hodina  13.45 - 14.30 h
 8. vyučovacia hodina  14.35 - 15.20 h

2. Prvý polrok sa končí 31. januára 2022.

3. Klasifikačná porada za prvý polrok bude 25. januára 2022.

4. Druhý polrok sa začína 1. februára 2022.

5. Klasifikačná porada pre maturujúce triedy bude 10. mája 2022.

6. Klasifikačná porada za druhý polrok bude 21. júna 2022.

7. Exkurzie (školské výlety) - najviac 2 vyučovacie dni, a to 27. a 28. 06. 2022.

    Neplánujeme školské výlety na sobotu a nedeľu vzhľadom na rozpočet školy.

    Klasifikáciu uzavrieť 17. júna 2022 do 14.00 h a odovzdať na spracovanie  výpočtovému laboratóriu.

8. Druhý polrok sa končí:                                    30. júna 2022.

9. Štvrťročné hodnotiace porady budú:       23. 11. 2021

                                                                                       26. 04. 2022

10. Deň otvorených dverí:                                     28. 01. 2022.

 

B. 1.     Prázdniny

            1)                  jesenné:          sa začínajú 28. 10. 2021 a končia sa  29. 10. 2021,

                                                              vyučovanie sa začína 02. 11. 2021;

            2)                  vianočné:        sa začínajú 23. 12. 2021 a končia sa 07. 01. 2022,

                                                              vyučovanie sa začína 10. 01. 2022;

            3)                  polročné:        sú  04. 02. 2022;

                                                              vyučovanie sa začne 07. 02. 2022;

            4)                  jarné:                trvajú týždeň: 21. 02.  – 25. 02. 2022,

                                                              vyučovanie sa začne 28. 02. 2022;

            5)                  veľkonočné:   sa začínajú 14. 04. 2022 a končia sa 19. 04. 2022;

                                                              vyučovanie sa začne 20. 04. 2022;

            6)                  letné:                sa začínajú 01. 07. 2022 a končia sa 02. 09. 2022;

                                                              vyučovanie sa začína 05. 09. 2022.

 

B. 2.     Prihlasovanie žiakov na štúdium

            Prijímacie konanie do 1. ročníka SŠ sa riadi § 62 - § 71 školského zákona.

            Presné termíny prijímacích skúšok v školskom roku 2021/2022 pre školský rok 2022/2023 oznámi v priebehu školského

            roka OŠ OÚ Košice 

B. 3.     Ukončenie štúdia na stredných školách

stanovuje § 72 - § 93 školského zákona a vyhláška č. 318/2008 Z. z. o ukončovaní štúdia na stredných školách.

Harmonogram externej časti (EČ) a písomnej formy internej časti maturitnej skúšky (PFIČ) stanoví Ministerstvo školstva SR.

Termín externej časti mat. skúšky zo SJL:              15. 03. 2022

Termín externej časti mat. skúšky z ANJ, NEJ:      16. 03. 2022

Termín externej časti mat. skúšky z MAT:               17. 03. 2022

Termín praktickej časti odbornej zložky:                 11. – 12. 05. 2022

Termín ústnej formy internej časti:                           23. – 27. 05. 2022

Klasifikačná porada pre maturujúce triedy:            10. 05. 2022

Akademický týždeň pre maturantov začína:            16. 05. 2022

Rozlúčka s maturantmi:                                                  13. 05. 2022

Termín ústnej formy internej časti mat. skúšky

zo SJL – IV. D a IV. E                                                           27. - 28. 06. 2022

 

B. 4.     Športové dni

Podľa pedagogicko-organizačných pokynov je potrebné aktivizovať záujmovú telovýchovnú a športovú činnosť detí a mládeže na školách.

Účelové cvičenie     pre 1. ročník (1.)           september 2021                                   pre 2. ročník (3.)          september 2021

Účelové cvičenie     pre 1. ročník (2.)           máj 2022                                               pre 2. ročník (4.)          máj 2022

Kurz na ochranu života a zdravia                 september 2021

Lyžiarsky výcvik                                               január - február 2022

Letný telovýchovný výcvik                            máj 2022       

Medzitriedne súťaže, školské súťaže organizovať v priebehu roka. Víťazné družstvo odmeniť – zahrnúť do plánu Rodičovskej rady.

Záujmové krúžky viesť podľa záujmu žiakov a podmienok školy.

 

B. 5.     Prax žiakov

Ročník

Termín

štvrtý

06. 09. – 20. 09. 2021

tretí

23. 05. – 03. 06. 2022

 

Termíny triednych združení rodičov:

21. 09. 2021                           17.00 h - len pre I. ročník

23. 11. 2021                          17.00 h; 17.15-18.00 h konzultácie so vš. vyučujúcimi

18. 01. 2022                           17.00 h; 17.15-18.00 h konzultácie so vš. vyučujúcimi

26. 04. 2022                           17.00 h; 17.15-18.00 h konzultácie so vš. vyučujúcimi

Konzultačný deň: utorok  - individuálne po dohode s vyučujúcim.