Prijímacie konanie na školský rok 2020/2021


D e n n é    š t ú d i u m:

  • Študijný odbor 6317 M  obchodná akadémia + duálny systém vzdelávania
  • Študijný odbor 6330 K bankový pracovník (duálny systém vzdelávania)
  • Študijný odbor 6317 M 74  obchodná akadémia – bilingválne štúdium (anglický jazyk)


Študijný odbor 6317 M  obchodná akadémia + duálny systém vzdelávania (4 ročné štúdium) určené pre žiakov základných škôl

Prijímacie skúšky na školský rok 2020/2021:

Počet tried:

Plánovaný počet žiakov: 36

Termín podania prihlášky na ZŠ: 10. 04. 2020                         na   OA: 20. 04. 2020

Termín konania prijímacích skúšok: 11. 05. 2020       a         14. 05. 2020

Prijímacie skúšky: slovenský jazyk a literatúra + matematika

 

Študijný odbor 6330 K bankový pracovník - duálny systém vzdelávania (4 ročné štúdium) určené pre žiakov základných škôl

Prijímacie skúšky na školský rok 2020/2021:

Počet tried: 1

Plánovaný počet žiakov: 25

Termín podania prihlášky na ZŠ: 10. 04. 2020                         na   OA: 20. 04. 2020

Termín konania prijímacích skúšok: 11. 05. 2020       a          14. 05. 2020

Prijímacie skúšky: slovenský jazyk a literatúra + matematika


 K r i t é r i a    prijímacieho konania na školský rok 2020/2021 pre štvorročné študijné odbory

Študijný odbor 6317 M 74  obchodná akadémia – bilingválne štúdium (anglický jazyk) - 5 ročné štúdium určené pre žiakov 8. a 9. ročníka základných škôl

Prijímacie skúšky na školský rok 2020/2021:

Počet tried: 2

Plánovaný počet žiakov: 60

Termín podania prihlášky na ZŠ: 20. 02. 2020                         na   OA: 28. 02. 2020

Termín konania prijímacích skúšok: 07. 04. 2020

Prijímacie skúšky: slovenský jazyk a literatúra + matematika + anglický jazyk


  K r i t é r i a    prijímacieho konania na školský rok 2020/2021 pre študijný odbor 6317M 74 obchodná akadémia - bilingválne štúdium