Organizácia školského roku 2019/2020


1. Školský rok 2019/2020 sa začína 1. septembra 2019. Vyučovanie sa začína 02. 09. 2019 o 08.00 h.       

Rozvrh vyučovacích hodín (riadi sa vyhláškou č. 314/2008 Z. z. § 8)

 0. vyučovacia hodina  07.00 - 07.45 h
 1. vyučovacia hodina  07.50 - 08.35 h
 2. vyučovacia hodina  08.40 - 09.25 h
 3. vyučovacia hodina  09.35 - 10.20 h
 4. vyučovacia hodina  10.30 - 11.15 h
 5. vyučovacia hodina  11.25 - 12.10 h
 6. vyučovacia hodina  12.15 - 13.00 h  pre 3., 4. a  5. ročník
 6. vyučovacia hodina  12.40 - 13.25 h  pre 1. a 2. ročník
 7. vyučovacia hodina  13.30 - 14.15 h
 8. vyučovacia hodina  14.25 - 15.10 h

2. Prvý polrok sa končí 31. januára 2020.

3. Klasifikačná porada za prvý polrok bude 28. januára 2020.

4. Druhý polrok sa začína 4. februára 2020.

5. Klasifikačná porada za druhý polrok bude 23. júna 2020.

6. Exkurzie (školské výlety) - najviac 2 vyučovacie dni, a to 25. a 26. 06. 2020.

    Neplánujeme školské výlety na sobotu a nedeľu vzhľadom na rozpočet školy.

    Klasifikáciu uzavrieť 19. júna 2020 do 14.00 h a odovzdať na spracovanie  výpočtovému laboratóriu.

7. Druhý polrok sa končí:                                    30. júna 2020.

8. Štvrťročné hodnotiace porady budú:       19. 11. 2019

                                                                                       21. 04. 2020

9. Deň otvorených dverí:                                    30. 01. 2020.

 

B. 1.     Prázdniny

            1)                  jesenné:          sa začínajú 30. 10. 2019 a končia sa  31. 10. 2019,

                                                              vyučovanie sa začína 04. 11. 2019;

            2)                  vianočné:        sa začínajú 23. 12. 2019 a končia sa 07. 01. 2020,

                                                              vyučovanie sa začína 08. 01. 2020;

            3)                  polročné:        sú  03. 02. 2020;

                                                              vyučovanie sa začne 04. 02. 2020;

            4)                  jarné:                trvajú týždeň: 02 03.  – 06. 03. 2020,

                                                              vyučovanie sa začne 09. 03. 2020;

            5)                  veľkonočné:   sa začínajú 09. 04. 2020 a končia sa 14. 04. 2020;

                                                              vyučovanie sa začne 15. 04. 2020;

            6)                  letné:                sa začínajú 01. 07. 2020 a končia sa 31. 08. 2020;

                                                              vyučovanie sa začína 02. 09. 2020.

 

B. 2.     Prihlasovanie žiakov na štúdium

            Prijímacie konanie do 1. ročníka SŠ sa riadi § 62 - § 71 školského zákona.

            Prijímacie skúšky v školskom roku 2019/2020 pre školský rok 2020/2021 sa budú konať v termíne:

            -       pre 6317 M 74  obchodná akadémia – bilingválne štúdium – 07. 04. 2020

            -       pre 6317 M  obchodná akadémia  - 11. 05. 2020 a 14. 05. 2020.

           O druhom termíne rozhodne riaditeľ školy po prerokovaní na pedagogickej rade a toto rozhodnutie zverejní do siedmich dní odo dňa konania prijímacej skúšky.

 

B. 3.     Ukončenie štúdia na stredných školách

stanovuje § 72 - § 93 školského zákona a vyhláška č. 318/2008 Z. z. o ukončovaní štúdia na stredných školách.

Harmonogram externej časti (EČ) a písomnej formy internej časti maturitnej skúšky (PFIČ) stanoví Ministerstvo školstva SR.

Termín externej časti mat. skúšky zo SJL:              17. 03. 2020

Termín externej časti mat. skúšky z ANJ, NEJ:      18. 03. 2020

Termín externej časti mat. skúšky z MAT:               19. 03. 2020

Termín praktickej časti odbornej zložky:                  04. – 06. 05. 2020

Termín ústnej formy internej časti:                           18. – 22. 05. 2020

Klasifikačná porada pre maturujúce triedy:              04. 05. 2020

Akademický týždeň pre maturantov začína:            11. 05. 2020

Rozlúčka s maturantmi:                                            07. 05. 2020

Termín ústnej formy internej časti mat. skúšky

zo SJL – IV. D a IV. E                                               25. - 26. 06. 2020

 

B. 4.     Športové dni

Podľa pedagogicko-organizačných pokynov je potrebné aktivizovať záujmovú telovýchovnú a športovú činnosť detí a mládeže na školách.

Účelové cvičenie     pre 1. ročník (1.)           september 2019                                   pre 2. ročník (3.)          september 2019

Účelové cvičenie     pre 1. ročník (2.)           máj 2020                                               pre 2. ročník (4.)          máj 2020

Kurz na ochranu života a zdravia                 september 2019

Lyžiarsky výcvik                                               január 2020 - 13. až 17. 01. 2020

Letný telovýchovný výcvik                            máj 2020       

Medzitriedne súťaže, školské súťaže organizovať v priebehu roka. Víťazné družstvo odmeniť – zahrnúť do plánu Rodičovskej rady.

Záujmové krúžky viesť podľa záujmu žiakov a podmienok školy.

 

B. 5.     Prax žiakov

Ročník

Termín

štvrtý

04. 09. – 17. 09. 2019

tretí

18. 05. – 29. 05. 2020

 

Termíny triednych združení rodičov:

01. 10. 2019                           17.00 h

19. 11. 2019                           17.00 h; 17.15-18.00 h konzultácie so vš. vyučujúcimi

21. 01. 2020                           17.00 h; 17.15-18.00 h konzultácie so vš. vyučujúcimi

21. 04. 2020                           17.00 h; 17.15-18.00 h konzultácie so vš. vyučujúcimi

16. 06. 2020                           17.00 h; 17.15-18.00 h konzultácie so vš. vyučujúcimi

Konzultačný deň: utorok  - individuálne po dohode s vyučujúcim.