Prijímacie konanie na školský rok 2021/2022


D e n n é    š t ú d i u m:

  • Študijný odbor 6317 M  obchodná akadémia
  • Študijný odbor 6330 K bankový pracovník (duálny systém vzdelávania)
  • Študijný odbor 6317 M 74  obchodná akadémia – bilingválne štúdium (anglický jazyk)
Dodatok ku kritériám-Podmienky prevodu slovného hodnotenia a hodnotenia "absolvoval" na známky


Študijný odbor 6317 M  obchodná akadémia 

(4 ročné štúdium) určené pre žiakov základných škôl

Počet tried:

Plánovaný počet žiakov: 40

Termín podania prihlášky na ZŠ: 08. 04. 2021                      na   OA: 16. 04. 2021

Termín konania prijímacích skúšok:

a) v prvom termíne 3. mája 2021 a podľa potreby vzhľadom na počet uchádzačov aj 4. mája 2021

b) v druhom termíne 10. mája 2021 a podľa potreby vzhľadom na počet uchádzačov aj 11. mája 2021

Prijímacie skúšky: slovenský jazyk a literatúra + matematika

 

Študijný odbor 6330 K bankový pracovník - duálny systém vzdelávania

(4 ročné štúdium) určené pre žiakov základných škôl

Počet tried: 1

Plánovaný počet žiakov: 22

Termín podania prihlášky na ZŠ: 08. 04. 2021                      na   OA: 16. 04. 2021

Termín konania prijímacích skúšok:

a) v prvom termíne 3. mája 2021 a podľa potreby vzhľadom na počet uchádzačov aj 4. mája 2021

b) v druhom termíne 10. mája 2021 a podľa potreby vzhľadom na počet uchádzačov aj 11. mája 2021

Prijímacie skúšky: slovenský jazyk a literatúra + matematika


 K r i t é r i a    prijímacieho konania na školský rok 2021/2022 pre štvorročné študijné odbory

Záväzné potvrdenie o nastúpení/nenastúpení na štúdium na študijný odbor 6317 M obchodná akadémia

Záväzné potvrdenie o nastúpení/nenastúpení na štúdium na študijný odbor 6330 K bankový pracovník

 

Študijný odbor 6317 M 74  obchodná akadémia – bilingválne štúdium (anglický jazyk) - 5 ročné štúdium určené pre žiakov 8. a 9. ročníka základných škôl

Počet tried: 2

Plánovaný počet žiakov: 60

Termín podania prihlášky na ZŠ: 08. 04. 2021                      na   OA: 16. 04. 2021

 Termín konania prijímacích skúšok:

a) v prvom termíne 5. mája 2021 a podľa potreby vzhľadom na počet uchádzačov aj 6. a 7. mája 2021

b) v druhom termíne 12. mája 2021 a podľa potreby vzhľadom na počet uchádzačov aj 13. a 14. mája 2021

Prijímacie skúšky: slovenský jazyk a literatúra + matematika + anglický jazyk


K r i t é r i a    prijímacieho konania na školský rok 2021/2022 pre študijný odbor 6317M 74 obchodná akadémia - bilingválne štúdium

Záväzné potvrdenie o nastúpení/nenastúpení na štúdium na študijný odbor 6317 M 74 obchodná akadémia-bilingválne štúdium