"Vzdelávacia mobilita jednotlivcov" - projekt Erasmus+


Better school, better students, beter perspective

– projekt Erasmus+ KA1

Základné informácie o projekte:

Program:

Erasmus+

Kľúčová akcia: 

Vzdelávacia mobilita jednotlivcov

Akcia:   

Školské vzdelávanie KA 1       

Typ akcie: 

Mobility jednotlivcov KA 101 

 Výzva: 

2017

Začiatok projektu: 

1. 6. 2017

Celkové trvanie projektu:

12 mesiacov

Koniec projektu: 

31. 5. 2018

Čo je to?

Cieľom Erasmus+ je pomôcť zvýšiť kvalitu výučby a učenia od predškolského po sekundárne vzdelávanie v školách v celej Európe.

Poskytuje príležitosti pre ľudí pracujúcich v sektore školského vzdelávania, aby mohli rozvíjať svoje odborné schopnosti a spolupracovať s partnermi v Európe. Aktivity podporia výmenu osvedčených postupov a testovanie inovatívnych prístupov, ktoré riešia spoločné problémy, akými sú napr. predčasné ukončenie školskej dochádzky, či nízka úroveň základných zručností. Realizované aktivity ďalej môžu posilniť väzby so svetom mimo školy a ďalšími sektormi vzdelávania a odbornej prípravy. 

Čo to zahŕňa?

Príležitosti pre učiteľov a ďalších školských zamestnancov na realizáciu európskych aktivít na podporu profesijného rastu v zahraničí, ako:

  • Štruktúrované kurzy alebo školenia;
  • Výučbové pobyty;
  • Hospitácie (job shadowing) alebo pozorovanie.

Príležitosti pre žiakov

Spolupráca medzi školami a inými inštitúciami:

  • Vytvorenie medzinárodných strategických partnerstiev na spoluprácu na otázkach spoločného záujmu.

Spolupráca medzi školami: eTwinning

  • Učitelia môžu vytvoriť siete a spustiť spoločné triedne projekty s kolegami v Európe, využiť prístup k učebným zdrojom a využiť možnosti profesijného rastu. 

School Education Gateway 

  • portál s databázou kurzov a možnosťou vyhľadania partnerov. Európska komisia ani národná agentúra nezodpovedajú za kvalitu a obsah ponúkaných kurzov. 

Vďaka úspešnému vypracovaniu projektu realizovaného v rámci Erasmus +,  sa nám podarilo získať grant pre učiteľov na ďalšie vzdelávanie.

V rámci projektu sa bude 5 učiteľov anglického jazyka vzdelávať na dvojtýždňovom pobyte vo Swienqi na Malte. Z toho sa traja učitelia budú vzdelávať v Business English a dvaja v IKT. Jedna učiteľka nemeckého jazyka si svoje poznatky rozšíri počas dvojtýždňového pobytu v Düsseldorfe v Nemecku v oblasti Wirtschaftsdeutsch. Učiteľka ruského jazyka absolvuje dvojtýždňový pobyt v Rige v Lotyšsku, kde si bude rozširovať vedomosti v oblasti obchodnej ruštiny. Edukačnej návštevy škôl vo Fínsku sa zúčastnia 3 učitelia. Pobyt je zameraný na výmenu skúseností, organizáciu škôl, priebeh a realizáciu výchovnovzdelávacieho procesu.

Správa z projektu

Štrukturovaný kurz - návšteva škôl, semináre a workshopy vo FÍNSKU - apríl 2018

Projekt: „Be a social and professional school with the help of Erasmus+“ 

Základné informácie o projekte:

Program:

Erasmus+

Kľúčová akcia: 

Vzdelávacia mobilita jednotlivcov

Akcia:   

Školské vzdelávanie KA 1       

Typ akcie: 

Mobility jednotlivcov KA 101 

 Výzva: 

2018

Začiatok projektu: 

1. 6. 2018

Celkové trvanie projektu:

12 mesiacov

Koniec projektu: 

31. 5. 2019


Going Entrepreneurial and International  Corporate Finance

Kurz anglického jazyka pre manažment školy

Štruktúrovaný kurz Erasmus+ KA101 Mobilita pracovníkov v oblasti školského vzdelávania

ERASMUS+ KA1  Projekt: „Identifikácia bariér v učení- špeciálne vzdelávacie potreby  Identifying Barriers to Learning – A Special Educational Needs Masterclass provided by ShipCon Limassol Ltd

Management of European Projects 30.9. 2018 - 5.10. 2018 Heraclion, Kréta Štruktúrovaný kurz Erasmus+ KA101

Entrepreneurship  education at school: creative and effective methods and tools

Štruktúrovaný kurz Erasmus+ KA101 Mobilita pracovníkov v oblasti školského vzdelávania Londýn, Veľká Británia ČÍSLO ZMLUVY – 2018-1-SK01-KA101-046213 Be a social and professional school with the help of Erasmus+

Projekt: "Be a great school with great teachers"

Správy z mobilít:

Erasmus+  ČÍSLO ZMLUVY 2019-1-SK01-KA101-060368

Správa z mobility Augustínska

Správa z mobility Gregorková

Správa z mobility Koltášová, Marčoková

Správa z mobility Marcinová

Správa z mobility Opršalová

Správa z mobility Országh

Správa z mobility Polomská